KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BUREŠOVÁ, Jana, Doc. PhDr. CSc.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 232
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 585 389 433
Mobil / Mobile number +420 / 736 136 060
E-mail / E-mail address buresova@ffnw.upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.historie.upol.cz/lidi/buresova.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Obecné dějiny
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká historie 20. století
- historie střední a východní Evropy 20. století
- hospodářské a sociální dějiny: dějiny zemědělství v Československu, ženské hnutí a postavení žen v Československu v 1. polovině 20. stol., sokolské hnutí
- T. G. Masaryk
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Filozofická fakulta Univezity Palackého v Olomouci katedra historie oborová rada historie a komise pro státní doktorské a rigorózní zkoušky - členka
- Univerzita Pardubice Fakulta humanitních věd , oborová rada doktorského studia kulturní dějiny - členka
- ACTA UPO Sborník prací historických - předsedkyně redakční rady
- Univerzita Palackého kolegium oboru historie - členka a předsedkyně
- Grantová agentura ČR, podkomise dějiny 19. a 20. století v rámci sekce společenských věd - členka a předsedkyně
- Grantová agentura ČR, komise Společenské vědy - členka
- Český národní komitét - dějiny střední a východní Evropy - členka
- Společnost pro hospodářské a sociální dějiny - členka
Publikační činnost / Publications - Paměti obcí Bohuňovice, Trusovice a Moravská Loděnice. - Olomouc : Danal, 1998. - 82 s.
- Dějepis 9. Moderní dějiny. Učebnice pro ZŠ. - Olomouc : Prodos, 2000. - 138 s.
- Proměny společenského postavení českých žen v 1. polovině 20. století. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001. 509 s.
- Princip soukromého vlastnictví v pozemkových reformách po druhé světové válce na území Československa a východní části Německa. - In: Demokratické tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918. - Uherské Hradiště, 1991. - S. 110-122.
- Společensko-politický vývoj zemědělství v Československu v letech 1945-1948 v kontextu vývoje evropských zemí sovětské sféry vlivu. - In: AUPO, Historica 26 (1997). - Olomouc, 1994. - S. 57-82.
- Návrat k první československé pozemkové reformě po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech. - In: Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti. - Uherské Hradiště, 1994. - S. 131-134.
- Prosazování sovětského modelu do československého zemědělství. - In: Sborník Vojenské akademie v Brně. - Řada C. Mimořádné číslo. - Brno, 1994. - S. 395-402.
- Zemědělství v zemích ovládaných za druhé světové války Německem. - In: České a slovenské zemědělství v letech druhé světové války. - S. 135-140. - Uherské Hradiště, 1996 (Studie Slováckého muzea ; 1)
- Z problematyki organizacji studiów i życia codziennego studentów Akademii Jezuickiej w Ołomuńcu (1573-1773). - In: W kręgu akademickiego Zamościa. - Lublin, 1996. - S. 49-60.
- Zemědělská politika v Československu v letech 1948-1960 jako součást vývoje komunistických režimů v Evropě. - In: Sborník prací moravských historiků. - Praha, 1996. - S. 87-128. (Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945-1967; 21)
- Reakce příznivců národněsocialistické politické linie na přípravu komunistů k uchopení moci v Československu na jaře 1945. - In: Česko-slovenská historická ročenka. - (1996). - Brno, 1996. - S. 73-78.
- František Kutnar o Palackém. - In: Dílo Františka Palackého. - Hodslavice, 1996. - S. 27-39.
- Osudy československého zemědělství po 2. světové válce. - In: Historický obzor. - Č. 7-8 (1997). - S. 177-180.
- Některé projevy vztahu Čechů k Podkarpatské Rusi v prvních letech existence Československé republiky. In: - Česko-slovenská historická ročenka. - (1997). - Brno, 1997. S. 127-131.
- Úsilí o obnovení univerzity v Olomouci ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století. - In: Historická Olomouc. - Č. XI. - Olomouc, 1998. S. 153-160.
- Zemědělství Olomouckého kraje na přelomu 40. a 50. let 20. století. - In: AUPO, Historica. - Č. 27 (1996). - Olomouc, 1998. S. 103-115.
- Představy zemědělských odborníků o další podobě zemědělských organizací v Československu (únor 1948 – únor 1949). - In: Naše družstevníctvo v predvečer kolektivizácie. - Bratislava, 1997. - S. 33-38.
- Hodslavické kořeny. - In: Palackého cesta. - Olomouc, 1998. S. 8-11.
- Osud říše, osud střední Evropy. - In: Palackého cesta. - Olomouc, 1998. - S. 144-151.
- Zemědělství v českých zemích a na Slovensku v podmínkách „kolektivizace“ 1949-1960 : Poznámky k převratu v životě a práci zemědělců. - In: Česko-slovenská historická ročenka. - (1998). - Brno, 1998. - S. 197-203.
- Zemědělská politika v Československu v letech 1945-1948 v kontextu vývoje ostatních evropských zemí sovětské sféry vlivu. - In: Zemědělství na rozcestí 1945-1948. - Uherské Hradiště, 1998. S. 62-68.
- Úloha ženských katolických organizací při Československé straně lidové v Československu v letech 1918-1938. - In: Studia Historica Nitriensia. - Č. VII. - Nitra, 1998. S. 65-88.
- Postavení žen ve společnosti v 1. pol. 20. století a postoj T. G. Masaryka k dané realitě. - In: Evropanství a T. G. Masaryk. - Hodonín, 1999. - S. 108-117.
- Společensko-politická aktivita a veřejná činnost žen za 1. ČSR (1918-1938). - In: Československo 1918-1938. - Praha, 1999. S. 393-400. (Osudy demokracie ve střední Evropě ; 2. díl)
- Počátky veřejné a společensko-politické aktivity liberálně založených žen na Moravě. - In: AUPO. - (1998). - Olomouc, 1999. - S. 77-91. (Historica; 28)
- Společensko-politická a veřejná aktivita žen v první Československé republice. - In: Co nevíme o první Československé republice. - Praha, 1999. - S. 21-25.
- Poznámky ke změnám v ekonomice s nástupem komunistických vlád v zemích střední a jihovýchodní Evropy se zaměřením na zemedělství. - In: Ekonomická revue. - Č. 2 (1999). - S. 75-84.
- Situace v Československé obci sokolské se zaměřením na společensko-výchovné působení Sokola po vzniku ČSR (1918-1920). - In: Sokol, učitelstvo a vznik ČSR. - Přerov, 1999. - S. 18-24.
- Františka Plamínková jako představitelka liberálně orientovaných ženských spolků za první ČSR. - In: Osobnost v politické straně. - Olomouc, 2000. - S. 227-242.
- Zájem liberálně orientovaných ženských spolků o postavení venkovských žen v první polovině 20. století. - In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. - Praha, 2001. - S. 325-332.
- T. G. Masaryk a emancipace žen. - In: Sborník T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. 1. díl. - Praha, 2000. - S. 261-274.
- Ženské spolky a zemědělské ženy v období 1. Československé republiky. - In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. - Uherské Hradiště, 2000. -(Studie Slováckého muzea ; 5). - S. 249-258.
- Mezinárodní rozměr činnosti českých ženských liberálně orientovaných spolků v letech 1918-1938. In: Studia Historica Nitriensia X/2001, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2001, s. 57-67.
- Zemská organizace Pokrokových žen moravských jako představitelka a pokračovatelka liberalizačních a demokratizačních snah žen na Moravě za 1. ČSR, Pohled do 20. let 20. století. In: AUPO, Historica 29, Olomouc 2000, s. 143-156.
- Ženské katolické organizace v Čechách a na Moravě 1918-1938. In: Politický katolicismus v nástupnických státech rakousko-uherské monarchie v letech 1918-1938, Olomouc 2001, s. 207-216.
- Obraz společensko-politických aktivit českých liberálně založených žen v Československé republice 1918-1938. In: Wieki stare i nowe. Tom 1, Katowice, Wydawnictwo Universytetu Slaskiego 2000, s. 144-161.
- Tisk ženských spolků za 1. ČSR 1918-1938. In: Tisk a politické strany, Olomouc 2001, 112-126.
- Vztah Charlotty a Tomáše Garrigue Masarykových k ženským spolkům. In: Charlotta G. Masaryková. Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Praha, 2001.
- Sonda do společensko-politických aktivit ženských spolků liberální a katolické orientace na Moravě v letech 1918-1938. In: Studie k sociálním dějinám 6, Kutná Hora - Praha - Opava 2001, s. 202-213.
- Ženy a hospodářská krize na začátku třicátých let 20.století v Československu. In: Studie k moderním dějinám, Praha 2001, s. 305-314.
- K proměnám zemědělství ve Velké Bystřici za druhé světové války. In: Velká Bystřice. Pohledy do dějin, Město Velká Bystřice 2002, s. 113-141.
- Společenský vývoj.Období let 1948-1989. In: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Red. J. Nekuda. Valašské Meziříčí, Brno, Vsetín 2002, s.297-319. Spolu s M. Traplem.
- Združstevňování nebo kolektivizace zemědělství po roce 1948? In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20.století. Studie Slováckého muzea 7/2002, Uherské Hradiště, 2002, s. 223-228.
- Emancipační snahy žen ze středních vrstev na příkladu činnosti ženských pokrokových spolkù v období první Československé republiky. In: Studie k sociálním dějinám 9. Opava, 2002, s. 137-178.
- Vztah T. G. Masaryka ke společenskému uplatnění žen. In: T. G. Masaryk a sociální otázka. Hodonín, Masarykovo muzeum, 2002, s. 131-140.
- Metodické poznámky a pramenné možnosti výzkumnu společenského postavení ženy a komunismu v první ČSR. In: Věstník výzkumného projektu KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989, 5/2003, Praha,ÚSD AV ČR, 2003, s. 20-22.
- Poznámky k významu Sokola ve společnosti první Československé republiky 1918-1938. In: Sokolství od XIX.do XXI. století. Sborník z vědecké konference konané v Olomouci na FTK UP 6.-7.12.2002. Editor B.Hodaň.Centrum humanitních studií a olympismu, FTK, UP, Olomouc, 2003, s. 86-97.
- Význam Sokola pro český národní život v pohraničí v letech první Československé republiky. In: České národní aktivity v pohraničí v letech první Československé republiky. Katedra historie FF UP, Slezský ústav Slezského zemského muzea Opava, Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, 2003, s. 245-256.
- Ženy ze středních vrstev jako představitelky ženského pokrokového hnutí v první polovině 20.století. In: Studie k sociálním dějinám 10, Opava 2002, s. 182-195.
- T. G. Masaryk a emancipace žen. In: T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. 1. díl. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 2.-4.3.2000. Ed. Emil Voráček. Praha, nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, nakladatelství Filozofia, 2001, s. 261-274.
- Národně politické aktivity českých ženských pokrokových spolků v první polovině 20.století. In: ACTA UPO, Historica 31-2002, Olomouc 2003, s. 265-276.
- Krásná literatura jako jeden z pramenů pro Masarykovy názory na postavení žen ve společnosti. In: T. G. Masaryk a literatura. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2003, s. 26-30.
- Společenské postavení ženy na konci 19. a na začátku 20. století a souvislosti jeho proměn. In: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Slezský ústav SZM v Opavě, Dokumentační a informační středisko rady Evropy, 2003, s. 257-270.
- Význam a postavení ženských spolků ve společnosti první Českosloveské republiky. In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Praha, UK, Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 163-178.
- Reflexe společenského postavení žen v komunistické ideologii a politice ve 20. a 30. letech 20. století v Československu. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek II. Praha, Dokořán a ÚSD AV ČR Praha, 2004, s. 27-40.
- Úvahy o propojenosti velkých a malých dějin na příkladu událostí v Bosně konce 20. století. In: O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 226-231.
- Jan Šrámek a katolické ženské spolky. In: Jan Šrámek. Kněz, státník, politik. Olomouc, Katedra politologie a historie UP v Olomouci v nakladatelství Moneta-FM, 2004, s.269-284.
- Únos Bohumila Laušmana a československá emigrace. In: Listy, 4/2004, s. 58-64.
- Osvětová a vzdělávací činnost ženských pokrokových spolků mezi venkovskými ženami v první polovině 20. století. In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea, 9/2004, Uherské Hradiště 2004, s. 311-316.
- Význam ženského faktoru pro činnost politických stran v české společnosti v první třetině 20. století. In: Andros probabilis. Sborník příspěvků k 70.narozeninám prof. Miloše Trapla. Olomouc - Brno, 2005, s. 199-220.
- Reakce společnosti v českých zemích na snahu žen o aktivní vstup do veřejného života a práce (konec 19. století/začátek 20.století). In: Sféry ženy. Sociológia, etnológia, história. Eds. Jolana Darulová, Katarína Koštialová. Banská Bystrica 2004, s. 402-410.
- Poznámky k případu Bohumila Laušmana. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a "případ Slánský". Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno 2005, s. 192-203.
- Seznam učitelských a vědeckovýzkumných pracovníkù Univerzity Palackého za léta 1946-1995. In: Padesát let z dějin obnovené univerzity, Olomouc 1996, s. 189-344.
- K problematice výzkumu dějin československého zemědělství po druhé světové válce. In: Z českého ráje a Podkrkonoší - Supplementum 4, 1998, s. 103-108.
- Historická věda na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v uplynulém desetiletí. In: Česko-slovenská historická ročenka 1999, Brno 1999, s. 344-352.
- Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Informační příručka. Olomouc 1999, 120 s. Odpovědný redaktor. Uspořádala spolu s I. Bartečkem.
- Katedra historie FF UP. Informační příručka. 2. doplněné vydání. Olomouc 2000, 134 s. Odpovědný redaktor. Uspořádala spolu s I. Bartečkem.
- Katedra historie FF UP. Informační příručka. 3. doplněné vydání. Olomouc 2001, 139 s. Odpovědný redaktor. Uspořádala spolu s I. Bartečkem.
- Vědeckopedagogická pracoviště se představují. Katedra historie FF UP v Olomouci. In: Aula, 1/2005, roč. 13, s. 58-61.
- Švankmajer, M.-Sládek, Z.- Veber,V.-Moulis, V.: Dějiny Ruska. Praha, NLN 1995. In: Studia historica Nitriensia V., Nitra 1996, s. 249-252.
- Kubačák, Antonín: Dějiny zemědělství v českých zemích. I. a II. díl. Praha 1994 a 1995. In: Slezský sborník, 3/1998, s. 218-221.
- Kol.: Prostějov. Dějiny města. 2. díl. Předseda red. rady M. Trapl. Prostějov 1999. In: Střední Morava, 10/2000, s. 131-132.
- Kol.: Prostějov. Dějiny města. 1. díl. Předseda red. rady M. Trapl. Prostějov 2000. In: Střední Morava, 12, 2001, s. 139-140.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek