KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

CHOLODOVÁ, Uljana, Mgr., Ph.D.

* 1968

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 387
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address uljana.cholodova@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Cholodova_Uljana-1.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Paleoslavistika
Politologie, mezinárodní vztahy
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bělorusové
Literární věda - česká literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Jazykověda - čeština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Literární věda - chorvatská literatura
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární komparatistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Literární věda - polská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Jazykověda - rusínština
Literární věda - ruská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - srbochorvatština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Jazykověda - Translatologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Literární věda - ukrajinská literatura
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bělorusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Jazykověda
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Ruthenistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Literární věda
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - fonetika
- lexikologie
- vývoj jazyka
- pragmatika
- translatologie
- kultorologie
- etnolingvistika
- stylisitka (odborné styly)
- jazykovědní a literární komparatistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen oborové rady doktorského studijního programu srovnávací slovanské filologie
- koordinátor pro zahraniční záležitosti
- tajemnice sekce
- člen redakční rady sborníku OSU
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Transpozycija modaľnoho rivňa ta intensyvnosti textu v perekladach chudozňoji literatury, FF,Univerzita Palackého 2009, ISBN 978-80-244-2409-5, 141 s.

Skripta:

- Vybrani temy z movoznavstva /... a Rostislav Němec. Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2453-8, 64 s.
- Vybrani temy z movoznavstva,častyna 2 /... a Rostislav Němec. Olomouc 2013.
- Ukrajinské reálie 2 /... a Radana Merzová. Olomouc 2014, ISBN 978-80-244-4040-8.
- Ukrajinština vážně a vesele //... a Josef Anderš. Olomouc 2014, ISBN 978-80-244-4365-2.

Sborníkové a časopisecké práce uveřejněné v zahraničí:

- Istoryčno – kulturni osoblyvosti formuvannja zahidnoho variantu ukrajinskoji literaturnoji movy k. 19. – poč. 20.st. ta problema movnoji normy, in: Rozprawy komisji językowej, díl LI, PL ISSN 0076 – 0390, Ĺódź 2006, Polsko, s. 147 – 153.
- Modální rovina a intenzita textu jako funkčně – sémantického pole. Sborník vědeckých příspěvků ve 2. dílech, 2. díl, 2007, Nakladatelství "Osvita", Poltava, Ukrajina, s. 267 – 272.
- Ukrainians: Their Language and Culture in the Times of the Austro – Hungarian Empire, in: Freedom and Power. Abstracts, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61325-03-1, s. 27-28.
- Modální význam a modální funkce v překladech, in: Jazykovědný sborník Kyjivské Národní univerzity, Kyjiv 2008, s. 203 – 211.
- Přímá a nepřímá modalita v souvětích v relaci ukrajinština – čeština, in: Sborník Prešovské univerzity, Prešov 2008, ISBN 978-80-555-066-9, s. 236-244.
- Specyfičnisť modaľnoho značena frazeolohičnych spoluučeň, Ivano-Frankivsk, Ukrajina 2009, ISBN 978-966-1521-39-0, s. 359-361.
- Modálně pragmatické specifikum sémantického pole v souvětích podřadných (na materiálech českých a ukrajinských překladů), in: Komparatyvni doslidžennja slovjanskych mov i literatur pamjati Leonida Bulachovskoho Kyjiv, Ukrajina 2011, ISSN 2075-437x, s. 275-281.
- Ponjattja tekstu ta joho modaľno-semantyčnoji struktury z funkcionaľno-komuikatyvnoho pohľadu, in: Semantyka movy i tekstu, ISBN 978-966-640-340-0, Ivano-Frankivsk 2012, 650-653.
- Viddzerkalennja ukrajinskoji kultury v kinematohrafiji kriz pryzmu mentaľnosti ceskych studentiv – slavistiv //... a Radana Merzová. In: Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik, Mnichov 2013, ISBN 978-3-86688-389-5, 916-922.
- Osnovy kohnityvnoho myslennja ta movnoji prahmatyky v usmomu perekladi, in: Naukovi zapysky, serija „Filolohična“,vypusk 36, ISBN 978-966-1521-39-0, Ostroh 2013, 378-380.
- Osoblyvosti modeli usnoho perekladu. In: Mova u profesijnomu vymiri: komunikatyvno-kuľturnyj aspekt. Charkiv 2014, ISBN 978-966-2445, 28-30.
- Vybrané problémy současné ukrajinské lexikografie (na materiálu česko-ukrajinského slovníku realitní terminologie) /... a Radana Merzová. In: Ljudyna, Kompjuter, Komunikacija. Zbirnyk naukovych prac., Vydavnyctvo Lvivskoji polytechniky, Lviv 2015, str. 28-31, ISBN 978-617-607-761-9.
- Lingvokulturolohični problémy dyskursu mista ta sela jak častyny ukrajinských realij sučasnosti /... a Anna Chura. In: Obce/swoje Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku. Kraków 2015, red. Katarzyna Glinianowicz, Katarzyna Kotyńska, ISBN 978-83-64028-87-8, 247-259.

Sborníkové a časopisecké práce uveřejněné v Česku:

- Modalita jako sémantická kategorie (na materiálech překladů krásné literatury), in: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konferenci Setkání mladých lingvistů FF UP, ISBN 80 – 244 – 1027 – 3, UP Olomouc 2005, s. 150 – 157.
- Ponjattja markovanosti ta nemarkovanosti u vyraženni katehoriji modal’nosti v ukrajinskij ta českij movach (na materialach perekladiv chudožnich tvoriv), in: Ucrainica II. Současná ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury. UP Olomouc 1. část, ISBN 80 – 244 – 1316 – 7, ISSN 0231 – 634 X, Olomouc 2006, 195-203.
- Pojem sekundárního modálního významu ustálených frazeologických spojení v češtině a ukrajinštině (na materiálech textů krásné literatury), in: Sborník z VI. mezinárodní studentské vědecké konference SLAVICA IUVENUM, ISBN 80- 7368 – 218 – 4, Ostrava 2006, s. 41 – 46.
- Modalita vložených slov a vět (na základě přeložených textů české a ukrajinské krásné literatury), in: Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, ISBN 80- 244- 1368 – X, Olomouc 2006, s. 157 – 162.
- Modální metafora v českých a ukrajinských příslovích, in: Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých linhvistů, konané na FF UP ve dnech 15. - 17. května 2006, UP Olomouc 2008, ISBN 978 – 80 – 244 – 1984 – 8, 107 – 114.
- Rol' spolučnykiv u vyraženni neprjamoji modal'nosti, in: Ucrainica III, Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. část. UP Olomouc 2008, ISBN 978 – 80- 244- 2022 – 6, ISSN 0231 – 634 X.
- K problematice přeložitelnosti a nepřeložitelnosti v relaci ukrajinština – čeština, in: Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP, Olomouc 2008, ISBN 978 – 80- 244- 2192 – 6, s. 146 -149.
- Modální sémantika nemožnosti v neosobních větách, in: Sborník Ostravské univerzity STUDIA SLAVICA XIII, Ostrava 2008, ISSN 1214-3111, ISBN 978-80-7368-742-7, 31-36.
- Modalita vedlejších vět v relaci ukrajinština - čeština, in: Sborník Masarykove univerzity v Brně, ISBN 978 - 80-210-4964-2, Brno2009 s. 311-317.
- Dva osnovni pidchody do perekladackoho procesu, in: UCRAINICA IV, Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury, Olomouc 2010, ISSN 0231-634X, ISBN 978-80-244-2500-9, 264-267.
- Problemy transpozyciji prahmatyčnohho rivnja tekstu v perekladach postmodernoji literatury, in: Slavica iuvenum, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7368-931-5, 379-387.
- Text jako model funkčně-sémantického pole (na materiálech překladů krásné literatury), in: Opera Slavica č. 4, Brno 2010, ISSN 1211-767624-34.
- Ukrajinská a česká příjmení-jejich jazykové vlastností v morfologické rovině (komparativní aspekt), in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách.Sborník vědeckých prací účastníků mezinárodního semináře mladých slavistů, Olomouc-Rivne 2011, ISBN 978-80-244-2951-9, 51-57.
- Zaimstvovannyje slova i problema perevoda textov chudožestvennoj literatury, in: Rossica Olomoucensia, Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-3243-4, 463-466.
- Semantyčna škala modaľnosti ta komunikatyvna stratehija, in: UCRAINICA . Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury, ISBN 978-80-244-3012-6, ISSN 0231-634-X, Olomouc 2012, 26-29.
- Problema tipologii diskursa v kontekste teorii i praktiki ustnogo perevoda, in: Rossica Olomoucensia, Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Č.1, Vol.LII. S. 87-93. ISSN 0139-9268 (print), ISSN 1804-1434 (online), Olomouc 2013.
- Usnyj ta pysmovyj pereklad u svitli teoriji komunikaciji, in: Aktuální otázky překladu: mezijázykový a mezikulturní výměr. Kolektivní monografie, ed. Alla Arkhanhelska, Olomouc 2014, ISBN 978-80-244-4392-8, 199-216.
- Ukrajinistika v rámci inovace kulturologických disciplin na Univerzitě Palackého v Olomouci, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk-literatura-kultura-politika), Brno 2015, ISBN 978 – 80-905336-5-3, 243-249.
- Ukrajinsko-rusko-český slovník reální terminologie, red. Radana Merzová, Olomouc 2015, ISBN 978-80-244-4578-6.
- Okremyj narod či etnična hrupa – karpatorusyny? In:Dialog slovanských kultur, ed. Zdeněk Pechal, Olomouc 2015, ISBN 978-80-244-4771-1, 79-90.

Recenze:

- Dva příspěvky k otázkám tlumočení, in: Opera Slavica 2010, ISSN 1211-7676, s. 61-62.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek