KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠKODOVÁ, Svatava, Bc., Mgr., Ph.D.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 262
Bydliště / Home address Dolní Suchá, okr. Hrádek nad Nisou
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address svatava.skodova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://https://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/vyucujici/mgr-svatava-skodova-ph-d/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština jako cizí jazyk
- česká syntax
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen oborové rady FF UK v Praze, obor Filologie, Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka
- člen Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka https://www.auccj.cz/
- Member of International Association of Teachers of Czech https://iatcorg.com/
- Member of Learner Corpus Association https://www.learnercorpusassociation.org/
- člen redakční rady Nová čeština doma a ve světě https://ncds.ff.cuni.cz/cs/
- šéfredaktorka časopisu Studie z aplikované lingvistiky https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/
- Editorial Board Member of Journal of Slavic Languages ISSN 12262323http://www.slavic.or.kr/modules/doc/index.php?doc=search1&___M_ID =59.
- nakladatelství Karolinum (recenzent)
Publikační činnost / Publications ŠKODOVÁ S.: Pseudo-Coordination of a verb jít/go in contemporary Czech. In Di Caro V., Giusti G., Ross D.: Pseudo-Coordination and Multiple Agreement Constructions. Amsterdam, Benjamins Publishers, 2022, s. • p. 192-211. ISBN 978-90-272-1088-3.

ŠKODOVÁ S.: LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ V PRAZE PO ROČNÍ PŘESTÁVCE. Krajiny češtiny, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 84-84. ISSN 1804-3283.

ŠKODOVÁ S.: Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka. Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 22-23. ISSN 1805-367X.

ŠKODOVÁ S.: Kam všude se chcete podívat? Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 59-61. ISSN 1805-367X.

Škodová S.: Na co všechno můžeme narazit. Bohemistyka, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 257-260. ISSN 1642-9893.

Škodová S., Lisá M.: Jazykové hry pro malé školáky. 1. díl Fonetické hry. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2020. 132 s. • p. ISBN 978-80-7598-504-0.

Rosen A., Hana J., Vidová Hladká B., Jelínek T., Škodová S., Štindlová B.: Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language - CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha, Karolinum, 2020. 281 s. • p. ISBN 978-80-246-4759-3.

ŠKODOVÁ S.: Kdo může v češtině jít. Nová Čeština doma & ve světě, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 59-62. ISSN 1805-367X.

Škodová S., Lisá M.: Jazykové hry pro malé školáky : 2. díl Lexikální a gramatické hry. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2020. 132 s. • p. ISBN 978-80-7598-504-0.

ŠKODOVÁ S.: The verb jít as a representative of a motion event in space in texts by non-native speakers of Czech. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2020, č. • no. 11/2020, s. • p. 88-111. ISSN 1804-3240.

ZASINA A., ŠKODOVÁ S.: Konvence a variabilita v užívání prefixů u sloves pohybu nerodilými mluvčími češtiny. In Balowski M.: Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2020, s. • p. 115-129. ISBN 978-83-63090-33-3.

ŠKODOVÁ S., VOJVODIĆ S.: GRAMATIKA ČEŠTINY PRO SLOVINSKÉ BOHEMISTY. Bohemistyka, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 569-573. ISSN 1642-9893.

ŠKODOVÁ S., RYSOVÁ K., RYSOVÁ M.: Comparison of Automatic and Human Evaluation of L2 Texts in Czech. Seulra'beu eo yeon'gu, 2019, č. • no. 24, s. • p. 93-101. ISSN 1226-2323.

ŠKODOVÁ S.: Sloveso JÍT v zrcadle užití nerodilými mluvčími češtiny. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 246-260. ISBN 978-80-7308-884-2.

LUDWICKI A., ŠKODOVÁ S.: Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině. Bohemistyka, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 220-246. ISSN 1642-9893.

ŠKODOVÁ S., HRDLIČKA M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů : Sborník příspěvků z 9. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, FF UK, 2018. 324 s. • p. ISBN 978-80-7308-884-2.

ŠKODOVÁ S., VOJVODIĆ S.: Jazykový koncept pojmu VODA v češtině a chorvatštině. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 5, s. • p. 77-87. ISSN 1805-367X.

ŠKODOVÁ S.: Realizace vybraných komunikačních funkcí v porovnání nerodilých a rodilých mluvčích češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 121-135. ISSN 1804-3240.

ŠKODOVÁ S., CVEJNOVÁ J.: Čeština jako druhý jazyk na úrovni A2. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 138 s. • p. ISBN 978-80-7481-199-9.

PACOVSKÁ J., LÁBUS V., ŠKODOVÁ S.: Co lze vyčíst z ruky aneb somatické frazémy v proměnách času. Bohemistyka, 2017, č. • no. 2017, s. •
p. 103
-114. ISSN 1642-9893.

ŠKODOVÁ S., LÁBUS V., PACOVSKÁ J.: Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969-2005. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 11/2017, s. • p. 62-73. ISSN 1805-367X.

ŠKODOVÁ S.: Sloveso JÍT ve funkci složky analytického predikátu. In Uličný O.: Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2017, s. • p. 41-51. ISBN 978-80-7494-365-2.

ŠKODOVÁ S., Kaczmarska E., Rosen A.: Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 145-156. ISSN 0137-1150.

ŠKODOVÁ S.: Podoba variet češtiny v řeči cizinců se zřetelem k ukrajinským mluvčím. In Nekula M., Šichová K.: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha, Akropolis, 2017, s. • p. 245-271. ISBN 978-80-7470-185-6.

Škodová S., Cvejnová J.: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 127 s. • p. ISBN 978-80-7481-159-3.

ŠKODOVÁ S., ROSEN A., KACZMARSKA E.: Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí. In Švrčinová M., Vlasáková Z.: Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha, ÚJOP UK, 2016, s. • p. 207-215. ISBN 978-80-7481-159-3.

ŠKODOVÁ S., CVEJNOVÁ J.: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 127 s. • p. ISBN 978-80-7481-159-3.

BEDŘICHOVÁ Z., ŠKODOVÁ S., ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K.: Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, NLN, 2011, s. • p. 93-104. ISBN 978-80-7422-115-6.

ŠTINDLOVÁ, Barbora - ROSEN, Alexandr - ŠKODOVÁ, Svatava - HANA, Jirka. A Learner Corpus of Czech: Current State and Future Directions. LCR 2011, Louvain-la-Neuve, 15-17 September 2011 In: S. Granger, G. Gilquin & F. Meunier (eds) (2013) Twenty Years of Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead. Corpora and Language in Use - Proceedings 1, Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain.

ŠKODOVÁ, Svatava. Žákovský korpus CzeSL jako nástroj pro poznání češtiny nerodilých mluvčích. Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy Laboratoř distančního vzdělávání & Výzkumné a testovací centrum, 21. – 22. 6. 2011.

ŠTINDLOVÁ, B.; ŠKODOVÁ, S. Žákovské korpusy, CzeSL a čeština jako druhý jazyk. In Sborník vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude – evropské a české vzdělávání. Hradec Králové 21. –25.3.2011. Magnanimitas : Hradec Králové, 2011, s. 664-674. ISBN 978-80-904877-2-7

Škodová, S., Štindlová, B., Hana, J., Rosen, A. Víceúrovňová anotace českého žákovského korpusu. In V. Petkevič, A. Rosen (eds.) Korpusová lingvistika Praha 2011 – 3 Gramatika a značkování korpusů, Studie z korpusové lingvistiky, sv. 16. Nakladatelství Lidové noviny: Praha, s. 208–225. ISBN 9788074221163

HANA, J.; ROSEN, A.; ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B. Error-tagged Learner Corpus of Czech. In Proceedings of The Fourth Linguistic Annotation Workshop (LAW IV), Uppsala University 15. –16.7.2010. ACL : Uppsala, 2010, s. 11-19. ISBN 978-1-932432-72-5 / 1-932432-72-8

HESOVÁ, A. – ŠKODOVÁ, S. Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. In Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011. Národní
vzdělávací ústav : Praha 2011. ISBN 978
-80-87000-87-8

ŠKODOVÁ, S.: Jinojazyčné dítě v mateřské škole. In: Speciál pro MŠ. Příloha časopisu Řízení školy VII, 4/2010. Praha : Wolters Kluwer, 2010, s. 10 – 12.

HESOVÁ, Alena – ŠKODOVÁ, Svatava. Metodický portál, Články: „Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky“ [online]. 06. 09. 2010.[cit.22. 10. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .

ŠKODOVÁ, Svatava. Metodický portál, Články: „Čeština pro žáky-cizince: 2 - Co děláme ve škole“ [online]. 21. 09. 2010.[cit.22. 10. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .

ŠKODOVÁ, Svatava. Metodický portál, Články: „Čeština pro žáky-cizince: 4 - Rodina “ [online]. 05. 10. 2010.[cit.22. 10. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .

HANA, J. - ROSEN, A. – ŠKODOVÁ, S. – ŠTINDLOVÁ, B. (2010). Error-tagged Learner Corpus of Czech. In: Proceedings of The Fourth Linguistic Annotation Workshop (LAW IV). Uppsala 15-16 July 2010, Uppsala University, Sweden, s. 11 – 19. ISBN 978-1-932432-72-5 / 1-932432-72-8
Dostupné z http://www.aclweb.org/anthology/W/W10/W10-1802.pdf

ŠEBESTA, KAREL – ŠKODOVÁ, SVATAVA. Žákovský korpus a jeho využití pro češtinu jako druhý jazyk. In: Sborník příspěvků z Konference - 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků. Liberec, 3. prosince 2010, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická katedra románských jazyků, Technická univerzita v Liberci.

ŠTINDLOVÁ, B.; ŠKODOVÁ, S.; ROSEN, A.; HANA, J. Annotating foreign learners' Czech. In M. Ziková, M. Dočekal (eds.). Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main : Peter Lang, s. 205 - 219.

ŠKODOVÁ, Svatava. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Liberec : Nakladatelství Bor, 2009.

ŠKODOVÁ, Svatava. Funkce ilustrace a její využití v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. In Čeština (jako) cizí jazyk. Skriptum. Ed Dana NÝVLTOVÁ et al. Praha : FF UK, 2009, s. 69 – 75. ISBN: 978-80-87238-03-5.

ŠKODOVÁ, Svatava. Signální gramatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Čeština (jako) cizí jazyk. Skriptum. Ed Dana NÝVLTOVÁ et al. Praha : FF UK, 2009, s. 76 – 85. ISBN: 978-80-87238-03-5.

ŠKODOVÁ, Svatava. Možnosti zachycení chyb v tzv. žákovských korpusech. In Eurolingua a Eurolitteraria : sborník příspěvků mezinárodní konference Nepřípustnost, nepatřičnost a zákazy v jazykové a literární komunikaci, Liberec 2010. Ed. Oldřich ULIČNÝ et al. Liberec : TUL, 2009, s. 197 -205. ISBN 978-80-7372-544-0.

Učebnice, skripta, metodické materiály

ŠKODOVÁ, Svatava (2019) Jazykohrátky pro malé školáky.Praha: Wolters Kluwer.

ŠKODOVÁ, S. Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Skriptum.
Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-847-2

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. Učebnice. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 76 stran. ISBN 978-80-7357-933-3

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. Pracovní sešit. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 84 stran. ISBN 978-80-7357-934-0

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. Metodika. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 72 stran. ISBN 978-80-7357-935-7

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. CD. Praha : Wolters Kluwer, 2012.

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. Učebnice. Praha : Wolters Kluwer, 2011. 76 stran.

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. Pracovní sešit. Praha : Wolters Kluwer, 2011. 84 stran.

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. Metodika. Praha : Wolters Kluwer, 2011. 72 stran.

ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. CD. Praha : Wolters Kluwer, 2011.

Poznámky / Notes Research gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Svatava-Skodova

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek