KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PILÁTOVÁ, Jindřiška, Mgr. Ph.D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 393
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pilatovj@yahoo.com
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/sl/SL_pilatova_ce.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - stylistika
- stylistika ruštiny, srovnávací stylistika ruštiny a češtiny, publicistický styl, současný ruský jazyk
- vývojové tendence a stylistická specifika, vztah jazyka a kultury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Ruský a český fejeton jako zdroj expresivního jazykového materiálu. - In: Informační bulletin ČAR. - Č. 4 (2000), s. 28-30.
- K problematice expresivity v ruském a českém publicistickém stylu. - In: Rossica Olomucensia XXXIX (za rok 2000). - Olomouc : UP, 2001. - S. 89-94.
- Сопоставление заголовочных конструкций русского и чешского газетного жанра хроникальная информация. - In: Rossica Olomucensia XL (za rok 2001). - Olomouc, 2002. - S. 243-247.
- Kompresivní pojmenování v ruském a českém textu. - In: BraSlav 1. : Zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava, 2002. - S. 231-235.
- Několik poznámek k české, ruské a anglické společensko-politické slovní zásobě a terminologii. - In: CD "Překlady a jak na to". - JTP, 2002.
- Газетные заголовки-аллюзии. - In: sborník Hľadanie ekvivalentnosti I. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003. - S. 203-208.
- Ruská předložková konstrukce typu ”по словам кого” ve funkci odkazu na zdroj informace a její ekvivalenty v češtině. - In: Rossica Olomucensia XLI (za rok 2002). - Olomouc : UP, 2003. - S. 27-35.
- Средства, указывающие на источник сообщения в современной чешской, русской и английской газетной заметке. - In: Studia i szkice slawistyczne 5. : Dialog w literaturach i językach słowiańskich. Tom 2. Językoznawstvo. - Opole, 2003. - S. 119-123.
- Особенности композиции текста в информационной газетной заметке. - In: sborník Оломоуцко-Грацкие славистические чтения. - Olomouc : UP, 2004. - S. 69-76.
- К формальной и семантической характеристике русских и чешских газетных заголовков. - In: sborník Актуальные проблемы филологии : Межвузовский сборник научных трудов. - Алматы (Казахстан), 2004. - S. 135–140.
- Контраст стандарта и экспрессии в информационном газетном тексте. - In: sborník Rossica Olomucensia XLII. - Olomouc : UP, 2004. S. 147-152.
- Ruská literatura v edičním díle Josefa Floriana / J. Pilátová, J. Komendová. - In: Český překlad 1945-2003 : Sborník příspěvků ze sympozia v Praze 11.9. 2003. - Praha : Ústav translatologie FF UK, 2005. - S. 103-109.
- Volná přímá řeč v češtině, ruštině a angličtině. - In: Jazyky v kontaktu, jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. : Sb. příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů (FF UP 12.-14.5.2003). - Olomouc, 2005. - S. 226-230.
- Неопределенно-личные предложения в современном русском и чешском языках. - In: sborník В поисках эквивалентности II. - Prešov, 2004. - S. 164-173.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek