KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BEDNAŘÍKOVÁ, Božena, PhDr. Dr.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 145
Bydliště / Home address Jiráskova 41, 771 80 Šterbnerk
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 605 011 109
E-mail / E-mail address bozenabe@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://kb.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/08924/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika (formální a funkční morfologie)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky
- Societas Linguistica Europaea
- Školská komise hlavního výboru Jazykovědného sdružení České republiky (terminologická komise: tvarosloví, tvoření slov, lexikologie, sémantika)
Publikační činnost / Publications - K jedné specifické oblasti posesívnosti a jejímu vyjadřování v češtině a angličtině. – In: Studia Bohemica 4 - Acta Univ. Palackianae Olomoucensis. Fac. Phil. – Praha, 1987. – S. 115-124.
- Possessivity and Its Specific Means of Expression. – In: Proceedings of the XIVth International Congress of Linguists (held in Berlin/GDR, 1987, organized under the Auspices of CIPL). – Berlin, 1989. – S. 878–881.
- O tzv. stylové ekvivalenci (na materiálu próz Karla Čapka a jejich překladů do angličtiny). – In: Stylistyczne konfrontacje. – Opole, 1994. – S. 137-141.
- Profesor Miroslav Komárek sedmdesátiletý. – In: Čeština doma a ve světě 2. – Praha : Filozofická fakulta UK, 1994. – S. 126-129.
- O jednom (ne)valenčním doplnění slovesa. – In: Studia Bohemica 7 - Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Phil. – Praha, 1996. – S.117–123.
- O vzdělávacím programu Základní škola a jednom (ne)poslušném naplnění restrikcí jeho. – In: Jazykovědné aktuality. - Zvláštní číslo (1999), s. 9–10.
- Systemic Description, or Systematic Prescription? – In: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Pergamon, Elsevier Science, Amsterdam 1999, 75 – 80.
- Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině / B. Bednaříková, N. Svozilová. - In: Jazykovědné aktuality. – Roč. 37 (2000), s. 40–43.
- Systémová deskripce, nebo systematická preskripce? – In: Studia Bohemica 8. – Olomouc, 2000. – S. 133–137.
- Nad tzv. třetím syntaktickým plánem. – In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : řada jazykovědná. – Opava, 2001. – S. 132–136.
-A Special Dictionary of Czech for Foreigners / B. Bednaříková, L. Korbélyiová, G. Pleska. – In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Die Welt der Slaven. Sammelbände. Sborniki. Band 4 (12). - München : Verlag Otto Sagner, 2001. – S. 13–20.
- Netradičně, leč s tradiční učebnicí? – In: Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. – Olomouc, 2002. – S. 39–99.
- Speciální slovník češtiny pro cizince / B. Bednaříková, L. Korbélyiová, G. Pleska, V. P. Polách. – In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. – Olomouc, 2003. – S. 211 – 216.
- Slovo jako syntagma (?). – In: Bohemica 9. – Olomouc, 2004. – S. 13–20.
- K výzkumnému záměru Olomoucký korpus mluvené češtiny. – In. Studia Moravica I. – Olomouc, 2004. – S. 121–124.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek