KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KNOLL, Vladislav, Mgr. Ph.D.

* 1981

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 259
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address knoll@slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://sweb.cz/tyras

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Jazykověda - kašubština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - lexikografie
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslovenistika, dějiny církevní slovanštiny
- západní Slované - kašubština, polabština
- literární jazyk/dialekt v evropském kontextu
- antická geografie
- románská etymologie a lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie

- Církevní slovanština v pozdním středověku. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Scriptorium 2019, 424 s. ISBN 978-80-86420-73-8. ISBN 978-80-88013-92-1
- Kašubština v jazykovém kontaktu. Praha: Filozofická fakulta UK 2012, 290 s. (Varia; sv. 4) ISBN 978-80-7308-421-9 (paperback), ISBN 978-80-7308-603-9 (e-book)
- Frías-Conde, X., Bauçà i Sastre, A., Hedbávná, B., Knoll, V. Sintaxi contrastiva del català amb les llengües eslaves. Andorra 2011 (Biblioteca Andorrana Internacional vol. 3) ISBN: 978-99920-0-606-1

Články v odborných časopisech, sbornících, kapitoly v knihách

- Changes in the Church Slavonic in the 14th - 15th Centuries. Slavia. 2019, 88/3, 252-279.
- Lexicografia slavonă şi slava veche şi intrarea ei în era digitală. Studii şi cercetări lingvistice 70, 2019, 1, 74-87.
- Limba slavonă şi slavonismele în context românesc. Romanoslavica 53, 2018, 4, 61-78.
- Literární dialekt nebo mikrojazyk? In: Holub, Z. (red.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita 2018, 177-190.
- Metodologická a terminologická úskalí grafizace dialektů v současné Evropě. In: Bogoczová, I., Nedomová, Z. (red.): Area-Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu. Ostrava: Ostravská univerzita 2018, 79-90.
- Фрагментация полабско-поморского языкового континуума. Slavia 87/1-3, 2018, 158-188.
- Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století. Slavia Occidentalis 74/1, 2017, 7-40. DOI: https://doi.org/10.14746/so.2017.74.1
- Типология чешско-румынских лексических параллелей. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno (ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček). Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2017, 215-227. ISBN 978-80-7422-619-9
- Европейские языки в открытом образовании: ресурсы, подходы и организация. In: Русский язык и открытое образование в контексте многоязычия в России и за рубежом. Материалы круглых столов (сост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова). Москва: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 2017, с. 158-179. ISBN 978-5-91515-075-4
- Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice. Slavia 86/2-3, 2017, s. 301-334.
- Pòmòrzanie ë pòmòrsczi jãzëk w Brazylëji. Pomerania 3/2017, s. 38-41.
- От литературных идиолектов к региональным литературным языкам (не только) в славянском мире. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения – МИК. 2017, с. 11-43. ISBN 978-5-87902-356-5
- Историко-языковые связи серболужицкого языка с полабским. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения 2017, с. 137-151. ISBN 978-5-87902-356-5
- Stručné seznámení s polabštinou, Česko-lužický věstník 6/XXVI (2016), s. 43-45.
- Kašubský duál, Slavia 83/3 (2014), s. 235-261.
- Поморяне, in: Большая российская энциклопедия 27. Москва 2014, s. 110.
- Porovnání slovanských stop v zanikajících dolnoněmeckých a středoněmeckých dialektech, in: Slovanský svět: známý či neznámý (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2013, s. 27-38.
- Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2011, s. 37-48.
- Kašubština českýma očima, in: Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18.-19. ledna 2011 v Hradci Králové (red. Miroslav Půža, Jakub Konečný), Brno 2011 (CD)
- Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny, in: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (red. L. Dušková a kol.), Praha 2010, 96-104.
- Má kašubština povinný podmět? (Diachronní studie), in: Slovanský areál a Evropa (ed. V. Čermák, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2010, s. 247-256.
- Z problematiky gramatického popisu kašubštiny, Slavia 78/1-2 (2009), s. 1-22.
- Kašubština Stefana Fikuse v porovnání z luzińskými texty pruského období, in: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec, Praha 2009, s. 131-138.
- Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008, s. 29-46.
- Výskyt německých dialektismů v západoslovanských jazycích, in: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec 2008, s. 289-302.
- Història del sistema polític andorrà / Dějiny andorrského politického systému. Jornades de catalanística a Praga (ed. J. R. Marina), Andorra 2007, s. 48-65.
- Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie, in: Balto-Slavicum Pragense (Acta Slavica et Baltica vol. VII, ed. J. Marvan), Praha 2007.
- Slavic Self-Interpretation in the Cashubian Literature before 1945, in: Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies (ed. L. Babka, P. Roubal), Prague 2007, s. 63-71
- Er aranés: er occitan en Catalonha, in: Romania Alternativa 2005 (http://www.romaniaminor.net/alternativa/aran.pdf )
- Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, Česko-lužický věstník XV/11 (2005), s. 75-77.

Lexikografie

- Knoll (Vladislav), 2019. */kon'βit a-/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ». In : Buchi (Éva)/Schweickard (Wolfgang) (éd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Nancy : ATILF : http://www.atilf.fr/DERom/entree/kon'Bit-a-.
- Knoll (Vladislav), 2018. */ɪn 'βit a/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ; agir sur (qn) pour qu’(il) fasse (qch.) ». In: Buchi (Éva)/Schweickard (Wolfgang) (éd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Nancy : ATILF 2018 : http://www.atilf.fr/DERom/entree/In'Bit-a-

Brožury

- Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub. Series Science Around us. What is it... Prague: Academia 2018. ISSN 2464-6245.
- Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языка Сeрия “Наука вокруг нас. Что это такое...” Praha: Academia 2017. ISSN 2464-6245.
- Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. Edice Věda kolem nás. Co to je... Praha: Academia 2017. ISSN 2464-6245.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek