KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FRANĚK, Jiří, Prof. PhDr. CSc.

* 1922-2007

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Politologie, mezinárodní vztahy
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Sovětský svaz
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská a česká literatura
- českožidovství
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Rossica - člen redakční rady
- Česká asociace rusistů - člen
Publikační činnost / Publications - N.V.Gogol, Výbor z díla I. a II. Spoluredakce, komentáře, revize překladu, úvod, Praha, Svoboda 1949.
- Russkaja literatura, čítanka a učebnice pro 10. postupný ročník, spolupráce pod vedením B. Mathezia, stati o Gogolovi a Bělinském, Praha, SPN 1950, znovu 1951, 1952 a snad další.
- O Gogolovi, Praha, Osvěta 1952, 1957.
- Pokrokové tradice českého překladu, interní edice, Praha, Svaz československých spisovatelů, 1955 [Výtah: Literární noviny 3. 12. 1955.
- Básník málem neznámý, spolu s V. Forstem [Bohumil Mathesus], Sovětská literatura IV., č. ¾.
- Zamyšlení nad Lefèvrem,Nová mysl 12,1957.
- N. V. Gogol, Revizor. Překlad B. Mathesia, k tisku připravil, doslov: Gogolův Revizor a jeho český překlad, Praha, Orbis 1958.
- Bohumil Mathesus: Zpěvy Dálného východu. Z pozůstalosti B. Mathesia uspořádali a ediční poznámkou opatřili V. Forst aj. F. Franěk.1958
- Bohumil Mathesus, Babí léto, z pozůstalosti uspořádal, ediční poznámku napsal J.F.Franěk, Praha, Československý spisovatel 1958.
- Bouřlivé břehy Tichého Donu, in: M. Šolochov, Tichý Don II, Praha, Svět sovětů 1958, 1959.
- Ze Šaldových dopisů B. Mathesovi, Šalda jako nakladatelský redaktor. Časopis Naše vojsko č.4, 1958.
- Překlady z ruštiny v letech dvacátých a třicátých, Československá rusistika 1959.
- Vydavatelská a překladatelská tradice díla Maxima Gorkého u nás, Bulletin Vysoké školy ruského jazyka, 1959.
- Ze vztahů Tartuské univerzity k Československu, Československá rusistika V, č.3., 1960.
- Leonid Grossmann, Hráč Dostojevskij, přeložil B. Mathesus, překlad z rukopisu vydal, zrevidoval a podle originálu doplnil, doslov napsal J. Franěk, Praha, KLHU 1961.
- Edice sovětské literatury u nás, Československá rusistika č.2, 1961.
- Dvojí přístup k otázkám socialistického realismu, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1961
- Několik myšlenek o druhém dílu Rozrušené země, Acta univerzitatis Carolinae, Slavica Pragensia III., Praha, SPN l962.
- O úloze překladu v národní kultuře, Čs. Rusistika 1962, č. 2.
- Průzkumník v boji i v literatuře, doslov v knize E. Kazakevič, Hvězda, Světová četba sv. 287, 1962
- Bohumil Mathesus: Ruská literatura za Sovětů, uveřejnění textu dosud neznámé přednášky, Světová literatura 1962, č. 4.
- Skripta Bohumila Mathesia o sovětské literatuře. Úvod B. Ilek. Závěrečná poznámka, příprava integrálního textu J. Franěk; rozmnoženo, Praha, Překladatelská sekce Svazu československých spisovatelů, 1962.
- Bohumil Mathesus, život a dílo; monografie, 304 str., Praha, KLHU (=Odeon) 1963.
- Současná sovětská literatura I, účast v autorském kolektivu, Praha, Svět sovětů 1963.
- Socialistický realismus jako umělecká metoda sovětské literatury, společně s M. Drozdou a Z. Matrhauserem, Československé přednášky pro V. sjezd slavistů v Sofii, Praha, ČSAV 1963.
- Bohumil Mathesus a sovětská literatura, Acta Universitatis Carolinae, Slavica Pragensia V., Praha, Univerzita Karlova 1963.
- Soupis pozůstalosti Bohumila Mathesia, tamtéž.
- Šolochovova modernost,tamtéž.
- Pokus o srovnání ruské, francouzské a české „Mladé gardy“, Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury, VII., Praha, Karlova univerzita 1963.
- Bibliografie prof. Dr. Julia Dolanského, tamtéž.
- Sovětský válečný román I.-IV. Časopis Lidová armáda č. 2-5, Naše vojsko 1963.
- Acta Universitatis Carolinae, Slavica Pragensia V, uspořádal sborník památce Bohumila Mathesia, Praha 1963, konkrétně vyšlo 1967.
- Malý slovník sovětských spisovatelů, Svět sovětů 1964.
- Bogumil Matezius, Čechoslovacko-sovetskije literaturnyje svjazi, časopis Moskva 1964.
- V. mezinmárodní sjezd slavistů, spolu s prof. Dolanským, Ilkem, Mathauserem, Československá rusisitkab č.3, Praha, Kralova univerzita 1964.
- Úvodní poznámka k problematice románové epopeje, Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury č. 9, Praha, Karlova univerzita 1964.
- Bohumil Mathesus – Jiří Franěk, Přehled sovětské literatury, přepracovaná skripta Bohumila Mathesia, Praha, SPN 1965.
- Literární přání a jeho realizace, Ruský jazyk č. 2, 1965
-Šolochov a sovětská literatura v NDR, Československá rusistika č.3, 1965
- Über die Poetik Scholochows. Ihr Gegesatz und ihre Übdereinstimmung mit den modernistischen Strömungen. In: Michail Scholochow, Werk und Wirkung, Leipzig, Karl-Marx-Universität, 1965
- Michail Scholochow un die tschechische Literatur, tamtéž.
- Problematika našich setkání s ruskou a sovětskou literaturou, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1965.
- Dopis z NSR, Impuls č. 7, 1966
- Lo Gattovo životní dílo, spolu s J. Táborskou – E. Lo Gatto, Historie de la littérature russe des origine à nos jours, Československá rusistika,roč. 11, č. 3.
- Die Anfänge der moderen Prosa, Tagebuch XI., č 10, Wien 1966 [Joyce, Proust, Bělyj].
- Rhytmus und Entwicklung der sowjetischen Literatur, brožura, Auslandinstitut, Dortmund 1966.
- Slovník spisovatelů nároů SSSR, člen autorského kolektivu, Praha, Svět sovětů 1967.
- Michail Šolochov v češtině, Slavia č.4, roč. 35, 1967.
- Tři portréty, Impuls č.9, roč.2, 1967 [Erenburg, Simonov, Paustovskij – z chystaného německého svazku Deset portétů ze sovětské literatury, naplánován ještě Babel a Šolochov].
- Prolegomena k vzájemnosti československé a sovětské avantgardy, Acta universitatis Carolinae, Slavica Pragensia IX. , 1967.
- Říjen 1917-1967, spolu s M. Drozdou, sborník poezie, česká část, 1967.
- Matlej Rojzman, Kudy kam aneb jak na to pan Fišbejn vyzrál, přeložil Bohumil Mathesus, upravili Jiří a Zdena Fraňkovi. Úvod Nejen knihy mají své osudy, Praha, Svět sovětů 1967.
- Mathesus-Franěk, Přehled sovětské literatury, k vydání připravováno v SPN 1968, náhradní vydání jako skriptum 1971.
- Franěk-Honzík, 10 portrétů sovětských spisovatelů, můj podíl Babel, Erenburg, Šolochov, Někrasov, Baklanov. Odevzdáno nakl. Svoboda, pak Leasing-Verlag v Dortmundu; obojí vydání politicky nerealizováno.
- Socialistický realismus jako metoda sovětské literatury, spolu s M. Drozdou a Z. Mathausrem; in Realismus v diskusi III, VPP 1968.
- Babel a avantgarda, Československá rusitika č. 3, 1968.
- Západoněmecké dějiny sovětské literatury [Holthusen: Russische Gegenwartsliteratur], Československá rusistika č. 5, 1968.
- Sowjetliteratur auf neuen Webem. Entwicklungsrhytmus der Sowjetliteratur. Solschenicyn. Mühlheim an d. Ruhr 1969
- Která je ta pravá [o návrhu estetické polymetodologie] , Doba 4.9. 1969.
- Myšlenky neemigranta, Listy č.3, 1969.
- Druhý díl západoněmeckých dějin sovětské literatury, Československá rusistika č.5 , 1970.
- Překlad literárního díla, sborník současných studií, uspořádali J.Franěk a další, edice Český překlad, řídí J.Franěk, Praha, Odeon 1970.
- Mathesus Franěk: Přehled sovětské literatury, hektografováno, SPN, cenzurované, bez bibliografie, vydání za zakázané knižní vydání 1968, Praha, SPN 1971
- Město na Něvě, básnická kronika Petrohradu, uspořádal, spojovací texty napsal, vysvětlivkami a doslovem opatřil, částečně přeložil, Praha, Albatros 1971.
- Slovník ruských spisovatelů, člen autorského kolektivu, nakladatelský redaktor J. Franěk, ve skutečnosti odborná redakce spoklu s hlavní redaktorkou Evou Hermanovou, Lidové nakladatelství 1973
- Dějiny sovětské literatury z NDR, Československá rusistika č. 4, 1973.
- Leningradská rapsódie, básnická kronika města na Něvě, uspořádal, průvodní texty a vysvětlivky napsal, obrazové přílohy vybral, částečně přeložil. Praha, Albatros 1970.
- Bohumil Mathesus: Zpěvy modravé Rusi, uspořádal, k tisku připravil, poznámkovým aparátem a doslovem opatřil, Praha, Melantrich 1975
- Bohumil Mathesus: B8sníci a buřiči, výbor ze statí. Vybral, uspořádal, text připravil, komentářem a rejstříkem opatřil (doslov V. Forst), Lidové nakladatelství 1976.
- B. Dohnal, Překladatel a básník, recenze, Annami XVIII., Napoli 1976.
- Alexandr Sergejevič Bušmin,Kontinuita ve vývoji literatury, spolupřeklad, Praha, Lidové nakladatelství 1977.
- O mužích ve zbrani I., vybral, uspořádal průvodní texty napsal, vysvětlivkami opatřil, k tisku připravil [text podepsaný J. Franěk napsal Jan Vladislav].
O mužích ve zbrani II, dtto jako svazek I., cenzurou zabaven, později pod týmž názvem svazek připravený Vojenským ústavem.
- Slovník ruských spisovatelů, II. Vydání. Viz 1973. Text cenzurován.
- „Velké dějiny“, recenze knihy R. Parolka, J. Honzíka, Ruská klasická literatura.Čtenář č. 5, 1978.
- Pro Samizdat recenze Mandelštamové – osud neznám.
- M.M. Bachtin, Formální metoda v literatuře, uveden jako překladatel, ve skutečnosti J. Honzík. Opatřil poznámkami a rejstříkem. Lidové nakladatelství 1980.
- O překládání interpunkce, Zprávy Kruhu přátel českého jazyka 1981.
- Věra Dvořáková, Jiří Franěk, K české interpunkci, Miloslavu Jehličkovi k šedesátinám, samizdatový sborník 1981.
- Přednášky o Fryntových monografiích Haška a Kafky.
- Personální bibliografie Radegasta Parolka, Čtenář 3, 1981
- Překladatelské dílo Emanuela Frynty, Sborník Kruhu přátel českého jazyka 1982.
- Pavel N. Medvěděv: V spisovatelské laboratoři, přeložil (včetně veršů) pod jménem Jiří Honzík, poznámkami a rejstříkem opatřil, doslov (o situaci Bachtin-Medvěděv) napsal, Lidové nakladatelství 1983.
- Mathesovy ohlasy čínské poezie, mathesiovská konference v Domě sovětské vědy a kultury, sborník celý zcenzurován.1983.
- Kostrov překladatel, in:Text, Symbol, Weltmodel, Johanes Holthusen zum 60. Geburtstag, München 1984.
- Miroslavu Drozdovi a Jiřímu Honzíkovi k šedesátinám, ineditní sborník, uspořádal, rejstříkem opatřil a napsal studii
- Dva osudy lidské i vědecké (M. Drozdovi aj. Honzíkovi k šedesátinám).Strojopis 1984.
- Věra Dvořáková, Jiří Franěk, Ruská interpunkce, srovnání ruské a české interpunkce, in Miroslavu Drozdovi k šedesátinám (druhý ineditní sborník).
- Wiener Slawischer Almanach , věnovaný Drozdově šedesátce, spoluuspořádal, napsal Würdigung, Víděň 1984.
- Ve znamení Vladimíra Dostála (spolupořadatel, uveden jako nakladatelský redaktor) , stať Doastál editor, Praha, Lidové nakladatelství, 1985.
- Čechov v české literatuře, in. Werk und Wirkung, sborník z konference v Badenweileru 1985, univerzita Tübingen 1986.
- Matezius kao teoretičar predojenьja, Mostovi.č.l, 1987.
- Bohumil Mathesius, Zpěvy staré Číny, Souborné [kritické] vydání překladú, parafrází a ohlasů čínské poezie. Verše v úplnosti zařadil, doprovodné citace přiřadil, uspořádal, textově připravil, doslov a ediční poznámky napsal, bibliografii sestavil Jiří Franěk. Pro členy Klubu přátel poezie vydal Československý spisovatel, Praha 1988.
- Básnický ohlas ze zákopů první světové války, Literární měsíčník č. 10, 1988. Necenzurované znění viz následující údaj.
- Šedý vlk, ineditní sborník ke stému výročí narození Bohumila Mathesia, Uspořádali Jiří Franěk a Jiří Honzík, předmluva, komentáře, doslov. Zde Mathesus, Krásná slova o víně, první uveřejnění, necenzurovaná stať J. Franěk: Básnický ohlas ze zákopů první světové války., 1989.
- Jiří Nam(pseudonym): Věc nedopovšzená [Ed. Beneš], Prostor III, č. 11, 1990; původně samizdat 1988, přetištěno na Západě.
- Rusové a Češi (Mýty a fakta), Volné sdružení českých rusistů IV. 1990
- Tři etapy českého překladu, Literární revue, 8,1990.
- Jiří Orten, Citový průvodce po Kutné Hoře, první vydání, nákladem vlastním, doslov, 1991.
- Projev při udělování hodnosti profesora (o Slovu o pluku Igorově), Volné sdružení rusistů V.-VI., 1991.
- Kdo je skutečným autorem Tichého Donu, přednáška, Olomoucké dny rusistů 1991.
- Přednáška T.G. Masaryk, Literarisches Haus, též o tom, Andrea Becker, Es gibt eine „Chance“, Gespräch mit dem Slavistek Jiří Franěk bei der Prager-Literatur-Tagen in Nürnberg, Nürnberger Nachrichtern č. 292, 1991.
- Poláčkovo češství, in Ptáci vítají jitro zpěvěm, poddůstojníci řvaním (sborník z poláčkovského sympozia v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov 1992
- Zkušenosti z terezínského a osvětimského odboje, konference o Terezíně, potom in Terezín v konečném řešení židovské otázky, Praha, Logos 1962.
- Thomas G. Masaryk, russisch-tschechische Beziehungen und die Frage des Deutschtums, přednáška na Internationale Kulturtage der Stadt Dortmund 1992.
- Paul Eisner, das tschechisch-deutsche wechselzeitige Schicksal, přednáška na Letní škole Slovanských studií FFUK, uveřejněno ve sborníku Přednášky Letní školy slovanských studií 1993.
- T.H. Masaryk i sovrsmennosť, přednáška na konferenci v Petrohradě 5-7 února 1990, Meždunarodnaja associacia po izučeniju i rasprostranneniju sůavjanskich kul´tur, vypusk23-24. Institut slavjanovedenija i baltistiki ANSSSR, Moskva (datováno 1991), 1993.
- Vystoupení v diskusi na tema Lid a národ, sjezd slavistů, Bratislava, uveřejněno in: Správy a informácie 6, Bratislava 1993.
- Slovo o pluku Igorově, Sjezd slavistů Bratislava (ve sborníku neotištěno, rukopis i veškerý materiál ukradeny).
- Jakobson a Slovo, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada slavistická 1993
- Bulletin ruského jazyka a literatury XXXII. Ineditní autoři a práce z let 1970-1988. Profesoru Drozdovi k nedožitým sedmdesátinám. Inicioval, uspořádalm úvod napsal a „Bibliografii ineditních rusistických sborníků“ sestavil. Rejstřík Studie Úvod ke studii o Kostrovovi , Praha, Oikumené 1993.
- Sympozium k sedmdesátinám Jiřího Honzíka, Honzík básník; Honzík rusista improvizace za nedostavivšího se Tomáše Glance), duben 1994.
- Polemika se Smířením 1995, samizdatově rozmnožil prezident ČSAV, 1995, výňatky v Lid. Novinách.
- Slovo o pluku Igorově aneb ruské RKZ, Souvislosti č. 2, 1995.
- Ještě několik slov k datu Poláčkova úmrtí, studie;
Poláček a Erenburg, studie, bojí in: O Karlu Poláčkovi a o jiných, Rychnov nad Kněžnou 1995.
- Jak jsme vydávali Masaryka za totality, přednáška v „Klubu rusistů“ 1995. [Nyní (2005) přijato pro nejbližší číslo Odkazu, časopisu Masarykovy společnosti.]
- Laudatio k 75. narozeninám Z. Mathausera, 1995.
- Ohlédnutí, spolu s Pavlem Stránským, doslov v knize Jiřího Fränkla Hoříci nebesa. Příprava textu, Praha, Sefer 1995.
- Jeseninovské návraty a paradoxy, Informační bulletin ČAR, č. 8, 1996.
- Židé a asimilace, přednáška pro seminář V. Vebra, vydaná ve sborníku fakulty 1996.
- T.G. Masaryk, Rusko a Evropa, příprava textu (srovnání s německým originálem), poznámky, spolupráce s druhými editory, 1996.
- Otazníky kolem Karla Poláčka, Terezínské studie a dokumenty, Praha, Academia 1997,též německy.
- Asimilace, studie in: Židé v novověkých dějinách, Praha, FFUK 1997
- Paul Eisner oder das tschechische Schicksal, přednášky XXXIX. Běhu Letní školy slavistických studií, Karlova univerzita 1997.
- Poláčkův konec, stať, in: Lidové noviny a Karel Poláček, sborník z poláčkovského sympózia, Rychnov nad Kněžnou 1998.
Poopravená legenda (Viktor Ohryzek), tamtéž. Znovu Zprávy Klubu přátel Pardubicka XXXIV. 1999.
- Hořké vzpomínky na sladký Terezín, Svět literatury č. 14, 1998
- T.G. Masarik i dovojennaja Rossija, in: T.G.Masarik i Rossija, Snkt Peterburg 1997.
- T.G.Masaryk i předválečné Rusko, Svět literatury č. 15, 1998
- Míval špatnou pověst [můj název: Jeho špatná pověst, citát z Poláčka, uvedený ve stati, opraveno tupým redaktorem] Nedělní Lidové noviny květen 1998.
- Nedopisannaja istorija Rossii, Rossica 1, 1998/99, Praha 1999. [Recenze na Švankmajer a kol, Dějiny Ruska, Lidové noviny 1997.]
- Židovské pero v Evropě; in: Židovští autoři v literaturách evropských zemí. Uspořádali Miloš Pojar a Jiří Franěk. Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, 1999.
- Masaryk v Athenaeu, kompletní dokončení samizdatové edice, 1999.
- O literární vědě a Karlu Strassovi nebo také: Má to vůbec smysl? Terezínská iniciativa 15, 1999.
- Poláček povídkář několik poznámek navíc, stať, in: Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století, 2000.
- Antisemitismus. Úvaha, jejímž výchozím bodem je Freudova myšlenka, Zpravodaj společnosti křesťanů a židů č. 1, 2000.
- The counter point: Education in Auschwitz, in editor Jelena Makarova: University over the Abyss, Jerusalem, Verba Publisher, 2000.
- Wolfgang Kasack: Slovník ruské literatury 20. století, (částečně) přeložil, redakce překladu, doslov o autorovi a jeho slovníku. Olomouc, Votobia 2000.
- Mathesus a Majakovskij, in Vztahy české a ruské avantgardy, sborník k osmdesátinám Z. Mathausera, Praha, Karolinum.
- Ruský, sovětský, emigrantský, úvodník k „ruskému“ číslu Tvaru, 2001.
- Jiří Franěk: Emanuel Frynta, in: Avantgarda, vztah ruské a české avantgardy, sborník k 80. narozeninám J. Fraňka [stať Jany Naščakové: Frynta překladatel, pod mým vedením], Slovanská knihovna 2002.
- Dva z aspektů Ruska a Evropy, stať in:TGM, Rusko a Evropa, dílo – vize - přítomnost, Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2002.
- Bohumil Mathesus: Zpěvy staré Číny, výběr; uspořádal a k tisku připravil, doslov Česká píseň z čínských luhů, Praha, Vyšehrad 2002.
- Balmontova duše Česka, Tvar 12, 2003. V podstatě dtto jako Balmontova Duše českých zemí, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity X., 2004.
- Skutečně se našel autor? [Odpověď na přednášku prof. Keenena, že autorem Slova o Pluku Igorově je Dobrovský], Dějiny a současnost č.6, 1983.
- Od neštěstí raketoplánu Columbia k Šolochovovi, přednáška v Centru židovského vzdělání a kultury (březen), dtto rusky na XVII. Olomouckých dnech rusistů, uveřejněno Ot tragedii raketoplány k Molochovu, Rossica Olomuncensia, Olomouc 2004.
- Jiří Honzík a stříbrný věk, Na kolokviu k Honzíkovým osmdesátinám; moderoval spolu sAlenou Morávkovou, Univerzitní knihovna, pořádala Slovanská knihovna, 2003.
- Jindřich Kohn, stať, Masarykův sborník XI-XII, Praha, Masarykův ústav Av ČR, Ústav T. G. Masaryka 2003.
- T.G. Masaryk, Z počátků Athenaea, 1883 – 1885, Spisy TGM - svazek 18; sestavení sborníku, příprava textu (popř. překlad), poznámky a vysvětlivky, Praha, Ústav TGM, Masarykův ústav AVČR 2004.
- Wolfgang Kasack, nekrolog, Slavia 3, 2003.
- Stříbrný věk ruské literatury. Sestavila Marta Hrabalová [za spolupráce Aleny Morávkové a Jiřího Fraňka]. Úvod
Jiří Franěk, Stříbrný věk u Jiřího Honzíka; Slovanská knihovna 2004.
- Sympozium k osmdesátinám prof. Dr. Světly Mathauserové, Laudatio – Profesorka Mathauserová; přednáška A.A. Zimin, moderování. Slovanská knihovna 2004.
- Vzpomínka na osvětimský odboj; Osvětim, Zpravodaj Historické skupiny Osvětim, č.1 [v zápisu diskuse vynechána podstata mého příspěvku], 2004
- „Betreuer“ v Terezíně a Osvětimi, interview Dagmar Fisteinové, Samizdatové Obecní noviny ŽOP, 1905.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek