KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČEJKA, Mirek, Doc. PhDr.

* 1929-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny slavistiky
- porovnávací gramatika
- chronologie vzniku a vývoje slovanských jazyků
- edice starších textů (14.-17. století)
- gramatografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Gramatika česká Jana Blahoslava / k vyd. připr. M. Čejka, D. Šlosar, J. Nechutová. - Brno : Masarykova univ., 1991. -
428 s. - (Spisy FF MU v Brně ; Č. 285).
- K voprosu o slavjanskom jazykovom jedinstve v period prichoda v Moraviju Konstantina i Mefodija / M. Čejka, A. Lamprecht. - In: Magna Moravia / red. J. Macůrek. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1965. - S. 461-468.
- Lexicostatistic Dating and Slavonic Languages : Some Tentative Results. - In: Sborník prací fil. fak. brněnské univ. A 20. - Brno, 1972. - S. 39-52.
- Hodnota a význam Miklošičovy studie o negaci ve slovanských jazycích. - In: Miklošičev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991 / J. Toporišič ... [et al.]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1992. - s. 255-262. - (Obdobja ; 13).
- Jazykové míšení u Kopitara a problém tzv. makaronismů. - In: Kopitarjev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani 29.
junij do 1. julij 1994 : Jernej Kopitar in njegova doba /
J. Toporišič et al. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1996. - s. 71-78. - (Obdobja ; 15).
- K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků. / Spoluautor: Lamprecht, A. – SPFFBU, A 11. – 1963. – s. 5-20.
- „Bălgarski ezik“ u Jan Blahoslav. – In: Paleobulgarica. - Roč. 7 (1983), č. 1, s. 105.
- K lexikálním prostředkům vyjadřování vágnosti predikátů v češtině slovenštině. In: Jazykovedný časopis. - Roč. 35 (1948), s. 27-38.
- Ekvivalence na úrovni jazykové situace v překladu ze slovenštiny do češtiny. – In: Slavica Pragensia. - Roč. XXX, Acta Universitatis Carolianae – Philologica 4-5, (1987). – Praha : Univerzita Karlova, 1989, s. 217-222.
- Prvky strukturního pojetí jazyka u Vatroslava Oblaka. –In: Vatroslav Oblak. Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12. in 13. december 1996 / Ed. A. Šivic-Dular (=Obdobja 17), Univerza v Ljubljani, 1998, s. 84-104.
- Střídání kódů u Jana Blahoslava a Martina Luthera (Několik poznámek k tzv. kulturní diglosii). In: Listy filologické. - Roč. CXXI (1998), s. 1-12.
- Má čeština desiderativní větný modus? (K typologii tzv. přacích vět). –In: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag (=Die Welt der Slaven, Sammelbände, Bd. 5). – München : Wagner, 1999, s. 49-56.
- Filosofie jazyka a jazyk filosofie u Jana Ámose Komenského (K 408. výročí narození Učitele národů). –In: Češtinář. - Roč. XI (2000-2001), č. 1, s. 3-12.
- Prvky historické metody v lingvistickém díle filosofii jazyka Jana Ámose Komenského. – In: Historizem v raziskovanju slovenského jezika, literature inkulture. (=Obdobja 18). / Ed. A. Derganc. – Univerzita v Ljubljani, 2002, s. 21-30.
- Some observations on the intreaction og „global“ Latin with national languages in the 16th century (Martin Luther – Jan Blahoslav – Primož Trubar). – In: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. (=Obdobja 20). / Ed. A. Vidovič Muha. - Univerzita v Ljubljani, 2003, s. 507-512.
- Jazyk mateřský a jazyk otcovský. Vztahy mezi češtinou, latinou a němčinou na přelomu středověku novověku. – In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. / Ed. Karlík Petr, Pleskalová Jana. – Brno : Masarykova universita, 2004, s. 35-46.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek