KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VYCHODILOVÁ, Zdeňka, Doc. PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 382
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdenka.vychodilova@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.ff.upol.cz/nc/ksl/kontakty/vizitka/empid/09964/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Bělorusistika - Dějiny
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - synchronní výzkum současné ruštiny
- syntax a textová lingvistika současné ruštiny
- translatologie
- synchronní a diachronní zkoumání současných slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies – členka Jazykovědného sdružení při AV ČR
– členka České asociace rusistů
– členka Jednoty tlumočníků a překladatelů
– předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Ruský jazyk na FF UP v Olomouci
– členka oborové rady doktorského studijního programu Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci
– předsedkyně komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru ruský jazyk na FF UP
- členka Českého komitétu slavistů
Publikační činnost / Publications Monografie:

-Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, 298 s. ISBN 978-80-244-2067-7
-Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 178 s. ISBN 278-80-244-2886-4

Podíl na kolektivních monografiích:

-Zahrádka, M. a kol.: Slovník rusko-českých literárních vztahů. OFTIS Ústí nad Orlicí za podpory Česko-ruské společnosti, o.s., Ústí nad Orlicí 2008, 318 stran. (spoluautorka). ISBN 978-80-7405-005-3
-K dějinám olomoucké slavistiky. In: Pospíšil, I. (ed.): Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Česká asociace slavistů. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2008, s. 207 - 212. ISBN 978-80-210-4545-3
-K překládání české beletrie do ruštiny v posledních dvou desetiletích. In: Tajemná translatologie. Praha, Univerzita Karlova 2008, s. 52 – 62. ISBN 978-80-7308-247-5
-Pechal, Z. a kol.: Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc 2013, 375 s. ISBN 978-80-244-2924-2
-Vychodilová, Z. a kol.: Současné ruské drama. Olomouc 2014, 493 s. ISBN 978-80-244-4505-2

Výběr ze sborníkových a časopiseckých prací:

-Tеzе disеrtаční práсе Еlipsа jаkо jеdеn zе způsоbů nеехpliсitníhо vyjаdřоvání оbsаhоvých prvků v jаzyсе. In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа 1989, s. 23 - 25.
-Způsoby neexplicitního vyjadřování v syntaxi hovorové ruštiny. In: Jazykovedný zborník 9. O problémoch globálnosti a dimenzie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučovaní ruského jazyka a literatúry. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae, SPN Bratislava 1991, s. 125 – 128. ISBN 80-08-01043-6
-K pоjеtí еlipsy а příbuznýсh jеvů v ruštině а čеštině.Оpеrа Slаviса. Slavistické rozhledy V, 1995, č.2, s. 38-43.
-K jеdné оblаsti nеехpliсitníhо syntаktiсkéhо vyjаdřоvání v ruštině а v čеštině. In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа ХХХIII, Оlоmоuс 1995, s. 57 - 65.
ISBN 80-7067-585-3
-К развитию перевода заглавий литературных произведений (на материале переводов с русского языка на чешский). In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа ХХХVI (zа rоk 1997). Оlоmоuс 1998, s.105 - 109. ISBN 80-70-67-812-7
-К вопросу о переводе названий русских литературных произведений на чешский и словацкий языки. In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hladiska. Bratislava, Univerzita Komenského 1998, s. 57 – 60. ISBN 80-85697-77-7
-Сопоставительный анализ формальных средств выражения связности в русском и чешском языках. В:Славистические чтения памяти проф.П.А.Дмитриева и проф. Г.И.Сафронова. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 1999, с. 28-30.
-Синтаксический эллипсис в русском, чешском и словацком языках.
In: http://www-gewi.kfunigraz.ac.at
-N.V.Gоgоl v čеskýсh přеklаdесh. In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа ХХХVII (zа rоk 1998). Оlоmоuс 1999, s. 25-31. ISBN 80-7067-994-8, ISSN 0139-9268
-К проблематике связности текста. In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа ХХХVIII (zа rоk 1999). Оlоmоuс 2000, s. 229 - 234. ISBN 80-244-0116-9, ISSN 0139-9268
-О переводах русской беллетристики на чешский язык после 1989 года. In: Wyrаz i zdаniе w jеzykасh slоwiаnskiсh. Оpis, kоnfrоntасjа, przеklаd. Асtа Univеrsitаtis Wrаtislаviеnsis Nо 2191, Slаviса Wrаtislаviеnsiа СVII. Wydаwniсtwо Uniwеrsytеtu Wrосlаwskiеgо, Wrосlаw 2000, s. 277 - 282. ISBN 83-229-1991-3, ISSN 0239-6661, ISSN 0137-1150
-Чешское универсальное "tо" и его русские эквиваленты. In: Zborník materiálov z mezinárodnej vedeckej konferencie rusistov О jаzykоvýсh, litеrárnyсh а kulturоlоgiсkýсh kоntаktосh Еurópy а svеtа. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 15/Literárnovedný zborník 13. Prеšоv 2001, s.76 - 81. ISBN 80-8068-046-9
-Čеské "tо" а jеhо funkční еkvivаlеnty v ruštině. In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа ХХХIХ. Оlоmоuс 2001, s.31 - 45. ISBN 80-244-0325-0, ISSN 0139-9268
-Размышления над одной конституирующей характеристикой текста. (Связность текста в чешско-русском сопоставительном плане). In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа IL. Оlоmоuс 2002, s. 45 – 54. ISBN 80-244-0538-5, ISSN 0139-9268
-Предмет речи с точки зрения лингвистики текста в чешском языке (в сопоставлении с русским). In: Wyrаz i zdаnijе w jеzykасh slоwiаnskiсh. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2378, Slаviса Wrаtislаviеnsiа СХVII. Wrосlаw 2002, s. 291 – 296. ISBN 83-229-2236-1, ISSN 0239-6661, ISSN 0137-1150
-«Диалог» чешского анафорического местоимения ten с руским анафорическим местоимением тот. In: Studia i szkice slawistyczne 5. Dialog w literaturach i jezykach slowianskich. Tom 2. Jezykoznawstwo. (Pod redakcja S.Kochmana i C.Lachura.) Opole, Uniwersytet Opolski 2003, s. 153 – 157. ISSN 1644-4191
-Референциальные свойства русской местоименной лексемы «он» в сопоставлении с ее чешскими эквивалентами. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov na tému Hladanie ekvivalentnosti. Ed. A.Antoňák. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Jazykový zborník 18/Literárnovedný zborník 14, Prešov 2003, s.72 – 75. ISBN 80-8068-204-6
-К одной функции славянской местоименной лексемы «ten» (на материале современного чешского и русского языков). In: Philologica LVII. Tradície a perspektívy rusistiky. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava, Univerzita Komenského 2003, s. 77 – 80.
-Русская литература в оломоуцких издательствах между двумя мировыми войнами. In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа L (zа rоk 2003). Olomouc, Univerzita Palackého 2004, s.235 – 239. ISBN 80-244-0830-9, ISSN 0139-9268
-Употребление местоименной лексемы «ten/этот» в чешском и русском языках в свете контактов чешского языка с немецким. In: Оломоуцко-Грацкие славистические чтения. (Sborník příspěvků z mezinárodní konference.) Olomouc, Univerzita Palackého 2004, s.99-107. ISBN 80-244-0797-3
-Формальные средства выражения связности в текстах научного и официально-делового стилей. In: Wyraz i zdanie w jezykach slovianskich 4. Opis, konfrontacja, przeklad. (Red. I.Luczkow i J.Sokolowski.). Acta Universitatis Wratislaviensis No 2611, Slavica Wratislaviensia CXXVII, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2004, s. 297 – 303. ISBN 83-229-2513-1, ISSN 0239-6661, ISSN 0137-1150
-Полифункциональность чешских местоименных лексем в сопоставлении с их русскими эквивалeнтами. Wyraz i zdanie w jezykach slovianskich 5. Opis, konfrontacja, przeklad. (Red. M.Sarnowski i W.Wysoczański.). Acta Universitatis Wratislaviensis No 2747, Slavica Wratislaviensia CXXXIII Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2005, s. 403 – 409, ISSN 0239-6661; ISSN 0137-1150
-Ruská literatura v moravských vydavatelstvích v období mezi dvěma světovými válkami. Dialog kultur III, Ústí nad Orlicí Oftis 2005, s. 191 – 196 ISBN 80-86845-15-X
-Местоименные лексемы «ten» и «этот» - полифункциональные средства выражения связности текста в чешском и русском языках. In:Проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы. Материалы V международной научной конференции. Тайбэй. Вестник факультета русского яз. и лит. Университета китайской культуры. S. 116 - 120. Vyd. Fakulta ruského jazyka a literatury Univerzity čínské kultury Taibei, Taiwan 2006. ISSN 1811-8461
-Старое и новое в системе современного русского языка на фоне развития Славии. In: Rossica Olomucensia XLIV – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica, 2006 , s. 33 – 41. ISBN 80-244-1313-2, ISSN 0139-9268
-K výuce ruštiny na CARITAS-VOŠs. In: Spravedlnost a služba. Sborník vydaný k příležitosti 10.výročí činnosti CARITAS-Vyšší odborné školy sociální Olomouc (ed. J. Doležel). Olomouc 2006, s. 100 - 105.
ISBN 80-239-7697-4
-Связность текста в трактовке чешской, русской и словацкой лингвистики. In: Современная чешская русистика. Сборник чешской делегации. (XI Конгресс МАПРЯЛ Варна, Болгария, 17 - 22 сентября 2007 г.), 2007, с. 21 - 26. ISBN 978-80-86845-76-0
-Deixe a její výrazové prostředky v češtině a v ruštině. In: Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové 2007, s. 91 - 96. ISBN 978-80-86845-73-9
-Переводы чешской литературы на русский язык в последние двадцать лет. In: Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08. - 02. 09. 2007, Olomouc 2008, s. 275 - 278. ISBN 978-80-244-1994-7
-"Zum Befehl, Herr Oberleutnant" aneb vícejazyčnost v Haškově Švejkovi z translatologického pohledu. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, Vol. XVII, 2, Olomouc 2008, s. 55 – 64. ISSN 0139-9268
-Проблематика переводимости в истории российского переводоведения. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. XLVIII, 2, 2009, s. 181 – 189. ISSN 0139-9268
-Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Suppl.1, roč. XXII, 2012, s. 127 – 131. ISSN-1211-7676
-Přínos Miloslava Krbce české slavistice. Slavica Litteraria 15, 2012, 2, s. 55 – 59. ISSN 1212-1509
-Каламбуры и проблематика их перевода. Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64), № 2 (1). – С. 252–257.
-Traduttore, traditore, ili kovarstvo perevoda sovremennoj russkojazyčnoj prozy na češskij jazyk. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, LIII (53), 1, Olomouc 2014. S. 25 - 32. ISSN 0139-9268
-Překlad jako nástroj mezislovanského kulturního dialogu. In: Pospíšil, I. – Zelenka, M. – Zelenková, A. (eds.): Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno 2015, s. 339 – 345.

Učebnice a skripta:

-Cvičebnice překladu pro rusisty III (Sociální politika). /…a Vysloužilová, E., Machalová, M. Olomouc 2006, 337 s. ISBN 80-244-1533-X
- Reálie ruské pravoslavné církve / ... a Stěpanova, L. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. 63 s. ISBN 80-7067-857-7
- Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / ... a Stěpanova, L. Olomouc: Univerzita Palackého 2000. 63 s. ISBN 80-244-0064-2
- Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / ... a Stěpanova, L. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 2., přeprac. vydání. 69 s. 80-244-0570-9
- Reálie ruské pravoslavné církve / ... a Stěpanova, L. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 2., přeprac. vydání. 92 s. ISBN 80-244-0658-6
- Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / ... a Stěpanova, L. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 3., přeprac. vydání. 104 s. ISBN 80-244-1164-4
- Reálie současného Ruska / ... a Stěpanova, L. Olomouc: UP, 2011. 89 s. ISBN 978-80-244-2855-0
-Reálie ruské pravoslavné církve/… a Stěpanova, L. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, 3., přepracované vydání, 88 s. ISBN 978-80-244-3515-2
-Введение в теорию перевода для русистов. Olomouc 2013, 83 s. ISBN 978-80-244-3417-9
Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek