KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MADECKI, Roman, Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 812
Bydliště / Home address Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address madecki@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/arts/people/Roman.Madecki

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Překladatelé
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný polský jazyk,
- synchronní popis a konfrontace západoslovanských jazyků (polština, čeština, slovenština)
- teorie textu a diskursu
- translatologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- FF MU - paleoslovenistika a slovanské jazyky - oborová komise pro doktorské studium oboru - člen
Publikační činnost / Publications - Tituly, názvy povolání a funkcí žen v současné polštině a češtině. - In: Dialog kultur III : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2005. - s. 129 – 134.
- Existuje v polštině gramatická kategorie honorifikativnosti?. - In: 80 let české polonistiky. - Brno : SvN REGIONY, 2004. - S. 159 - 164.
- Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu. - In: Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. - S. 244 - 247.
- Žánry řeči v básnickém jazyce Wisławy Szymborské. - In: Wisława Szymborska Tradice-současnost-recepce. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. - S. 283 – 289.
- Hra protikladů v Macurově "vratislavské elegii". - In: Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu : Literatura - Język - Kultura. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003. - S. 114 – 123.
- "Mądrej głowie dość dwie słowie." : O morfologických archaismech v polských parémiích. - In: Parémie národů slovanských : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. úmrtí F.L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví". - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 27 - 134.
- Pojęcie dyskursu we współczesnej lingwistyce. - In: Slavistika osudem i volbou. - Ostrava : Ostravská univerzita, Uniwersytet Opolski, 2002. - S. 175 - 181.
- Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie. In: Slavia occidentalis. - 58 (2001) - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk. - S. 43 - 51.
- Přechylování v současné polštině. - In: Brněnská polonica 1. - Brno : Vydavatelství MU, 1999. - S. 170 - 177.
- Tzw. czysta lingwistyka a badania komunikacji językowej (dwa nurty lingwistyczne, dwa ujęcia problematyki języka). - In: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky Ostrava 19. - 20. 11. 1997. -Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. - S. 45 – 50.
- Polskie i słowackie związki frazeologiczne zawierające nazwy części ciała (ujęcie konfrontatywne) / sest. R. Madecki, A. Pawlaková. - In: Studia Slavica VII : Slovanské studie VII. - Opole : Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2003. - S. 243 – 243.
- Slovník polských spisovatelů / sest. L. Štěpán, R. Madecki, A. Gawarecka, K. Kardyni-Pelikánová, L. Vítová, V. Pindurová, J. Pelikán, K. Ondrášková, B. Bakula, D. Dabert, Dobrochna, G. Gazda, A. Zawada, I. Hrabětová. - Praha : Libri, 2000.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek