KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NEKULA, Marek, Prof. Dr. PhDr.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Universität Regensburg, Institut für Slavistik, Universitätsstraße 31, D-93053 Regensburg - Německo
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
0049-941-943-3525, -3526,
0049-941-943-1861
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marek.nekula@sprachlit.uni-regensburg.de
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_IV/Bohemicum/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - gramatika, textová lingvistika a stylistika
- pragmalingvistika a sociolingvistika
- vývoj českého jazyka
- kontaktní a kontrastivní lingvistika
- lingvistická metodologie a filosofie jazyka, v aplikované oblasti čeština / němčina pro cizince
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Bohemicum Regensburg-Passau - vedoucí katedry českých studií
- Filozofická fakulta v Řezně - vedoucí ústavu slavistiky a proděkan
- Lingvistická společnost - člen
- komise pro obor „český jazyk“ při MŠMT ČR - člen
- Collegium Carolinum v Mnichově a VR MU v Brně - člen
- ročenka Brücken - spoluvydavatel
- Linguistik online a Dějin a současnosti - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications Kvalifikační práce a knižní monografie
Zahraniční:

- Franz Kafkas Sprachen: „...in einem Stockwerk des innern babylonischen Turmes...“. Tübingen: Niemeyer 2003, 397 s.
V rozšířené verzi česky pod titulem: „...v jednom poschodí vnitřní babylonské věže...“ Jazyky Franze Kafky. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 2003, 628 s.
- System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. Freie Universität Berlin 1994 (Inauguraldissertation).
Vyšlo pod titulem: System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen. Unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 355) 1996, 220 s.

Domácí:

- Text und Kontext am Beispiel der Konjunktionen. Brno: FF MU 1997, 293 s. (habilitační spis)
- Výrazové prostředky ironie z hlediska pragmalingvistického. Brno: FF UJEP (dnes MU) 1988, 109 s. (diplomová a promoční práce)
Ve výtahu pod titulem: Pragmalingvistická interpretace ironie, in: Slovo a slovesnost 51, 1990, s. 95–110; Signalizování ironie, in: Slovo a slovesnost 52, 1991, s. 10–20. (viz oddíl c)

Spoluúčast na monografiích, kapitola v monografiích
Zahraniční/domácí:

- Sprachen in multinationalen Unternehmen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. München: FOROST-Arbeitspapier 2005 (s J. Nekvapilem a K. Šichovou)
- Anglicismy v češtině. – In: W. Viereck, K. Viereck, H. Ramisch: Anglický jazyk. Překlad M. Nekula a A. Malá. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005, s. 259-275, 284-289. (původně pod titulem: Englische Sprache, München: dtv 2002)

Domácí:

- Částice (partikule). Aktuální členění. Slovosled. Text. – In: P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová (eds.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1995, 21996 ... 2001, s. 358–367, 633-700 (14%, spolueditorství). 800 s.

Původní vědecké publikace ve vědeckých časopisech, sbornících apod.
Zahraniční:

- Sprachen in deutsch-tschechischen, österreichisch-tschechischen und schweizerisch-tschechischen Unternehmen: Ein Beitrag zur Wirtschaftskommunikation in der Tschechischen Republik. – In: Sociolinguistica 19, 2005, s. 128-143. (s J. Nekvapilem, K. Šichovou)
- Juden zwischen Deutschen und Tschechen? – In: M. Nekula, W. Koschmal (eds.): Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche, literarische und kulturelle Identitäten. München: Oldenbourg 2005, s. I-V.
- Franz Kafkas Sprachen und Identität. – In: M. Nekula, W. Koschmal (eds.): Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche, literarische und kulturelle Identitäten. München: Oldenbourg 2005, s. 135-158.
- Die Aktualisierung und Überwindung ethnischer Stereotypen in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. – In: P. Haslinger, N. Janich (Hgg.): Die Sprache der Politik – Politik mit Sprache. München: FOROST-Arbeitspapier 2005, 31-40.
- Kafkas Verwendung der deutschen Sprache. – In: Kafka Katern 12, 2004, Nr. 4, s. 93-97.
- Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration. – In: brücken 12, 2004, s. 317-335 (s K. Šichovou)
- Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen. – In: brücken 12, 2004, s. 163-186.
- Traum vom Tod und Reich des Schönen. – In: Fin de siècle. Vyd. P. Demetz. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt 2004 (= Tschechische Bibliothek), s. 241-257.
- Deutsch als Europasprache aus tschechischer Sicht. – In: Ch. Lohse (ed.): Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht. Baden-Baden: NOMOS Verlagsgesellschaft 2004, s. 129-144.
- System und Funktionen der Diminutive. Kontrastiver Vergleich des Deutschen und Tschechischen. – In: brücken NF 11, 2003, s. 145-188.
- Die deutsche Walhalla und der tschechische Slavín. – In: brücken NF 9-10, 2003, s. 87-106.
- Die bildliche Darstellung der Juden in der Zeitung DER NEUE TAG (1939–1945). (s T. Brůchovou) – In: brücken NF 9-10, 2003, s. 241-255.
- Vorwort. (s A. Greule) – In: A. Greule, M. Nekula (eds.): Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Wien: Praesens 2003, s. 5-6.
- Sprachbund und Sprachtyp. – In: M. Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen. / Prague Structuralism. Methodological Fundamentals. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2003, s. 79–103.
- Vorwort. – In: M. Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen. / Prague Structuralism. Methodological Fundamentals. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2003, s. 7–10.
- Die „Böhmische Nation“. – In: H. Beilner (ed.): Europäische Perspektiven im Geschichtsunterricht. Neuried: ars una 2003, s. 104-113.
- Franz Kafkas Deutsch. – In: Linguistik online 13, 1 (particulae collectae). Festschrift für / in honor of Harald Weydt, 2003.
- Kafka im Kontext. – In: Stifter Jahrbuch NF 16, 2002, s. 110–118.
- Kommunikationsführung in deutsch-tschechischen Firmen. – In: J. Möller, M. Nekula (eds.): Wirtschaft und Kommunikation. Beiträge zu deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. München: Iudicium 2002, s. 65–83.
- Wirtschaft und Kommunikation. (s J. Möllerem) – In: J. Möller, M. Nekula (eds.): Wirtschaft und Kommunikation. Beiträge zu deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. München: Iudicium 2002, s. 7–9.
- Deutsch und Tschechisch in der Familie Kafka. – In: D. Cherubim, K. Jakob, A. Linke (eds.): Neue deutsche Sprachgeschichte. Mentalitäts-, kultur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge. Berlin/New York: de Gruyter, 2002, s. 379–415. (= Studia Linguistica Germanica)
- Franz Kafkas tschechische Lektüre im Kontext. – In: Bohemia 43, Heft 2, 2002, s. 346–380.
- Die Juden in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert und die Familie Kafka. – In: brücken NF 8, 2002, s. 89–128.
- Der tschechisch-deutsche Bilinguismus. – In: W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall (eds.): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München: Beck 2001, 2003, 208–217.
- Česko-německý bilingvismus. – In: W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall (eds.): Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Praha/Litomyšl: Paseka 2001, 22002, s. 152–158.
- Franz Kafka und die tschechische Sprache. – In: Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Habsburmonarchie und der Tschechoslowakei. Vyd. K.-H. Ehlers, S. Höhne, V. Maidl a M. Nekula. Frankfurt/M. et al.: Lang 2000, 22001, s. 243–292.
- Franz Kafka und die tschechische Sprache. Zum Stil seiner tschechisch geschriebenen Texte. – In: Stylistyka 9, 2000, s. 217–225.
- Deutsch und Tschechisch in der Familie Kafka. Ein Beitrag zum deutsch-tschechischen Bilingualismus. – In: Wiener Slawistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 185–194.
- Über ten und on bei W. J. Rosa. Ein Beitrag zur Referenz und Koreferenz. – In: G. Zand, J. Holý (eds.): Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur. Frankfurt/M. et al.: Lang 1999, s. 43–48.
- Status tzv. postfixů. – In: E. Hansack, W. Koschmal, N. Nübler, R. Večerka (eds.): Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Regensburg: Sagner 1999, s. 205–209.
- Franz Kafka und und der Kreis um die Zeitschrift Moderní revue nebst einiger Bemerkungen zu Franz Kafka und Josef Florians Dobré dílo. – In: brücken NF 7, 1999, s. 153–166.
- Diminutive bei Franz Kafka. – In: Th. Harden, E. Hentschel (eds.): Particula particularum. Zum 60. Geburtstag von Harald Weydt. Tübingen: Stauffenburg Verlag 1998, s. 245–249.
- Jakub Deml zwischen ,Österreichisch‘, ,Tschechisch‘, ,Deutsch‘. Mit einem Anhang: Einige ungedruckte und/oder weniger bekannte deutsche Texte von Jakub Deml. – In: brücken NF 6, 1998, s. 3–31.
- Theodor Lessing und Max Brod. Eine mißlungene Begegnung. – In: brücken NF 5, 1997, s. 115–122.
- Germanismen in der tschechischen Presse und Werbung. Die Einstellung gegenüber dem Deutschen. – In: S. Höhne, M. Nekula, (eds.): Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicium 1997, s. 147–159.
- Textuelle Funktionen des deutschen Artikels und des tschechischen Aspekts. – In: W. Gladrow, S. Heyl (eds.): Slawische und deutsche Sprachwelt. Frankfurt/M. et al.: Lang 1996, s. 161–172. (= Berliner Slawistische Arbeiten 1)
45. Theodor Lessing und seine Rezeption in der Tschechoslowakei. Mit einem Anhang: Korrespondenz zwischen T. Lessing, J. Deml und Pavla Kytlicová. – In: brücken NF 4, 1996, s. 57–103.
- Jakobsons Bilanz des Strukturalismus. Ein Vortrag, der jahrzehntelang nicht gedruckt werden konnte. (s K.-H. Ehlersem) – In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 6, 1996, s. 187–199.

Domácí:

- K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice. - In: Slovo a slovesnost 2005 (s Jiřím Nekvapilem; odevzdáno)
- Pražské mosty a národní diskurs - In: D. Tureček (ed.): Nadnárodní dimenze české literatury 19. století. Olomouc 2005, v tisku.
- Maxim Biller, česká literatura a Praha. - In: Host 9, 2004, 81-84.
- Was sind die Fremdsprachen wert? / Jakou hodnotu mají cizí jazyky? (s K. Šichovou) – In: S. Fröhlich, B. Schneider, Ivan Nový (eds.): Unternehmenskultur & Unternehmenserfolg. Bd 1. Praha: Bundesverband deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik, Goethe-Institut, Vysoká škola ekonomická 2004, s. 238-267.
- Deminutiva a zdvořilost. – In: Z. Hladká, P. Karlík (eds.): Čeština – univerzália a specifika 5, Praha: NLN 2004, s. 110-119.
- Möglichkeiten der lexikographischen Beschreibung von Partikeln. – In: M. Vachková (ed.): Deutsch-tschechische bilinguale Lexikographie. Praha: Karolinum 2004, v tisku.
- Franz Kafka als Beamter der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für Böhmen in Prag. – In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2001, s. 107–134.
- Franz Kafka ve škole. Výuka a znalosti češtiny. – In: Kafkova zpráva o světě. Sborník ze semináře Společnosti Franze Kafky 20.–21. října 1999. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 2000, s. 59–78.
- Montauk aneb křídou na skle. – In: M. Frisch, Montauk. Překlad B. Černík. Praha: Mladá fronta 2000, s. 150–157.
- Metafora a poznání. – In: Estetika 36/3, 2000, s. 15–25.
- Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a němčině). – In: SPFFBU, A 47, 1999, s. 72–85.
- Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských. – In: SPFFBU, V 2, 1999, s. 49–54.
- Ediční poznámka. – In: F. Kafka, Povídky I. Proměna a jiné texty vydané za života. Praha: Nakladatelství F. Kafky 1999, s. 333–348. (= Dílo Franze Kafky, vyd. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Sv. 6.)
- Dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic Miloši Martenovi. – In: L. Kuchař, Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. století. Vyd. M. Nekula. Brno: Host 1999, s. 61–89.
- Bernhardovo rozjitření. – In: T. Bernhard. Mýcení. Př. Marek Nekula. Praha, Mladá fronta 1999, s. 181–190.
- Kafkova čeština. – In: P. Karlík/M. Krčmová (eds.), Jazyk a kultura. Brno: Masarykova univerzita 1998, s. 69–77.
- Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině. – In: LŠSS (Brno), 1998, s. 72–75.
- Antieva. Scénář dokumentárního pořadu o Anně Pammrové. Brno, Česká televize (13. 11.) 1998.
- Poznámky, Ediční poznámka. – In: Jakub Deml, Píšu to při světle nočním. Výbor z korespondence z let 1940 – 1961. Vyd. M. Nekula a J. Olič. Praha: Torst 1998, s. 317-341.
- Tugendhatovo hledání morálního. – In: E. Tugendhat, Tři přednášky o problémech etiky. Překlad Marek Nekula. Praha: Mladá fronta 1998, 77–87. (=Váhy)
- Komentář ke Kafkovu Zámku. – In: F. Kafka, Zámek. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1997, s. 349–411. (= Dílo Franze Kafky, vyd. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Sv. 6.)
- Theodor Lessing und Lou Andreas-Salomé. Eine Begegnung im Jahre 1906. – In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 11, 1997, s. 79–96.
- Stereotypy v lexikalizovaných etnických označeních. – In: A. Macurová/I. Nebeská (eds.), Jazyk a jeho užívání. Praha: FF UK 1996, s. 87–92.
- Theodor Lessing a Československo. – In: Proglas 7, 1996, s. 35–42.
- Ironiesignal. Beschreibung der Ironie in Handlung und Text. – In: Brünner Beiträge zu Germanistik und Nordistik, 1996, s. 41–53.
- Ironie v Lásky hře osudné. – In: SPFFBU 1995, řada A 43, s. 61–74.
- Textové funkce německého členu a českého vidu. – In: P. Karlík, J. Pleskalová, Z. Rusínová (eds.): Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice: Albert 1995, 213–222.
- Dějiny oborů obecná jazykověda, textová lingvistika a sémantika na FF MU. – In: Z. Rusínová, Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. Synchronní disciplíny. In: Univerzity na prahu nového tisíciletí (The University on the Threshold of the New Milennium). Sborník mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita 1995, s. 111–130 (autorský přínos na s. 120–123).
- Jedna zdvořilostní strategie a její výrazové prostředky. – In: Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS, 1995, s. 65–70.
- Titulková xenofobie. – In: Čeština doma a ve světě 4, 1995, s. 269–270.
- Některé zdvořilostní strategie a jejich výrazové prostředky v češtině. – In: Přednášky a besedy z XXVII. běhu LŠSS, 1994, s. 54–58.
- Mal und seine funktionalen Äquivalente im Tschechischen. Ein Beitrag zur Aspektualität. – In: Germanistica Pragensia 12, 1994, s. 99–108.
- Searlovo znovunalézání mysli. – In: J. R. Searle, Mozek, mysl a věda. Překlad Marek Nekula. Praha: Mladá fronta 1994, s. 119–129. (=Váhy)
- Sind die Abtönungspartikeln dialogisch? – In: Slovo a slovesnost 54, 1993, s. 202–205.
- Interpretace Kratochvilova románu Uprostřed nocí zpěv. – In: J. Holý a kol.: Český parnas. Literatura 1970–1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie 1993, s. 370–376.
- Interpretace Uhdeovy rozhlasové hry Velice tiché Ave. – In: J. Holý a kol.: Český parnas. Literatura 1970–1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie 1993, s. 321–326.
- O autorovi. – In: L. Wittgenstein, Rozličné poznámky. Překlad Marek Nekula. Praha: Mladá fronta 1993, s. 133–155. (=Váhy)
- Sprachbund. Zur Geschichte eines Begriffs. – In: Germanistica Pragensia 11, 1993, s. 113–124.
- Doslov. – In: L. Wittgenstein, Rozličné poznámky. Překlad Marek Nekula. Praha: FF UK 1991, s. 133–153.
- Koncept ironie u tzv. ironické generace 90. let. – In: M. Ottlová (ed.): Smích v umění. Proudy české umělecké tvorby 19. st. Praha: UTDU 1991, s. 211–214.
- Typizace v Zapletalových Půlnočních běžcích. – In: Slovo a slovesnost 52, 1991, s. 285–290.
- Signalizování ironie. – In: Slovo a slovesnost 52, 1991, s. 10–20.
- Promluva a komentář. – In: Jazykovědné aktuality 27, 1990, s. 69–70.
- Pragmalingvistická interpretace ironie. – In: Slovo a slovesnost 51, 1990, s. 95–110.

Sborníky, edice:
Zahraniční:

- Nekula, Marek/Koschmal, Walter (eds.) (2005): Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche, literarische und kulturelle Identitäten. München: Oldenbourg. XII + 300 s.
- Höhne, Steffen/Nekula, Marek/Milan, Tvrdík/Cvrkal, Ivan (eds.) (2004): brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2004, NF 12. Bonn/Praha: DAAD/Nakladatelství Lidové noviny.
- Höhne, Steffen/Nekula, Marek/Milan, Tvrdík/Cvrkal, Ivan (eds.) (2003): brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2003, NF 11 (Kontrastive Linguistik, Kontaktlinguistik). Bonn/Praha: DAAD/Nakladatelství Lidové noviny. 356 s.
- Höhne, Steffen/Nekula, Marek/Milan, Tvrdík/Cvrkal, Ivan (eds.) (2003): brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2001/2002, NF 9-10. Bonn/Praha: DAAD/Nakladatelství Lidové noviny. 398 s.
- Greule, Albrecht/Nekula, Marek (eds.) (2003): Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Wien: Praesens. 100 s.
- Nekula, Marek (ed.) (2003): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen. / Prague Structuralism. Methodological Fundamentals. Heidelberg: Universitätsverlag Winter (= Slavica 3). 224 s.
- Möller, Joachim/Nekula, Marek (eds.) (2002): Wirtschaft und Kommunikation. Beiträge zu den deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. München: Iudicium. 178 s.
- Höhne, Steffen/Krolop, Kurt/Nekula, Marek (eds.) (2002): brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2000, NF 8. Bonn/Praha: DAAD/Nakladatelství Lidové noviny. 308 s.
- Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (eds.) (2001, 22003): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München: Beck. 725 s. (3. Aufl. in Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, Band 512)
Česky: Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (eds.) (2001, 22002): Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Praha/Litomyšl: Paseka. 480 s.
- Ehlers, Klaas-Hinrich/Höhne, Steffen/Maidl, Václav/Nekula, Marek (eds.) (2000, 22001): Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Habsburgermonarchie und der Tschechoslowakei. Frankfurt/M. et al.: Lang. 505 s.
- Nekula, Marek (1999, 2001 ...): Edice, překlad a komentář českých textů a zlomků textů v Kafkově korespondenci. – In: F. Kafka, Briefe. Vyd. H.-G. Koch. 5 sv. Sv 1: Briefe 1900–1912. Sv 2: Briefe 1913–1914. Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag. (= Kritische Kafka-Ausgabe) (ve všech 5 svazcích celkem 212 stran rukopisu) 911 s., 835 s.
- Höhne, Steffen/Nekula, Marek (eds.) (1997): Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicium. 214 s.
- Ecker, Edith/Krieg, Karl/Setzwein, Bernhard/Maidl, Václav/Nekula, Marek (eds.) (1996): Tschechische Gegenwartsliteratur. Passau: Passauer Pegassus. 322 s.

Domácí:

- Karlík, Petr/Nekula, Marek/Pleskalová, Jana (eds.) (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 605 s.
- Lumír Kuchař, Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. století. Vyd. Marek Nekula. Brno: Host 1999. 164 s.
- Franz Kafka, Povídky I. Proměna a jiné texty vydané za života. Překl. Vladimír Kafka, Marek Nekula, Věra Koubová a Josef Čermák, vyd. a koment. Marek Nekula. Praha: Nakladatelství F. Kafky 1999. (= Dílo Franze Kafky, vyd. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Sv. 1.) 352 s.
- Jakub Deml, Píšu to při světle nočním. Výbor z korespondence z let 1940–1961. Vyd. a koment. Marek Nekula a Jiří Olič. Praha: Torst 1998. 344 s.
- Franz Kafka, Zámek. Překl. Vladimír Kafka a Marek Nekula, vyd. a koment. Marek Nekula. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1997. (= Dílo Franze Kafky, vyd. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Sv. 6.) 415 s.
- Karlík, Petr/Nekula, Marek/Rusínová, Zdena (eds.) (1995, 21996 ... 2001): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 800 s.
- Höhne, Steffen/Nekula, Marek (1995): Transkriptionen der Interviews in Škoda Mladá Boleslav. Im Rahmen des Projektes Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Tschechisch-Deutsche Beziehungen seit 1989. Brno/Praha: Interní tisk.

Pedagogické publikace a skripta
Zahraniční

- Tschechisch kommunikativ. (s J. Maidlovou) Regensburg (skriptum) 2003, 22004. 2 sv. 158 a 162 s., knižně Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005
- Grammatik. – In: Deutsch-Tschechisch. Do kapsy. Malý jazykový průvodce pro setkání mládeže. Für die Hosentasche. Ein kleiner Sprachführer für Jugendbegegnungen. Regensburg: Tandem 2001, s. 105–120.

Domácí

- Úvod. – In: A. Hielscher, K. Šichová, Grundwortschatz Deutsch / Základní slovní zásoba němčiny. Praha: Kvarta 2002, s. 3–5. (+ koncepce svazku)
- O. Uličný a kol.: Český jazyk – 7. ročník. Cvičení. Praha: Jinan 1998. Lektorský posudek pro MŠMT ČR v rozsahu cca. 10 normostran.
- O. Uličný a kol.: Český jazyk – 7. ročník. Praha: Jinan 1998. Lektorský posudek pro MŠMT ČR v rozsahu cca. 70 normostran.
- Lexikografické zpracování částic a spojek pro počítačové slovníky firmy Lingea. 1999. CD-verze.
- Koncepce lexikografického zpracování slovních druhů pro počítačové slovníky firmy Lingea. 1998. CD verze.
- O. Uličný a kol.: Český jazyk – 6. ročník. Cvičení. Praha: Jinan 1997. Lektorský posudek pro MŠMT ČR v rozsahu cca. 10 normostran.
- O. Uličný a kol.: Český jazyk – 6. ročník. Praha: Jinan 1997. Lektorský posudek pro MŠMT ČR v rozsahu cca. 60 normostran.
Jako učebnice se užívají také 1. v odd. b), resp. 2 a 7. v odd. d), a 2. v odd. g)

Překlady:

- Maxim Biller: Když přijde kocour. – In: Host 21, č. 9, 2005, s. 64-68.
- Viereck, W./Viereck, K./Ramisch, H.: Anglický jazyk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005 (př. s A. Malou).
- Brandes, D: Exil v Londýně 1939-1943. Velká Británie a vlády Československa, Polska a Jugoslávie od počátku války do teheránské konference. Praha: Karolinum 2003. (př. s A. Opletalovou) 569 s.
- Bernhard, T.: Jauregg. Dva vychovatelé. Čepice. Atašé z francouzského velvyslanectví. – In: T. Bernhard, Je to komedie? Je to tragédie? Povídky. Praha, Prostor 2003, s. 50-94, 113-119. 268 s.
- Mommsen, H./Kováč, D./Malíř, J./Marková, M.: První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. Brno: Matice moravská 2000. 274 s.
- Bernhard, T.: Mýcení. Praha: Mladá fronta 1999. 191 s.
36. Kafka, F.: Rozhovor s modlilem. – In: Nová Přítomnost 1999/3, s. 26-28.
- Kafka, F.: Povídky I [s V. Kafkou, V. Koubovou, J. Čermákem] Praha: Nakladatelství F. Kafky 1999, s. 281-332. (= Dílo Franze Kafky / Franz Kafkas Werk, vyd. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Sv. 1.) 352 s.
- Kafka, F.: České texty a zlomky textů. – In: Franz Kafka. Briefe. 5 Bd. Kritische Kafka-Ausgabe. Vyd. H.-G. Koch. Frankfurt/M.: Fischer Verlag. Sv. 1 (1999), Sv. 2 (2001), ostatní svazky v tisku, a in: Franz Kafka. Amtliche Schriften. Hg. v. K. Hermsdorf u. B. Wagner. Frankfurt/M.: S. Fischer 2004.
- Tugendhat, E.: Tři přednášky o problémech etiky. Praha: Mladá fronta 1998. (= Váhy) 92 s.
- Kafka, F.: Zámek. Praha: Nakladatelství F. Kafky 1997, s. 357-411. (= Dílo Franze Kafky / Franz Kafkas Werk, vyd. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Sv. 6.) 415 s.
- Bernhard, T.: Obrys jednoho života. Praha, Mladá fronta 1997. 464 s. (z toho s. 181-259 Vr. Slezák)
- Jakobson, R.: Prinzipien der strukturalen Analyse. [s K.-H. Ehlersem] – In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 6, 1996, s. 201-218.
- Maidl, V. (ed.): Znovuobjevená Šumava / Der wiederentdeckte Böhmerwald. Klatovy: Dragon Press 1996. 165 s. (př. s V. Maidlem a S. Höhne)
- Höhneho Recenze Hartmuta Schrödera (ed.): Fachtextpragmatik. Tübingen (Narr) 1993. – In: Slovo a slovesnost 56, 1995, s. 305–311.
- Valentin, K.: Je to všechno v alotrii aneb Tingl-tangl. (K. Valentin, výbor z her, př. s J. Balvínem a L. Kunderou) Uvedeno v divadle „Husa na provázku“, Brno 1995.
- Searle, J. R.: Mysl, mozek a věda. Praha, Mladá fronta 1994. (= Váhy) 136 s.
- Nickel, J.: Vloupání. (př. se Z. Nekulovou) Český rozhlas, Vltava, duben 1994.
- Nadler, J.: Vůdčí myšlenky. – In: Světová literatura 39, 1994/2, s. 197-199.
- Pedretti, E.: Něco neškodného. – In: Světová literatura 39, 1994/3, s. 129-147.
- Watzlik, H.: „O Böhmen!“ – In: Světová literatura 39, 1994/2. (př. se Z. Nekulovou)
- Grünbein, D.: Básně. – In: Světová literatura 39, 1994/3, s. 159-164.
- Gstrein, N.: Jeden. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 95-100.
- Biller, M.: Harlem Holocaust. – In: Světová literatura 38, 1993/2, s. 34-51.
- Broch, H.: Frana. – In: Světová literatura 38, 1993/6, s. 56-57.
- Calvová, Ch.: Amok. (př. se Zuzanou Nekulovou) Český rozhlas, Vltava, listopad 1993.
- Eibel, S.: Sestra. Český rozhlas, Vltava, prosinec 1993.
15. K.-H. Ehlers: Vývoj pojmu a metaforiky systému u J. N. Tyňanova. – In: Slovo a slovesnost 54, 1993, s. 41–50.
- Frisch, M.: Montauk. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 154-159.
- Menasse, R.: Blahé to časy, zkažený svět. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 93-95.
- Pedretti, E.: Něco neškodného, prosím. Český rozhlas, Vltava, červen 1993.
- Kühn, D.: Goldbergovské variace. Československý rozhlas, Vltava, únor 1992.
- Müller, H.: Popis jednoho obrazu. Československý rozhlas, Vltava, září 1992.
- Pedretti, E.: Se psy a dětmi jen na vodítku. – In: Literární noviny 3, 1992/4, s. 11.
- Wittgenstein, L.: Rozličné poznámky. Praha, Karolinum 1991; Praha, Mladá fronta 1993. (= Váhy) 159 s.
- Bernhard, T.: Těžký život Rakušana. – In: Literární noviny 2, 1991/9, s. 12.
- Bernhard, T.: Bernhardova próza. – In: Světová literatura 36, 1991/2, s. 66-75.
- Bernhard, T.: Čepice. Československý rozhlas, Vltava, říjen 1991.
- Kafka, F.: Deníky. – In: Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991/20, s. 150-156.
- Gregor-Dellin, M.: Možnosti jedné cesty. – In: Trans 1, 1990/ 1, s. 11-14.
- Pedretti, E.: Hadi. – In: Literární noviny 1, 1990/33, s. 11.
- Wittgenstein, L.: Zaznamenané myšlenky L. Wittgensteina. – In: Světová literatura 35, 1990/1, s. 13, 16, 111, 152, 241, 255.

Slovníková a encyklopedická hesla:
Zahraniční:

- Tschechisch (s L. Uhlířovou). – In: N. Janich, A. Greule (eds.): Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Tübingen: Narr Verlag 2002, s. 302–310.
- Vilém Mathesius. – In: J. Verschueren, J.-O. Östman, J. Blommaert & Ch. Bulcaen (eds.): Handbook of Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999, s. 1–14.

Domácí s mezinárodní účastí:

- Předmluva aj. + Adresát. Adstrát. Akceptovatelnost. Anafora. Arbitrárnost. Binarismus. Centrum x periferie. Citace. Částice. Částice epistémická (s M. Greplem). Částice intenzifikační. Částice modifikační. Částice navazovací. Částice negační. Částice koncová. Částice preferenční (s M. Greplem). Částice reflexivní. Částice vytýkací. Členění textu. Deixe. Denotát. Designát. Druh textu. Etnografie komunikace. Etnolekt. Extenze (s J. Peregrinem). Filozofie jazyka analytická (s J. Peregrinem). Funkce jazyka. Funkce. Honorativ. Hypertéma. Hypertext. Identifikace. Ikon. Implikatura konverzační. Index. Informativnost textu. Intence textu. Intencionalita. Intenze (s J. Peregrinem). Intertextovost. Invariant (s T. Hoskovcem). Ironie. Izomorfismus. Izotopie. Jazyk. Jazyk kontaktní. Jazyk přirozený x umělý. Jméno vlastní (se Z. Hladkou). Katafora. Koherence. Koheze. Kompetence x performance (s J. Nekvapilem). Komunikace. Komunikace elektronická. Komunikát. Konektor. Korelace. Kreol (s P. Zimou). Langage. Langue x parole. Lingvistika feministická. Lingvistika kontaktní. Lingvistika kontrastivní. Lingvistika textová. Lingvoekologie (s J. Marvanem). Linie promluvová vedlejší. Marrismus (s E. Hentschelovou). Maxima konverzační. Metafora (s F. Čermákem). Míšení jazyků. Mluvčí. Model komunikační. Modus větný. Neutralizace. Odkaz textový. Odstavec. Opozice. Ostenze. Označující x označované. Paralelismus. Partitura textová. Pidžin (s P. Zimou). Posloupnost tematická (s A. Svobodou). Postfix. Potenciál referenční. Pragmalingvistika. Pražská škola. Prototyp. Předmět řeči. Původ jazyka. Rámec. Reference. Reference generická. Reference individuální. Referent. Rematizátor. Rovina jazyková. Scénář. Sémiotika. Sémióza. Signál. Signál členicí. Signifikace. Signifikát. Smysl. Stereotyp. Struktura. Strukturalismus. Substrát. Subtext. Superstrát. Svaz jazykový. Symbol. Symptom. Systém. Téma textové. Text. Textém. Textovost. Trojúhelník sémiotický. Typ(e) x token. Typologie textů. Ukončení textu. Vágnost (s F. Čermákem). Výpůjčka (s B. Skalkou). Význam. Vzorec textový. Začátek textu. Zdvořilost. Znak. – In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002, s. 5–17, 26, 29, 36–37, 44–45, 53, 55–56, 62–67, 102, 105–107, 117–118, 127–128, 132, 134–135, 144–145, 170, 172, 175–178, 181–184, 187–190, 192, 194, 205–206, 210, 217–220, 222–223, 234, 237, 242, 245, 247–248, 251–253, 256–259, 264–265, 269–271, 285, 292, 295, 299–300, 304, 309, 312–313, 315, 323–324, 328, 332, 337–338, 349, 351, 366–367, 368–370, 374–375, 380, 383, 386, 389, 431, 442, 444–445,468–471, 473–474, 479–480, 489–490, 498, 502, 504–505, 517, 542–544, 546, 555, 563–564, 567. (131 hesel k textové, obecné a kontaktní lingvistice, celkový autorský podíl 11,248%, spolueditorství)
- Vladimír Kafka. – In: V. Menclová, B. Svozil, V. Vaněk (eds.): Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri 2000, s. 312–313.

Popularizace:

- “Jsem někdy německý a někdy židovský autor…” Rozhovor s Maximem Billerem. – In: Host 21, č. 9, 2005, s. 62-63.
- Ad Nové obrázky z Kafkova dětství. – In: Host 10, 2001, s. 74.
- Život filosofa. [o L. Wittgensteinovi] – In: Literární noviny 8, 1997/32, s. 8.
- Mýtus Wittgenstein. – In: Literární noviny 6, 1995/22, s. 13.
- Rilkův Kornet. – In: Literární noviny 6, 1995/20, s. 13.
- Berlín dnes a tady. – In: Světová literatura 39, 1994/3, s. 148-174.
- Second hand postmoderní kultury [Interview s G. Grassem.] – In: Lidové noviny, příloha Národní 9, květen 1994.
- Ve jménu „Nové Evropy“. [O sudetoněmecké literatuře 30. a 40. let.] – In: Světová literatura 39/2, 1994, s. 186-207.
5. Rakouská próza. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 68-127.
- T. Bernhard. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 75-76.
- I. Bachmannová. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 136-137.
- J. Schutting. – In: Světová literatura 38, 1993/5, s. 90.
- H. Broch. Psychologie masy. – In: Světová literatura 38, 1993/6, s. 22-57.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek