KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŽVÁČEK, Dušan, Doc. PhDr. CSc.

* 1934

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - čeština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - stylistika ruského jazyka
- teorie překladu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - K otázce využití přímého-nepřímého pojmenování v kompozici
básnického díla. - In: Slavistický sborník olomoucko-lublinský. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1977. - S. 29-36. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil., Philologica ; 40).
- Některé otázky překladu poezie z blízkého jazyka. - In: Slavica Pragensia. 23, Problémy překladu a tlumočení. - Praha, 1980. - S. 247-251. - (AUC. Philologica ; 4/5).
- Sémanticko-formální konstanty v procesu překladu básnického díla. - In: Translatologica Pragensia. 2, 1. část. - Praha : Univ. Karlova, 1988. - S. 613-624. - (AUC. Philologica).
- K problematice překladatelských postupů z hlediska obligatornosti a fakultativnosti jejich lingvistické složky. - In: Rossica Ostraviensia. 1996, Lingua rossica in sphaera mercaturae. - Ostrava : Ostravská univ., 1996. - S. 243-246.
- Metafora zjevná a skrytá. - In: Československá rusistika. - Roč. 19, č. 3 (1974), s. 109-112.
- K mikroanalýze básnického textu. - In: Rossica Olomucensia. - Roč. XXXVII (1999), s. 33-36.
- K českým překladům básníků „U řek babylonských“. - In Rossica Olomucensia XXXIX (2001), s. 57-63.
- K sousedství přirovnání a metafory v kratším básnickém textu. - In Rossica Olomucensia XLI (2003), s. 23-26.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek