KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČEŇKOVÁ, Ivana, Doc., PhDr., CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie, Hybernská 3, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 512
+420 / 221 619 512
Bydliště / Home address Podjavorinské 1608, Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 222 939 656
+420 / 222 939 656
Mobil / Mobile number 603 506 991
E-mail / E-mail address cenkova@volny.cz, ivana.cenkova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Překladatelé
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teorie a didaktika tlumočení
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Členka občanského sdružení Gallica (tajemnice a pokladník)
- členka Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP)
- členka Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)
- členka Jazykovědného sdružení
- Členka oborové rady doktorského programu Translatologie na Ústavu translatologie FF UK a na FF UKF v Nitre
fakultní garant studijního magisterského programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie FF UK Praha
- garant bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace – ruština a magisterského studijního programu překladatelství a tlumočnictví ruština
- členka Asociace Prix Danica Seleskovitch
- členka European Society of Translation Studies (EST)
- členka redakční rady časopisu ToP (Tlumočení a Překlad)
- koeditorka Folia Translatologica
Publikační činnost / Publications 1. vědecké monografie

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení (monografie). AUC Philologica Monographia XCIX-1988, 209 s.


2. kapitoly v monografiích

1. ČEŇKOVÁ, Ivana a kol. (2001). Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: FF UK Desktop Publishing, 176 s. (podíl: 90%).


3. původní práce v odborných časopisech

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1986). Některé psycholingvistické aspekty procesu tlumočení. In: AUC
Philologica 1-3, Translatologica Pragensia II, s. 855-868.

2. ČEŇKOVÁ, Ivana (1987). Princip ekonomie v procesu tlumočení. In: Československá rusistika, č.
1, s. 1-6.

3. ČEŇKOVÁ, Ivana (1987/88a). K otázce interference v procesu simultánního tlumočení. In: Ruský
jazyk, č. 9, s. 417-421.

4. ČEŇKOVÁ, Ivana (1987/88b). Využití aktivizujících a progresivních metod při výuce simultánního
tlumočení. In: Cizí jazyky ve škole, č. 9, s. 386- 389.

5. ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Úloha pauzy v procesu simultánního tlumočení. In: Československá
rusistika, č. 4, s. 164-168.

6. ČEŇKOVÁ, Ivana (1989/90). Moderní audiovizuální technika při přípravě tlumočníků na KPT FF
UK. In: Cizí jazyky ve škole, roč.33, č. 6, s. 274-275.

7. ČEŇKOVÁ, Ivana (1990). L´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence
professionnels au Département de l´interprétation et de la traduction de la Faculté des lettres de
l´Université Charles de Prague. In: Fremdsprachen, č. 4, s. 241-242

8. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Některé otázky teorie a praxe tlumočnictví. In: Metodické listy č. 3,
Jazykový institut FMV Praha, s. 2-10.

9. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Tlumočení jako zvláštní druh zprostředkované komunikace. In: AUC
Philologica 4-5/1991, Translatologica Pragensia V, UK Praha, vyd. Karolinum, s. 263-268.

10.ČEŇKOVÁ, Ivana (1992c). Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního
tlumočení. In: AUC Philologica 4/1990, Translatologica Pragensia IV, UK Praha, vyd. Karolinum,
s. 143-148.


11. ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Umějí naši tlumočníci dobře česky? In: Čeština doma i ve světě č. 2/94,
FF UK Praha, s. 101-104.

12. ČEŇKOVÁ, Ivana (1994/95). Koncepce výuky tlumočení v Ústavu translatologie FF UK v Praze.
In: Cizí jazyky ve škole, roč. 38, č. 1-2, s. 57-60.

13. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995a). Le rôle des interprètes de conférence en Tchécoslovaquie et l'
importance de leur formation professionnelle. In: Folia translatologica 2, 1993. Praha: FF UK, s.
107-113.

14. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995b). Le double rôle des pauses dans le processus de l' interprétation
simultanée. In: Folia Translatologica 4, s. 43-49.

15. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995c). La recherche en interprétation dans les pays d' Europe de l' Est: Une
perspective personnelle. In: Target 7/1, Special issue: Interpreting Research. Guest editor:
Daniel Gile, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 75-89.

16. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995d). Ruština v Českých zemích: vzestup či pád? In: ToP, roč. VI, č. 28, s.
23.

17. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996a). Co pro nás znamená kvalita tlumočení? In: ToP č. 31, roč. VII, s. 42-
43/678-679.

18. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996b). Neverbální komunikace při tlumočení, In: Čeština doma i ve světě,
č. 2, roč. IV, s. 114-116.

19. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Retour et relais: deux techniques en interprétation de conférence
pour les langues de faible diffusion. In: Folia Translatologica 6 (Issues of Translation Pedagogy:
Helsinki - Paris - Prague), s. 37-40.

20. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). Peut-on quantifier la qualité d' une prestation des étudiants en
interprétation? In: Folia Translatologica 6, s. 33-36.

21. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999c). Jací jsou absolventi oboru překladatelství a tlumočnictví Ústavu
translatologie FF UK Praha? In: ToP, roč. X, č. 45, s. 5-7.

22. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999d). Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel? In: Aula (revue pro
vysokoškolskou a vědní politiku), č. 2, s. 23-26.

23. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000). Vivre une année académique avec „The European Masters in
Conference Interpreting“. In: The Interpreters´ Newsletter 10, s. 33-46.

24. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000/2001). A la mémoire de Ghelly Vasilievitch Chernov. In: Interpreting,
John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, roč. 5, č. 1, s. 57-60.

25. ČEŇKOVÁ, Ivana a JETTMAROVÁ, Zuzana (2003a). Training Czech Conference Interpreters
for the EU. In: Kääntäjä-Översättaren (časopis Finské asociace překladatelů a tlumočníků), č. 8, s.
4-5.

26. ČEŇKOVÁ, Ivana (2003b). Příprava tlumočníků pro 21. století. In: RAK (Revue aktuálnej
kultúry),roč. VIII, č. 3, s. 33-38.

27. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Situace na trhu tlumočení aneb výsledky červnového dotazování. In:
ToP, roč. XVII. č. 81, s. 32-33.


4. seznam absolvovaných vědeckých (odborných) zahraničních stáží

• 1978 – 1979 (říjen-duben): šestiměsíční studijní pobyt na ESIT, Université Paris III, Sorbonne Nouvelle (Ecole Supérieure d´Interprètes et de Traducteurs) Vysoká tlumočnická a překladatelská škola v Paříži (překladatelské a tlumočnické semináře, doktorandské kursy u prof. D. Seleskovitchové, sběr materiálu pro PhDr. disertaci).
• 1987 (květen): 4 týdny - vědecká stáž v Institutu cizích jazyků M. Thoreze (MGPIIJA) v Moskvě (u prof. G.V. Černova „Vysšije kursy perevodčikov“).
• 1988: 8 dní - vědecká stáž (séjour de haut niveau scientifique) na ESIT, Paříž.
• 1990: 14 dní - vědecká stáž (séjour de haut niveau scientifique) na ESIT, Paříž
• 1992: tříměsíční studijní pobyt ve Společném tlumočnickém a konferenčním servisu Evropské komise (SCIC), Brusel, v rámci projektu Tempus JEP 1468 (Příprava učitelů konferenčního tlumočení ze zemí střední a východní Evropy)
• 1992 (listopad): 7 dní – odborná stáž na ESIT, Paříž
• 1993 (leden): 14 dní - odborná stáž na ETI (Ecole de Traduction et d´Interprétation), Tlumočnicko-překladatelská škola při Ženevské univerzitě – kurs pro učitele konferenčního tlumočení ze zemí střední a východní Evropy.
• 1993 (únor): 10 dní- odborná stáž na ITI (Institut de Traduction, d´Interprétation et des Relations Internationales), Tlumočnicko-překladatelská škola ve Štrasburku – v rámci projektu Tempus JEP 1803.
• 1993 (březen): 14 dní - odborná stáž na I.L.M.H. (Institut Libre Marie Haps), Tlumočnicko-překladatelská škola v Bruselu, v rámci projektu Tempus JEP 1803.
• 1996 (prosinec): 7 dní: odborná stáž na ESIT a ISIT (Institut Supérieur d´Interprètes et de Traducteurs), Paříž.
• 1997 (leden): 7 dní – vědecká stáž „Methodological issues in interpreting research“, pořádaná ženevskou ETI ve školicím středisku Centro Stefano Franscini,Monte Verita Ascona, Ticino (prof. B. Moser-Mercerová).
• 1998 (leden): 7 dní – vědecká stáž v ETI, Ženeva v rámci Certifikátu pro učitele tlumočení „Training of conference interpreters´trainers“ (prof. B. Moser-Mercerová).
• 1998 (březen): 5 dní – studijní pobyt na Center for Conference Interpretation Copenhagen Business school, Kodaň (Evropský kurs konferenčního tlumočení – náslechy) – v rámci programu TAIEX.
• 1998 (duben): 8 dní – studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě MGLU (meziuniverzitní smlouva)
• 2000 (březen): 8 dní – studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě MGLU (meziuniverzitní smlouva).
• 2003 (leden-únor): 3 týdny - odborná stáž v tlumočnickém oddělení Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku.
• 2003 (srpen): 5 dní – odborná stáž „Training of trainers“ – zaměřená na výuku konferenčního tlumočení s důrazem na tzv. „retour a relay“,SCIC Evropské komise, Brusel.
5. různé závažné práce

5.1. původní práce v recenzovaných sbornících z konferencí

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). L´importance des pauses en interprétation simultanée. In: Mélanges de
phonétique générale et expérimentale. Publications de l´Institut de Phonétique de Strasbourg, p.
249-260.

2. ČEŇKOVÁ, Ivana (1990a). K problematike interferenciji v processe sinchronnogo perevoda (na
russko-češskom materiale). In: Akten der I.. Internationalen Konferenz Berlin (17.-19. Mai 1988),
Band II, „Übersetzungwissenschaft und Sprachmittlerausbildung“, Humboldt Universität zu Berlin,
s. 392-398.

3. ČEŇKOVÁ, Ivana (1990b). Primenenije sredstv audiovizual´noj techniki pri podgotovke buduščich
perevodčikov-sinchronistov russkogo jazyka na kafedre ustnogo i pismennogo perevoda
filosofskogo fakul´teta Karlova Universiteta v Prage. In: Doklady i soobščenija čechoslovackoj
delegaciji, VII. Kongres MAPRJAL, Moskva 10.-17.8.1990, s. 373-376.

4. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). Souběžnost řečových činností v procesu simultánního tlumočení. In:
Hovory o překladu a tlumočení. Interlingua servis. Praha, s. 108-122.

5. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). Video ve výuce tlumočení. In: Sborník vystoupení z Mezinárodní
konference Video ve výuce cizích jazyků. Bratislava 10.-12.9.1991.Dom techniky ZSVTS, s.85-91.

6. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Interprètes de conférence professionnels en République Tchèque: leurs
acquis et défis. In: XIII FIT World Congress „Translation – the vital link“.6.-13.8.1993, Brighton,
vol. 1, p. 339-342.

7. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Spécificité des études plurilingues professionnelles en République
Tchèque. In: Actes du Congrès des langues étrangères appliquées. Strasbourg, 28-29 janvier 1993:
La dimension européenne des filières L.E.A., p. 30-32.

8. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). Výuka tlumočení a současná ruština. In: Rossica Ostraviensia, Lingua
rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 109-117.

9. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993d). Le rôle de l´audiovisuel dans la formation des interprètes de
conférence. In: Snell-Hornby, Mary, Pöchhacker, Franz and Kaindl, Klaus (eds.). Translation
Studies An Interdiscipline. Selected papers from the Translation Congress, Vienna, 9.-12.
September 1992. Benjamins Translation Library vol.2, Benjamins Publishing Company
Amsterdam/Philadelphia, s. 227-232.

10. ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Úvod do tlumočení pro bakaláře (ruština v obchodně podnikatelské
sféře). In: Rossica Ostraviensia, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 132-
137.

11. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Co by měl znát tlumočník - absolvent bakalářského studia v
obchodně podnikatelské sféře. In: Rossica Ostraviensia 95, Lingua Rossica in sphaera
mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 180-185.

12. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996a). Položenije russkogo perevoda v Češskoj respublike. In:
Heidemarie Salevsky (ed.). Dolmetscher und Ubersetzerausbildung Gestern, Heute und Morgen,
Berliner Beitrage zur Translationswissenschaf. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer
Verlag der Wissenschaften, s. 195-199.

13. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996b). Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi. In:
Rossica Ostraviensia 96, Lingua Rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 229-233.

14. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Pohled z praxe (aneb co by chtěli mít ve výuce absolventi oboru
překladatelství a tlumočnictví). In: Rossica Ostraviensia 97, Lingua Rossica in sphaera
mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 175-177.15. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Příprava profesionálních překladatelů a tlumočníků - sepětí teorie
a praxe? In: Rády, Andrej a Rádyová, Věra (eds.). Budmerice ´97 - 3. stretnutie tlmočníkov a
prekladatelov z krajín strednej a východnej Európy. Praha: JTP, s. 3-5.

16. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997b). Kurs teorii ustnogo perevoda dlja studentov-perevodčikov: kakoj
podchod vybrať prepodavatelju? In: Fleischmann, Eberhard, Kutz Wladimir, Schmitt, Peter (eds.).
Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Gunter Nar Verlag Tûbingen, s.
276-280.

17. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997c). The Status of Interpretation Research in the Czech Republic. In:
Gambier, Yves, Gile, Daniel and Taylor, Christopher (eds.). Conference Interpreting: Current
Trends in Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 70-73.

18. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998a). Tlumočnické minimum pro budoucí manažery. In: Ekonomika a
cudzie jazyky. Acta linguistica 2. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, s.
260-265.

19. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Položenije na rynke turističeskogo biznesa v Češskoj respublike i
podgotovka buduščich gidov-perevodčikov dlja raboty v turbiznese. In: Rossica Ostraviensia
98, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 107-112.

20. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Quality of Interpreting - a Binding or a Liberating Factor? In:
Beylard-Ozeroff, Ann, Králová, Jana and Moser-Mercer, Barbara (eds.). Translators' Strategies
and Creativity. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 163-170.

21. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998d). La notion de qualité en interprétation.In: Hartzell, James (ed.). Ocena
tlumaczenia ustnego/Evaluating an Interpreters' Performance. Lodź: Centre for Modern
Translation and Interpretation Studies, Univerzity of Lodź, s. 57 - 63.

22. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Tlumočení do cizího jazyka aneb tzv. „retour“. In: Plutko, Pavol
(ed.). Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 237-
242.

23. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). Otčot o sostojanii russkogo jazyka v Češskoj Respublike (10 let
spust´a…). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica,
Rossica Ostraviensia 99. Ostrava: FF OU, s. 101-105.

24. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999c). Příprava tlumočníků pro Evropskou unii. In: Rády, Andrej a
Stejskalová, Barbora (eds.). Písek ´98 - Evropa: společenství rovnoprávných jazyků. Praha:
JTP, s. 5-6.

25. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000). Kakije novosti nam priňos 2000.god v oblasti turizma, biznesa i sredstv
massovoj informaciji?. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica,
Germanica, Rossica Ostraviensia 2000. Ostrava: FF OU, s. 15-20.

26. ČEŇKOVÁ, Ivana (2001). Nové možnosti pro tlumočníky v oblasti „community interpreting“ v
21.století. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica,
Rossica Ostraviensia 2001.Ostrava: FF OU, s. 13-17.

27. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002a). Globalizace a její dopad na tlumočnické strategie. In: Lingua et
communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Brittanica,Germanica, Rossica Ostraviensia
2002. Ostrava: FF OU, s. 31-34.

28. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002b). M.A. theses in Prague. A supervisors´account. In: Gile, Daniel,
V.Dam, Helle, Dubslaff, Friedel et al. (eds.) Getting Started in Interpreting Research .Benjamins
Translation Library 33, John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, s. 69-85.

29. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002c). Příprava konferenčních tlumočníků pro Evropskou unii (zkušenost
České republiky). In: CD-ROM Překlady a jak na to. JTP: Praha (ve spolupráci se SSPOL a
SSPUL), s. 19-24. (v části CD věnované příspěvkům z mezinárodního semináře „Odborná
komunikácia ve zjednotenej Evrope“. Banská Bystrica, Fakulta humanitních věd UMB, 2.-
3.10.2002).

30. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002d). Formación de intérpretes de conferencia en la República Checa de
cara a la ampliación (publikováno francouzsky: La formation des interprètes de conférence en
République Tchèque face à l´élargissement de l´Union européenne. In: Elektronický sbornik ze
Semináře "Lenguas y Ampliación de la UE", Zastoupení Evropské komise ve Španělsku, Madrid
9.-10.12.2002. Internet: http://europa.eu.int/spain/servicio_documentacion/cursos/lenguas.htm.

31. ČEŇKOVÁ, Ivana (2003). Tlumočníci hlasují pro evropskou unii. In: Lingua et communicatio in
sphaera mercaturae Bohemica, Brittanica,Germanica, Rossica Ostraviensia 2003. Ostrava: FF
OU, s. 35-36.

32. ČEŇKOVÁ, Ivana (2004). Russkij jazyk v epochu globalizaciji glazami perevodčika. In: Miller,
Inna (ed.). Und sie bewegt sich doch…Translationswissenschaft in Ost und West. Festschrift
fûrHeidemarie Salevsky zum 60.Geburtstag. Sonderdruck. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 93-
97.

33. ČEŇKOVÁ, Ivana (2005). Sinchronnyj perevod v institutach Evropejskogo Sojuza i na češskom
rynke. In: Salevsky, Heidemarie (ed.). Kultur, Interpretation, Translation. Ausgewählte Beiträge
aus 15 Jahren Forschungsseminar. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 105-112.

34. ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu. In:
Translatologica Ostravensia II (Sborník z konference „Den s překladem“ Ostrava 2007). FF OU
v Ostravě, Universitatis Ostraviensis, s. 37-42.


5.2. dobrozdání, expertízy
Oponent výzkumných záměrů:
• Výzkumný záměr MSM 172500001: Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání (Ostravská univerzita) - duben 2001
• Posudek na Česko-ruský slovník pro hospodářskou praxi (M. Vavrečka a kol.), FF Ostravská univerzita, skripta 1998.
• Posudek na Rusko-český slovník pro hospodářskou praxi (M. Vavrečka a kol.), FF Ostravská univerzita, skripta 1998.
• Posouzení projektu interní grantové soutěže Ostravské univerzity pro rok 1999 (prosinec 1998). Výkladový a překladový slovník managementu česko-anglicko-německo-ruský.
• Posouzení projektu interní grantové soutěže Ostravské univerzity (prosinec 1999). Vědeckovýzkumné kontakty FF OU a Lingvistické univerzity v Nižním Novgorodě pro rok 2000.
• Oponentní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 1635 Fondu rozvoje VŠ na rok 1999 „Inovace vztahu postgraduální a pregraduální přípravy učitelů ruštiny (region severní Morava). Tematický okruh B Vzdělávání učitelů.
• Posouzení projektu interní grantové soutěže Ostravské univerzity (leden 2001). Vědeckovýzkumné kontakty FF OU a Lingvistické univerzity v Nižním Novgorodě pro rok 2001.
• Oponentský posudek pro projekt Grantové agentury ČR (reg. č. 405/08/0457)
• Oponentský posudek pro projekt Vedecké grantové agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akademie vied (VEGA) (reg. č. 1/0821/08)5.3. překlady

1. Vasilij Šukšin, Na podzim. In: Květy, č. 2/1977, s. 36-37.

2. Grigorius Kanovičius, Hra s ohněm. Malá řada socialistických autorů. Dilia Praha 1980 (společně s
T. Engelem).

3. Překlady pro Panorámu české literatury (francouzština). Ukázky ze současné české prózy a
medailony českých umělců: 1980,1981, 1986, 1987.

4. Hubneme s úsměvem. In: Maxima, I, II, III, 1990, vždy s. 26-27.

5. Pavlychin, O. L´Ukraine des années 1991-1999: problèmes éthno-sociaux et perspectives politiques.
In: La Nouvelle Alternative (Revue consacrée à l´Europe Centrale et Orientale post-communiste),
1999, č. 1, bulletin č. 3, s. 13-21.

6. Markov, I. Paradoxes de l´identité politique. In: La Nouvelle Alternative, 1999, č. 1, bulletin č. 3, s.
22-24.


6. učební texty

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). Audioorální program pro simultánní tlumočení – ruština (xerokopie +
magnetofonové nahrávky). FF UK Praha, 45 s.


7. přednášky typu „invited speaker“
(vyžádané přednášky na univerzitách doma i v zahraničí a na specializovaných akcích pro překladatele a tlumočníky a odbornou veřejnost)

• 1987: Institut cizích jazyků M. Thoreze Moskva, přednáška "Teoretické aspekty simultánního tlumočení" - u profesora G.V.Černova pro posluchače specializačních kurzů "Vysšije kursy perevodčikov".

• 1988: přednáška na ESIT (Ecole supérieure d´ Interprètes et de Traducteurs) Paříž o Teorii tlumočení ve Střední a Východní Evropě (v rámci přednášek pro doktorandy u prof. D. Seleskovitchové).

• 1991: přednáška na ETI Ženeva o situaci v Československu po sametové revoluci v r. 1989 - pro studenty a učitele Ecole de Traduction et d´Interprétation (ETI).

• 1992: přednáška na Policejní akademii v Praze o Teorii tlumočení a tlumočnické notaci.

• 1993: ITI (Institut de traduction et d´interprétation) Štrasburk, přednáška o výuce překladu a tlumočení v České republice.

• 1993: přednáška na ILMH (Institut Libre Marie Haps) Bruselu o situaci na trhu profesionálního konferenčního tlumočení v České republice.

• 1996: přednáška v ISIT (Institut Supérieur d´Interprétation et de Traduction) Paříž o vývoji politické a ekonomické situace v Československu po roce 1989 a příčinách rozdělení státu.

• 1997 (13.5.): Klub kultury překladu při ÚTRL FF UK ve spolupráci s Obcí překladatelů a Jednotou tlumočníků a překladatelů: přednáška "Blýská se na časy v teorii i praxi tlumočení?"

• 1997: přednášky po Ostravskou univerzitu v rámci tzv. „Otkrytogo uroka bizněs kommunikaciji“ (Historie a teorie tlumočení 2 hod., Didaktika tlumočení 2 hod.)

• 1998 (srpen) Univerzita v Záhřebu, pobočka v Dubrovníku: a) přednáška o situaci v České republice po parlamentních volbách v červnu 1998, b) přednáška o přípravě profesionálních tlumočníků v České republice (ÚTRL FF UK), jejich dalším vzdělávání a profesních organizacích na trhu tlumočení (ASKOT, JTP) – přednášky v rámci kurzu tlumočení „Refresher Course for Conference Interpreters: East-West Meeting Point“ (srpen 1998), kde jsem rovněž působila jako školitelka praktických cvičení konsekutivního a simultánního tlumočení.

• 1999 (13.4.1999) přednáška „Začínáme s tlumočením“ pro studenty Institutu základů vzdělanosti (pořadatel JTP).

• 2000 (10.4.2000) přednáška „Diplomatický protokol a etika tlumočení“ na Tlumočnickém institutu ve Vídni (Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien).

• 2001 (únor) 2x přednáška o konsekutivním tlumočení a notaci pro studenty tlumočnických kurzů SJŠ v Praze (francouzština).

• 2001 (26.9.2001) JTP Praha - Evropský den jazyků - přednáška "Jak se připravit na tlumočení v EU?"

• 2001 (říjen) Londýn, University of Westminster: výuka v Evropském kurzu konferenčního tlumočení EMCI (v rámci teachers´mobility) 2,5 dne (francouzština-čeština) konsekutivní tlumočení a notace.

• 2002 (27.-2.-2.3.2002) Londýn, University of Westminster: výuka v Evropském kurzu konferenčního tlumočení EMCI (v rámci teachers´mobility: 4 hodiny) a vyžádaná přednáška "An Overview of the Theory of Interpretation in the West and the East" - 90 minut - pořízen videozáznam pro potřeby EMCI konsorcia.

• 2002 (25.9.2002) Ostravská univerzita, filozofická fakulta, přednáška „Současná situace na trhu tlumočení.

• 2002 JTP Praha - Den Sv. Jeronýma 9.11.2002 - přednáška "Tlumočíme pro EU - příprava konferenčních tlumočníků".

• 2003 (14.2.2003) FF UK Bratislava - přednáška o diplomatickém protokolu, etice a etiketě konferenčních tlumočníků - celkem 6 vyučovacích hodin - pro studenty Postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení.

• 2003 (8.11.2003 )JTP Praha -Den Sv. Jeronýma - přednáška "Tlumočíme a překládáme pro EU a v EU.

• 2003 (12.12.) Doktorský seminář na ÚTRL: Sepětí teorie s praxí (tlumočení) - 10.00-16.30: moderování semináře + úvodní vystoupení: nové trendy ve výzkumu tlumočení (30 minut).

• 2004 (23.1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině pro studenty oboru tlumočnictví 2.ročníku o ekonomické a politické situaci v České republice v letech 1989-2003. (90 minut).

• 2004 (17.4.2004) FF UK Bratislava - přednáška o diplomatickém protokolu, etice a etiketě konferenčních tlumočníků - celkem 3 vyučovací hodiny - pro studenty Postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení.

• 2004 (18.9.) Česká komora tlumočníků znakového jazyka – přednášející na celodenním semináři pro účastníky Certifikačního vzdělávacího programu na téma: Úvod do translatologie – metodika tlumočení (8 vyučovacích hodin).

• 2005 (leden) ESIT (Ecole Supérieure d´Interprètes et de Traducteurs), Université Paris III, Sorbonne nouvelle – hostující profesor po dobu jednoho měsíce v akademickém roce 2004/2005: přednášky v doktorandském semináři Translatologie a vedení tlumočnických seminářů (F – Č) konsekutivní a simultánní tlumočení (rozsah 8 hodin/týdně).

• 2005 (28.1.) ESIT – přednáška pro 2.ročník studentů specializace tlumočení „Ekonomická a politická situace v zemích střední a východní Evropy po vstupu do Evropské unie (francouzsky 60 minut).

• 2005(22.2.) ILMH Brusel (Institut Libre Marie Haps – vysoká škola tlumočnicko-překladatelská), přednáška pro studenty tlumočení o přípravě konferenčních tlumočníků v ČR a zkušenosti z tlumočení v EU institucích (60 minut rusky).

• 2005 (15.4.) Vídeňská univerzita, Centrum pro překlad a tlumočení. Přednáška „Teorie a praxe tlumočení v České republice“ (90 minut česky – se simultánním tlumočením studentů).

• 2005 (20.4.) Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, přednáška pro studenty: „Tlumočení
v institucích a orgánech EU aneb zkušenosti z české kabiny“ (120 minut).

• 2005 (5.5.) přednáška pro Jazykovědně sdružení „Čeština v Bruselu aneb zkušenosti z tlumočení pro evropské instituce“ (120 minut).

• 2005 (21.5.) seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka: „Teorie a praxe konsekutivního a simultánního tlumočení“ (8 hodin).

• 2005 (16.7.) přednáška pro sdružení ARIO při Českém rozhlase „Tlumočníkem v EU“ (120 minut).

• 2006 (27.1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině a ruštině pro studenty oboru tlumočení 2.ročníku o osudovosti čísla 8 v dějinách Českého království, Československa i České republiky (90 minut).

• 2006 (7.7.). Festival Šrámkova Sobotka – přednáška „Čeština z pohledu tlumočníka v Bruselu“ (90 minut).

• 2006 (11.11.) Expolingva Praha. Přednáška v doprovodném programu společně se Z. Jettmarovou: „Překladatelství a tlumočnictví – evropské povolání s perspektivou“. (50 minut).

• 2007 (29.1.) Gymnázium J. Keplera, přednáška pro studenty: „Tlumočení v institucích a orgánech EU a zkušenosti tlumočníků z české kabiny“ (90 minut), Power-Pointová prezentace.

• 2007 (14.3.) Den s překladem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, přednáška „Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu (30 minut).

• 2007 (15.3.) Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu Zlín, přednáška: „Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny“. (90 minut), Power-Pointová prezentace.

• 2007 (17.4.) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, přednáška v rámci CŽV pro učitele: „Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny“. (90 minut), Power-Pointová prezentace.

• 2007 (28.4.) seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka: „Úvod do teorie a praxe tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).8. přehledy a souborné referáty

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995e). Konferenční tlumočení ve Východní Evropě. In: sborník Společné
Evropské projekty 1990-1994. Praha: Tempus office, s. 106-107.

2. ČEŇKOVÁ, Ivana (2001b). Za profesorem Černovem. In: In: ToP, roč. XII, č. 56, s. 30/1448.

3. ČEŇKOVÁ, Ivana (2001c). Rozloučení s Danicou Seleskovitchovou. In: ToP, roč. XII, č. 59, s.
35/1533.

10. habilitační práce

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení (monografie). AUC
Philologica Monographia XCIX-1988, 209 s.


11. disertační a rigorózní práce

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1980). Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem
(rigorózní práce). FF UK Praha, 171 s.

2. ČEŇKOVÁ, Ivana (1985). Teoretické aspekty procesu simultánního tlumočení (kandidátská
disertace). FF UK Praha, 253 s.


12. abstrakta ze sjezdů a sympozií

12.1. vědecké konference v zahraničí
• Berlín 15.-19.5.1988. Mezinárodní konference na Humboldtově univerzitě „Übersetzungwissenschaft und Sprachmittlerausbildung“. Přednesen příspěvek: „Nekotoryje voprosy interferenciji v processe sinchronnogo perevoda“. Otištěn ve sborníku z konference.

• Moskva 13.-15.12. 1988. Mezinárodní vědecko-metodická konference „Úloha lingvistických teoretických disciplín při přípravě učitelů a překladatelů v současné etapě rozvoje vysokých škol“. Pořadatel: MGPIIJA M.Thoreze. Přednesen příspěvek: „První výsledky, zkušenosti a problémy v pětiletém studiu budoucích překladatelů na katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK Praha (rusky).

• Bratislava. 10.-12.9.1991. Mezinárodní konference „Video vo výučbe cudzích jazykov“ (pořadatel Dům techniky ZSVTS Bratislava). Přednesen příspěvek „Video ve výuce tlumočení“, otištěn ve sborníku z konference (s. 85-91).

• Vídeň. 9.-12.9.1992. Mezinárodní konference Translation Studies Congress. Přednesen příspěvek „Le rôle de l´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence“. Otištěno ve sborníku z konference.

• Štrasburk. 28.-30.1.1993. Evropský kongres LEA (langues étrangères appliquées), Université des sciences humaines. Přednesen příspěvek: „Spécificité des études plurilingues professionnelles en Tchécoslovaquie/République Tchèque“. Otištěno ve sborníku z konference.

• Budmerice, Slovensko. 22.-23.4.1994. II. Setkání tlumočníků a překladatelů Střední a Východní Evropy, pořádala JTP. Přednesen příspěvek k výchově překladatelů a tlumočníků v ÚTRL FF UK Praha. Otištěno ve sborníku z konference.

• Turku, Finsko. 25.-27.8.1994. Účast na Mezinárodní konferenci o tlumočení. Organizátoři: Středisko pro překlad a tlumočení při univerzitě v Turku, ISIT Paříž, SSML Terst. Přednesen příspěvek "The Status of IRT in the Czech context" v panelu o výzkumu v oblasti tlumočení.

• Waregem, Belgie 4.3.1995. Mezinárodní seminář Kabina Roku 2000. Pořadal ARTEC Televic a Institut Libre Marie Haps Brusel. Účast v diskusi (článek v ToP č. 27).

• Berlín 12.5.-13.5 1995. Mezinárodní kolokvium na Humboldtově univerzitě: Wissenschaftliches kolloquium Anlässlich 100 jahre Dolmetscherausbildung Russisch an der Berliner Universität. Přednesen příspěvek: „Položenije russkogo perevoda v Češskoj respublike. Otištěno ve sborníku z konference.

• Lodz, Polsko. 8.-9.6.1996. Mezinárodní sympozium „Assessing the Quality of an Interpreter´s Performance: Both for Professional and Pedagogical Purposes. Comparison of Eastern and Western European Experiences“. Pořadatel. Centre for Modern Translation Studies University of Lodz. Přednesen příspěvek: „La notion de qualité en interprétation“. Otištěn ve sborníku z konference.

• Lipsko. 11.-13.9.1996. VI. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení (Grundfragen der Übersetzungswissenschaft"), pořadatel: tlumočnicko-překladatelský institut Lipseké univerzity (Institut für Sprach-und Übersetzungswissenschaft). Přednesen příspěvek: "Kurs po teorii ustnogo perevoda dlja studentov-perevodčikov - kakoj podchod vybrať prepodavateľu?" Otištěno ve sborníku z konference.

• Banská Bystrica. 17.-19-10.1996. Mezinárodní konference Lingvodidaktické problémy výučby cudzích jazykov, Ekonomická fakulta UMB. Přednesen příspěvek na plenárním zasedání: Tlumočnické minimum pro budoucí manažery. Otištěno ve sborníku z konference.

• University of Saarbrücken: First POSI Meeting 29.-30.11.1996, příspěvek: Interpreter and translator training in the former eastern bloc (společně se Z. Jettmarovou).

• Brusel. TAIEX Office EC. 31.1.1997. Workshop on Interpretation – ve spolupráci se SCIC (Společný tlumočnický a konferenční servis Evropské komise). Vystoupení v „Tour de table of the Associated Countries on interpretation training and work in thein country. Písemně zpracovaná zpráva: Situace ve výuce, na trhu tlumočení. Kromě toho předložen projekt semináře k vzdělávání učitelů tlumočení v 10 asociovaných zemích (Training of interpreters trainers).

• Budmerice. 24.-27.4.1997. III. Setkání překladatelů a tlumočníků ze zemí Střední a Východní Evropy. Přednesen příspěvek: Příprava profesionálních překladatelů a tlumočníků – sepětí teorie a praxe? Otištěno ve sborníku z konference.

• Brusel. TAIEX. 14.-15.7.1997. Workshop on interpretation – interpreting into „B“ language (B.Griffiths). Diskuse a vypracování odpovědí na dotazník TAIEX Office.

• Prešov. 25.-27.9.1997. Medzinárodná konferencia Umelecký a odborný preklad v medzikulturných vzťahoch. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Příspěvek: Současné tendence v teorii, výuce a praxi tlumočení.

• Kodaň. 19.-20.9. 1998 (Copenhagen Business School). Mezinárodní seminář „Euromasters´ in Conference Interpreting“, přednáška ve francouzštině „Enseignement de la théorie de l´interprétation“.

• Saarbrucken. 11.-13.3.1999. Mezinárodní konference Translation and Interpretation: Methodological Problems in Cultural Transfer. Saarbrucker Symposium als Euroconference. Příspěvek v panelové diskusi: Retour, relais et retour qui deviant un relais.

• Banská Bystrica. 24.-25.6.1999. Mezinárodní vědecká konference Teória prekladu a tlmočenia. FF UMB. Příspěvek: Tlumočení do cizího jazyka aneb tzv. retour. Otištěno ve sborníku z konference.

• Budmerice. 25.-27.11.1999. Mezinárodní vědecká konference Preklad a vzdelavanie prekladatelov pre meniacie sa trhy, pořadatel: UNESCO katedra Prekladatelstva Univerzity Komenského Bratislava. Příspěvek: Příprava tlumočníků pro 21.století. Otištěno v časopise RAK.

• Frankfurt nad Odrou. 14.-15.1.2000. Mezinárodní konference Russkij jazyk v 21.stoletiji. Pořadatel: Europa-Universität Viadrina, Centrum cizích jazyků, lektorát ruštiny. Přednesen příspěvek: Položenije russkogo jazyka v Češskoj respublike (rusky).

• Kodaň. 30.8.-1.9.2001 (3.mezinárodní kongres EST „Claims, Changes and Challenges in Translation Studies“) – poster „Quel type de formation pour les interprètes de conférence voulant devenir formateurs“.

• Frankfurt nad Odrou. 27.-28.9.2001. Mezinárodní konference k výuce ruštiny. Pořadatel:
Europa-Universität Viadrina, Centrum cizích jazyků, lektorát ruštiny. Přednesen
příspěvek: "Russen und Tschechen am Beginn des 21. Jahrhunderts -wie steht es um die
gegenseitigen Beziehungen?"

• Banská Bystrica. 2.-3.10.2002. Mezinárodní seminář Odborná komunikace ve sjednocené Evropě. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v BB a JTP. Přednesen příspěvek, vyšel na CD-ROM JTP "Příprava konferečních tlumočníků pro Evropskou unii (zkušenost České republiky)".

• Madrid. 9.-10.12.2002. Mezinárodní konference Languages and EU enlargement“, pořadatel: zastoupení EK ve Španělsku. Přednesen příspěvek: Příprava konferenčních tlumočníků v ČR (francouzsky) –vyšel v elektronickém sborniku konference.

• Londýn, University of Westminster - EMCI - 27.6.2003 kulatý stůl „ EMCI enlargement roundtable„ - příspěvek o přípravě tlumočníků v ČR (společně s Z.Jettmarovou).

• Londýn, University of Westminster – mezinárodní konference 30.6.-1.7.2006: The future of Conference Interpreting: Training, Technology and Research. Vyžádané vystoupení jako 1. řečník na plenárním zasedání : „The Future of Interpreting in a Globalised Multilingual World: a Case Study of Less-Widely-Spoken Languages“. PowerPointová prezentace – nyní na webu EMCI: www.emcinterpreting.org.

• Nitra: 24.1.2007. Mezinárodní konference „Preklad a tlmočenie 2 – Preklad a tlmočenie jako interkultúrna komunikácia: prítomnosť a budúcnosť“, zvaná přednáška na plenárním zasedání: „Úloha tlumočení v globalizovaném světě 21. století“.12.2. domácí mezinárodní konference se zahraniční účastí
• V. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 25.-27.9.1984. Příspěvek: „Některé psycholingvistické aspekty procesu tlumočení“. Otištěno ve sborníku z konference.

• VI. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 16.-18.9.1986. Příspěvek: „Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního tlumočení. Otištěno ve sborníku z konference.

• Olomouc 19.4.1989. Academia Video Olomouc: „Využití audiovizuálních médií ve výuce cizím jazykům. Přednesen příspěvek: „Moderní audiovizuální technika při přípravě budoucích profesionálních tlumočníků na KPT FF UK Praha.

• VII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 27.-29.9.1989. Přednesen příspěvek: „Tlumočení jako zvláštní druh zprostředkované komunikace“. Otištěno ve sborníku z konference.

• VIII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, ÚTRL FF UK Praha, 20.-22.10.1992. Přednesen příspěvek: „Postavení profesionálních konferenčních tlumočníků v dnešním Československu a význam jejich odborné přípravy. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava 19.-20.10.1993. I. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. Přednesen příspěvek: „Výuka tlumočení a současná ruština“. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava 10.-12.10.1994. II. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. Přednesen příspěvek „Úvod do tlumočení pro bakaláře“. Otištěno ve sborníku z konference.

• IX. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení na počest J. Levého a A. Popoviče, ÚTRL FF UK Praha 25.-27.9.1995. Přednesen příspěvek: „Notion de qualité en interprétation: une limite ou une liberté pour l´interprète?“ Otištěno ve sborníku z konference.

• Kongres EST (European Society of Translation Studies) , Praha 28.-30.9.1995. Přednesen příspěvek: „Les mémoires de fin d´études – un premier pas vers la recherche?“

• Ostrava 10.-11.10.1995. III. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: „ Co by měl znát tlumočník – absolvent bakalářského studia v obchodně podnikatelské sféře“. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava 8.-9.10.1996. IV.Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Uplatnění absolventů OPT v praxi. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava 7.-8.10.1997. V. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Pohled z praxe, aneb co by chtěli mít ve výuce absolventi OPT. Otištěno ve sborníku z konference.

• Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 23.-25.9.1998. Mezinárodní vědecká konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Přednesen příspěvek: Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel. Otištěno ve sborníku z konference a v časopise AULA.

• Ostrava. 29.-30.9.1998. VI. Mezinárodní konference Russkij jazyk v sfere turbiznesa. Přednesen příspěvek: Položenije na rynke turističeskogo biznesa v Češskoj respublike i podgotovka buduščich budov-perevodčikova dlja raboty v turbiznese. Otištěno ve sborníku z konference.

• Písek. 8.-10.10.1998. I. Mezinárodní konference malých jazyků (JTP). Vystoupení: Příprava tlumočníků pro EU. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava. 28.-29.9.1999. VII. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch. FF Ostravská univerzita. Příspěvek: Zpráva o stavu ruského jazyka v České republice aneb 10 let poté. Otištěno ve sborníku z konference.

• Praha 29.-30.1.2000. ÚTRL FF UK. Workshop „Teaching relay and retour“. Pro učitele tlumočení ze zemí SVE a členy konsorcia EMCI (za finanční podpory EK a EP). Moderování celého semináře a příspěvek k situaci v ČR a tlumočení do jazyka B a pilotáži v EU.

• Ostrava. 19.-20.9.2000. VIII. Mezinárodní vědecká konference Marketing. Cestovní ruch. Sekce B1 Cizojazyčná řečová komunikace v sféře cestovního ruchu. Příspěvek: Co nám přinesl rok 2000 v cestovním ruchu s Ruskou federací? (rusky). Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava. 25.-26.9.2001. IX. Mezinárodní vědecká konference Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání, FF Ostravská univerzita, přednesen příspěvek: Nové možnosti pro přípravu i praxi tlumočníků v 21. století – community interpreting. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava. 24.-25.9.2002. X. Mezinárodní vědecká konference. Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání, FF OU, přednesen příspěvek:Globalizace a její dopad na tlumočnické strategie. Otištěno ve sborníku z konference.

• ÚTRL FF UK: X. Mezinárodní vědecká konference o překladu a tlumočení: 11.-13.9.2003 Translations Targets. Přednesen příspěvek: Interprétation pour l´UE - un défi pour les interprètes tchèques.

• Luhačovice: 18.-19.9.2003. Mezinárodní vědecké sympozium Lingua et communication in sphaera mercaturae, FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Tlumočníci hlasují pro Evropskou unii. Otištěno ve sborníku z konference.

• Ostrava: 14.3.2007. FF OU. Konference „Den s překladem II“. Přednesen příspěvek Eurožargon z pozice českého tlumočníka v Bruselu. Otištěno ve sborníku z konference.

• Olomouc: 30.-31.8.2007. XIX. Olomoucké dny rusistů. FF UP. Přednesen příspěvek: Dialog kultur glazami ustnogo perevodčika. Bude otištěno v elektronickém sborníku z konference.

• Luhačovice: 5.-6.10.2007. Mezinárodní vědecké sympozium Text a kontext. (Ústav slavistiky FF MU Brno). Přednesen příspěvek: Vliv multikulturního kontextu při jednáních v institucích Evropské unie na strategie tlumočníka (případová studie). Bude otištěno ve sborníku z konference.13. Účast na řešení grantů

Řešitelka:
1992-1993: vědecký úkol v rámci FF UK: č. 122 „Komunikativní aspekty tlumočení“.(dílčí výsledky: vystoupení na mezinárodních konferencích Brighton – kongres FIT, Štrasburk Evropský kongres LEA, koncepce a realizace CŽV kursu konferenčního tlumočení 1993/94, koncepce Metodického semináře, publikace článků v Translatologica Pragensia a Linguistica Pragensia od zahraniční spoluřešitelky K. Dejean Le Féal z ESIT Paříž– určené původně pro sborník jako výstup úkolu, pro nedostatek dalších financí nebyl realizován).

1997: grant Fondu rozvoje vysokých škol, rozvojový projekt č. 1344/97 "Uplatnění absolventů překladatelství a tlumočnictví v praxi". Konkrétní výstup: vybudování funkční elektronické databáze (930 jmen) absolventů OPT z let 1967-1997 a zjištění jejich odborného uplatnění v praxi (rozesílání a zpracování dotazníků, extrapolace výsledků), publikování získaných výsledků v odborném tisku a prezentace na mezinárodních konferencích.

1996-1998: interní grant Univerzity Karlovy č. 33/96/A/FG "Teorie a didaktika tlumočení" (učební pomůcka - publikace). Dílčí výstupy: přednášky na vědeckých konferencích a seminářích, publikované články v odborném tisku, spoluorganizování Metodického semináře k výuce překladu a tlumočení pro učitele filozofických a pedagogických fakult (společně s řešitelkou grantu UK č. 324/96), příprava a obsahové zajištění mezinárodního semináře pro učitele tlumočení ze zemí Střední a Východní Evropy. Hlavní výstup grantu: učební pomůcka "Teorie a didaktika tlumočení I" vyšla 2001, v Desktop Publishing FF UK Praha, 178 s.

2003: Transformační a rozvojové programy pro rok 2003 - MŠMT ČR - č. 237 250: "Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou."

2004: Transformační a rozvojové programy pro rok 2004 - MŠMT ČR- Program 2 na podporu rozvoje internacionalizace, bod c) (vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce): "Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou."

2005: Transformační a rozvojové programy pro rok 2005 - MŠMT ČR- Program na podporu rozvoje internacionalizace, bod c) (vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce): "Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou."

2007: grant Fondu rozvoje vysokých škol F5/d: Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků.


Spoluřešitelka českých projektů:

1988-1989: rezortní vědecký úkol X-01-04-05 „Výukové programy pro didaktickou techniku. Výstup: Audioorální program pro výuku simultánního tlumočení (ruština). Rotaprint a audionahrávka (7 hodin čistého času) - pro AVJC FF UK.

1994: spoluřešitelka grantového úkolu č. 96 GA UK „Dictionnary of Translation Studies“.

1999-2004: Výzkumné záměry FF UK: (dílčí záměr:Jazyk ve struktuře, vývoji a komunikaci 11210000, podzáměr: Mezijazyková komunikace v podmínkách kulturní asymetrie).

2004: spoluřešitelka rozvojového programu MŠMT ČR " Příprava akreditace paralelního doktorského studijního programu v oboru translatologie v angličtině, francouzštině a španělštině". č. 237379.


Spoluřešitelka evropských projektů:

2001: spoluřešitelka projektu Univerzity Viadrina - Frankfurt nad Odrou: "Co si o sobě myslí mladí Češi, Poláci, Rusové a Němci" - průzkum a zpracování dotazníků studentů FF UK. Vystoupení na konferenci ve Frankfurtu v září 2001.

2001-dosud: zapojení do výzkumného projektu „Teaching retour“ v rámci konsorcia univerzit EMCI.

2004-dosud: zapojení do výzkumného projektu „Distance learning“ v rámci konsorcia univerzit EMCI. Nahrávání přednáškových "modulů", které jsou umístěny na internetové stránce konsorcia EMCI v audiovizuální podobě + text ke stažení ve Wordu (www.emcinterpreting.org). Přednáška: "Introduction à la théorie de l´interprétation dans les pays de l´Europe centrale et orientale" (česky a francouzsky: dvě 14 minutové nahrávky). Realizace: únor 2004.

2004-2006: Zapojení do výzkumného projektu "Interkulturelle Kommunikation, Sprachen und Mediation im neuen europäischen Kontext" 2004-2006: koordinátor Univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou.14. ostatní publikace

14.1. populární články

články o tlumočnických a překladatelských školách:

1. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991). ESIT Paříž. In: ToP, roč. I, č. 8, s. 13/53.

2. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Ecole de traduction et d´interprétation – Ženeva. In: ToP, roč. II, č. 10,
s. 18/100.

3. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Monterey Institute of International Studies. In: ToP, roč. II., č. 11, s.
11/113.

4. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992c). Institut Libre Marie Haps – Brusel. In: ToP, roč. II, č. 12, s. 11/125.

5. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Ecole de traducteurs et d´interprètes, Faculté des Arts, Université
d´Ottawa. In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 23/149.

6. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Institut Supérieur d´Interprétation et de Traduction – ISIT Paříž. In:
ToP, roč. III, č. 17, s. 14/196.

7. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). ITI –Štrasburk. In: ToP, roč. III, č. 18, s. 33/231.

8. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Ecole Supérieure ROI FAHD de traduction, Tanger. In: ToP, roč. VI, č.
28, s. 36/416.

9. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996). Výchova překladatelů a tlumočníků v Ústavu translatologie FF UK
v Praze. In: Rády, Andrej a Martonová, Kateřina (eds.). Budmerice ´94 - 2. stretnutie tlmočníkov a
prekladatelov z krajín strednej a východnej Europy. Praha: JTP, s. 8-10.


články o konferencích, kurzech a seminářích:

10. ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). Informace o Všesvazové vědecko-metodické konferenci „O úloze
teoretických lingvistických disciplín v systému přípravy učitelů cizích jazyků a překladatelů v
současné etapě rozvoje vysokých škol. Moskva 13.-15.12.1988. In: Československá rusistika, č.
5, s. 310-311.

11. ČEŇKOVÁ, Ivana (1990). La liberté en traduction (seminář ESIT Paříž). In: ToP, roč. 0, č. 3-4,
s. 5.

12. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). AIIC Workshop on the training of trainers. Brusel 15.-17.1.1991. In:
ToP, roč. I, č .5, s. 3.

13. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991). Informace ze světa aneb byli jsme při tom (Expo-Lingua 91, Vídeň).
In: ToP, roč. I, č. 5, s. 2.

14. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). „Tag der offenen Türen“ – Vídeň 8.3.1991. In: ToP, roč. I, č. 6, s.
1/13.

15. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991c). AIIC v Praze. In: ToP, roč. I, č. 7, s. 1,4/30,34.

16. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Translation Studies Congress (Vídeň). In: ToP, roč. III, č. 13-14, s.
21/147.

17. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Service Commun Interprétation Conférence (SCIC Brusel). In: ToP,
roč. III, č. 15-16, s. 29/179.

18. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). ETI – Europe de l´Est (Cours de démonstration): 11-22 janvier 1993.
In: ToP, roč. III, č. 15-16, s. 29/179.

19. ČEŇKOVÁ, Ivana (1994a). Mezinárodní konference o tlumočení – Finsko 25.-27.8.1994. In: ToP,
roč. V, č. 24, s. 21.

20. ČEŇKOVÁ, Ivana (1994b). XIII. Světový kongres FIT „Translation – the vital link“. In: ToP, roč.
V, č. 19,20,21, s. 5.

21. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Kabina roku 2000. In: ToP č. 27, roč. VI, s. 29/477.

22. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996). Kvalita tlumočení - tentokrát mezinárodně z polské Lodži. In: ToP,
roč. VII, č. 32, s. 37/721.

23. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997). The First POSI Meeting. In: ToP č. 35, roč. VIII, s. 31/843.

24. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998a). TAIEX Workshop - Terminology tools for interpreters
/Applications terminologiques pour interprètes. In: ToP č. 40, roč. IX, s. 54-55/984-985.

25. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Refresher Course for Conference Interpreters: East-West Meeting
Point - Institutions in a Changing Europe (Dubrovnik 27.7.-7.8.1998). In: ToP č. 44, roč. IX, s.
23/1129.

26. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Seminář pro tlumočníky (Training of Interpreter Trainers). In:
FORUM č. 11, roč. IV, s. 6.

27. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999). Mezinárodní vědecká konference „Teória prekladu a tlmočenia“.
Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, 24.-25. června 1999. In: ToP č. 49,
roč. X, s. 24/1278.

28. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000a). Mezinárodní seminář „Teaching retour and relay“, Praha 29.-
30.1.2000. In: ToP č. 52, roč. XI, s. 26/1348.

29. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000b). Evropský kurs konferenčního tlumočení v číslech aneb „The
European Masters in Conference Interpreting“ trochu jinak. In: ToP, č. 55, roč. XI, s. 21/1415.

30. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000c). Medzinárodna vedecká konferencia na počest´ 80. vyročia založenia
Univerzity Komenského : Preklad a vzdelávanie prekladatelov pre meniaci(e) sa trh(y). In: ToP,
roč. XI, č. 50, s. 34.

31. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000d). Identité, altérité, équivalence? – La traduction comme relation. In:
ToP, roč. XI, č. 55, s. 21.

32. ČEŇKOVÁ, Ivana (2003). Evropa je za dveřmi. In: Informace pro členy Komory soudních
tlumočníků ČR, č. 2, s. 22-23.


14.2. rezence a bibliografické informace

33. ČEŇKOVÁ, Ivana a SCHWARZEROVÁ, Blanka (1988a). Problémy simultánního tlumočení (o
monografii H. Salevské). In: Československá rusistika, č. 4, s. 189-190.

34. ČEŇKOVÁ, Ivana (1988b). G. V. Černov, Osnovy sinchronnogo perevoda. In: Československá
rusistika, č. 5, s. 224-225.

35. ČEŇKOVÁ, Ivana (1988c). Perevodovedenije i kulturologija: celi, metody, rezultaty, AV SSSR,
Institut jazykovědy, Moskva 1988. In: Československá rusistika č. 5, s. 213-214.

36. ČEŇKOVÁ, Ivana (1989a). Informujeme o nových knihách. In: Ruština v teorii a praxi, č. 2, s.
18-19.

37. ČEŇKOVÁ, Ivana (1989b). Vybrali jsme pro vás zajímavé zkratky z denního tisku. In: Ruština v
teorii a praxi, č. 3, s. 19.

39. ČEŇKOVÁ, Ivana (1990a). Text a překlad (sborník AV SSSR). In: Československá rusistika, č. 4,
s. 224-225.

40. ČEŇKOVÁ, Ivana (1990b). A. D. Švejcer, Teorija perevoda: status, problemy, aspekty. In:
Československá rusistika, č. 4, s. 225-227.

41. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). Z bibliografie teorie tlumočení. In: Hovory o překladu a tlumočení.
Interlingua servis, Praha, s. 159-161.

42. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). Z translatologické bibliografie: D. Gile, Basic concepts and models
for conference interpretation training. ISIT Paris 1990. In: ToP, roč. I, č. 8, s. 16/56.

43. ČEŇKOVÁ, Ivana (1991c). Z translatologické bibliografie: The Theoretical and Practical aspects
of Teaching Conference Interpretation. Campanotto Editore Udine 1989. In: ToP, roč. I, č. 8, s.
16/65.

44. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Etudes traductologiques. In: Linguistica Pragensia č. 1, s. 47-49.

45. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Daniel Gile, jméno, které byste si měli zapamatovat. In: ToP, roč. II,
č. 11, s. 3/105.

46. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993). Z translatologické bibliografie: The Interpreters Newsletter – Special
Issue 1992, č. 1 a č. 4. In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 3/129 a s. 6/132.


47. ČEŇKOVÁ, Ivana (1993/94). Bibliographie des publications en théorie d´interprétation +
mémoires commentés. In: Parallèles, č. 15, ETI Université de Genève, s. 32-34.

48. ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Z translatologické bibliografie: Translation Studies. An interdiscipline.
M. Snell-Hornby et al. (eds.). J. Benjamins 1994. In: ToP, č. 24, roč. V, s. 3.

49. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995a). Z translatologické bibliografie: The Interpreters Newsletter č. 5,
1993. In: ToP, roč. VI č. 25, s. 5/385.

50. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995b). Taida Nováková, Tlmočenie: teória - výučba - prax, Univerzita
Komenského, Bratislava 1993. In: ToP, roč. VI, č. 27, s. 4/452.

51. ČEŇKOVÁ, Ivana a HRDLIČKA, Milan (1995c). Bibliografie českých a slovenských prací o
překladu a tlumočení. JTP Praha, 120 s.

52. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995d). Christine Durieux, Apprendre à traduire (Prérequis et tests). La
maison du dictionnaire: Paris 1995. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 5/491.

53. ČEŇKOVÁ, Ivana (1995e). Karla Déjean Le Féal, Pédagogie raisonnée de la traduction. In: ToP,
roč. VI, č. 28, s. 5/491.

54. ČEŇKOVÁ, Ivana (1996). Daniel Gile, Basic Concepts and Models for Interpreter and
Translator Training, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1995. In: ToP č. 29, roč. VII, s.
40/552.

55. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Z. Kufnerová, Z. Skoumalová, M. Polášková, J. Povejšil, V.
Straková: Překládání a čeština. In: Linguistica Pragensia, č. 1, s. 47-48.

56. ČEŇKOVÁ, Ivana (1997b). Z translatologické bibliografie (Translatio-Noouvelles de la FIT 1996,
č. 3-4, Parcours de la Traduction TTR, vol.IX, 1996, č. 6, Mabel, vol. 42, 1996, č. 4, The IRN
Bulletin 1997/červen). In: ToP roč. VIII, č. 38, s. 7/905.

57. ČEŇKOVÁ, Ivana, CSIRIKOVÁ, Marie (1998a). R. K. Min´jar-Beloručev, Teorija i metody
perevoda, Moskovskij licej 1996. In: ToP č. 40, roč. IX, s. 44/974.

58. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Conference Interpreting: Current Trends in Research, Y. Gambier,
D. Gile and Ch. Taylor (eds.), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1997. In: ToP č. 40,
roč. IX, s. 43/973.

59. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Roderick Jones, Conference Interpreting Explained, St. Jerome
Publishing 1998. In: ToP č. 44, roč. IX, s. 20/1126.

60. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998d). Rjurik Konstantinovič Min´jar-Beloručev, Zapisi v
posledovatelnom perevode (učebnoje posobije), Stella, Moskva 1997. In: ToP č. 44, roč. IX, s.
20/1126.

61. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998e). Americana, English-Russian encyklopedic dictionary. In: ToP, roč.
IX, č. 44, s. 20.

62. ČEŇKOVÁ, Ivana (1998f). Autorka několika bibliografických hesel v publikaci: Bowker, Lynne,
Kenny, Dorothy and Pearson, Jennifer (eds.). Bibliography of Translation Studies. ST. Jerome
Publishing: Manchester.

63. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Translation as Intercultural Communication, Mary Snell-Hornby,
Zuzana Jettmarová and Klaus Kaindl (eds.). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins 1997. In:
ToP č. 45, roč. X, s. 23/1157.

64. ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). M. Csiriková a kol., E. Vysloužilová a kol. Odborný slovník rusko-
český a česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha: Linde 1999. In: ToP, roč. X,
č. 49, s. 22.

65. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000a). Robin Setton, Simultaneous Interpretation, A Cognitive-pragmatic
analysis, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1999. In: ToP č. 50, roč. XI, s. 4/1286.

66. ČEŇKOVÁ, Ivana (2000b). Wolfram Wilss, Translation and Interpreting in the 20th Century,
Focus on German, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1999. In: ToP č. 50, roč. XI, s.
28/1310.

67. ČEŇKOVÁ, Ivana (2001). Z translatologické bibliografie (Babel, FIT Newsletter, De
Taalkundige, TTR). In: ToP, roč. XII, č. 58,59, s. 3, 7.

68. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002a). Birgitta Englung Dimitrova and Kennethe Hyltenstan (eds.).
Language Processing and Simultaneous Interpreting. John Benjamins Publishing,
Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol. 40, 2000. In: ToP, č. 64, roč. XIII, s.
27/1673.

69. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002b). Sonja Tirkkonen-Condit and Ritta Jääskeläinen (eds.). Tapping and
Mapping the Processes of Translation and Interpreting. John Benjamins Publishing,
Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol. 37, 2000. In: ToP, č. 65, roč.XIII, s.
25/1717.

70. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002c). Roda P. Roberts, Silvana E. Carr, Diana Abraham, Aideen Dufour
(eds.). The Critical Link 2: Interpreters in the Community. John Benjamins Publishing.
Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol .31, 2000. In: ToP, č. 65, roč. XIII, s.
25/1717.

71. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002d). Ad článek Tomáše Kani, K chování slušného konferenčního
tlumočníka. In: ToP, č. 64, roč. XIII, s. 10/1656.

72. ČEŇKOVÁ, Ivana (2002e). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 46, č. 4, 2000, roč. 47, č.
1,2,3,4, 2001, Translatio Nouvelles de la FIT č. 3, 1999, č. 1-2, 2001, Oldřich Richterek, Dialog
kultur v uměleckém překladu, MAFY, Hradec Králové 1999, TTR, vol. XIV, č. 1, 2001). In:
ToP, č. 61, 63, 64, roč. XIII, s. 3/1565, s. 3/1613, s. 3/1649.

73. ČEŇKOVÁ, Ivana (2003a). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 48, č. 2, 2002). In: ToP č.
66, roč. XIV, s. 5/1727.

74. ČEŇKOVÁ, Ivana (2003b). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč.
47/48, č. 3-4/2001 a 1-2/2002, Babel roč. 48, č. 4, 2002). In: ToP č. 67, roč. XIV, s. 5/1763.

75. ČEŇKOVÁ, Ivana (1992-2006). Bibliografické příspěvky do internetového bulletinu Daniela Gila
IRN (www.http://perso.wanadoo.fr/daniel.gile ).

76. ČEŇKOVÁ, Ivana (2004a). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 49,
č. 2 a 4/2003). In: ToP č. 70, roč. XV, s. 4/1866.

77. ČEŇKOVÁ, Ivana (2004b). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 49, č. 2, 2003. TTR
roč.XV, č. 2, 2002). In: ToP č.71, roč. XV, s. 4/1902.

78. ČEŇKOVÁ, Ivana (2004c). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 50,
č.1, 2004). In: ToP č.74, roč. XV, s. 19/1993.

79. ČEŇKOVÁ, Ivana (2005a). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 49, č. 4, 2003, Babel, roč.
50, č. 1, 2004). In: ToP č.76, roč. XVI, s. 6/2040.

80. ČEŇKOVÁ, Ivana (2005b). Z translatologické bibliografie ( Le Lingviste/ De Taalkundige, roč.
50. č. 3, 2004), In: ToP č.75, roč. XVI, s. 29/2027.

81. ČEŇKOVÁ, Ivana (2005c). Franz Pöchhacker, Introducing Interpreting Studies, nakl. Routledge,
London and New York, 264 s., 2004. In: ToP č.76, roč. XVI, s. 33/2067.

82. ČEŇKOVÁ, Ivana (2005d). Louise Brunette, Georges Bastin, Isabelle Hemlin and Heather Clarke,
eds. The critical link 3: Interpreters in the community. Selected papers from the third international
conference on interpreting in legal, health and social services settings, Montréal, Québec, Canada
22-26 May 2001. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, (Benjamins Translation Library, 46).
In: Target: International Journal of Translation Studies, 17:2, 2005, s. 202-206.

83. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 51, č,
3 a 4, 2005, Babel, roč. 51, č. 1, 2005, P. Kopecký: K ekvivalenci vybranej francúzskej
politologickéj a právnickéj terminologie, FSEV UK, 2005). In: ToP, roč. XVII, č. 79, s. 4/2142.

84. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Vlčková-Mejvaldová, Jana: Prozodie, cesta i mříž porozumění.
Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. UK v Praze, nakl. Karolinum
2006, 203.s. In: ToP, roč. XVII, č. 82, s. 21-22/2267-2268.

85. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 52, č,
1, 2006, Babel, roč. 51, č. 2,3, 4, 2005. In: ToP, roč. XVII, č. 82, s. 4.

86. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006/2007). Vlčková-Mejvaldová, Jana: Prozodie, cesta i mříž porozumění.
Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. UK v Praze, nakl. Karolinum
2006, 203.s. In: Cizí jazyky roč. 50, č. 4, s. 157-158.

87. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Rita Godijns and Michael Heinderdael (eds.). Directionality in
interpreting: The „retour“ or the „native“? Special issue of Communication and Cognition 38: 1, 2,
2005. In: Target: International Journal of Translation Studies, 18:2, s. 393-395. John Benjamins
Publishing, Amsterdam/Philadelphia.

88. ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 52, č,
2, 2006, Babel, roč. 52, č.1, 2, 2006. In: ToP, roč. XVIII, č. 83, s. 4.

89. ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Editorka a autorka úvodu (s.5-6). Dialogue des cultures: interprétation
et traduction. (Actes du Colloque international organisté par l´Institut de Traductologie, Université
Charles de Prague, en collaboration avec l´Association Gallica et l´Union des interprètes et des
traducteurs (JTP) 3-5 novembre 2005, Prague). ÚTRL FF UK, ISBN 0-7308-147-4.

90. ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Book Reviews: Fortunato Israël and Marianne Lederer (eds.). La
Théorie Interprétative de la Traduction I, II, III. Paris/Caen : Minard Lettres Modernes. 2005.
ISBN 2-256-91082-2 (3-volume set). In: Interpreting: International journal of research and
practice in interpreting, vol. 9, n. 2, pp. 258-264.14.3. Rozhovory pro média (tištěný i elektronický tisk, rozhlas, TV)
• 9.4.2000 – ČT 1– interview o EMCI – vysíláno v Televizních novinách v 19.30.
• 13.7.2000 „Umět jazyk nestačí“, MF DNES (red. Ivana Sovišová).
• 4.9.2001 – „Language woes could snarl EU“ (red. Michael Mainville), Prague Post.
• 4.12.2001 – Talking Point: Czech interpreters for EU“, Radio Prague English service (red. P. Horáková), viz: http://www.radio.cz/english/parse/phtml?
• 31.7.2002 Tiscali (Internet) „Brusel se brzy stane jazykovým Babylonem“ informace o kurzu EMCI – citována I.Čeňková.
• 29.11.2002 Pátek Lidových novin: interview „Prezidentovi tlumočníci“.
• 15.1.2003 interview pro BBC (česky) v ranním vysílání (6.43) o přípravě konferenčních tlumočníků v České republice.
• 2.4.2004 interview pro Prague Post „Charles traines interpreters“ – o kurzu EMCI.
• 3.6.2004 Brusel: interview pro ruskou televizi (NTV) o konferenčním tlumočení pro Evropskou unii (rusky).
• 3.9.2004 interview pro Radio Prague, ruská redakce, o konferenčním tlumočení v institucích Evropské unie (rusky).
&#

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek