KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GRACOVÁ, Blažena, doc. PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra historie, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 461 979
Bydliště / Home address Nádražní 58, 702 00 Ostrava 1
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 289 561
E-mail / E-mail address blazena.gracova@osu.cz; blazena.gracova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ff.osu.cz/khi/blazena-gracova/13445/#1-zakladni

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-polské vztahy, stereotypy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - stálá společná česko-polská komise humanitních věd při Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky - členka učebnicové sekce
- Ostravsko - členka redakční rady
- Těšínsko - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. - Ostrava : Spisy FF OU. - 115 (1998). - 261 s.
- Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. - Spisy FF OU 153 (2004). - 297 stran.
- Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1, 2; red. B. Gracová, R. Psík. - Ostrava : FF OU, 1999. - D. 1: 179 stran, D. 2: 193 stran.
- Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích. - In: Acta historica neosoliensia, tomus I. - Banská Bystrica : katedra histórie FHV UMB, 1998. - s. 62-83.
- Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska / B. Gracová, Š. Tlolková. - In: Ostrava : Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 19. Ostrava. - Tilia, 1999. - s. 7-33.
- T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české studující mládeže. - In: Spory o dějiny III : Sborník kritických textů. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - s. 128-141.
- Jak vnímají žáci sousední národy. - Moderní vyučování 10 (2000), s. 8-9.
- Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže. In: Wieki Stare i Nowe; sv. 1. - Katowice, 2000. - s. 172-193.
- Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska / B. Gracová, D. Drabinová. - In: Ostrava : Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. - Tilia, 2001, s. 410-448.
- Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské studující mládeže. - In: Acta Historica Neosoliensia, tomus 5. - Banská Bystrica, 2002. - s. 194-209.
- Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej. - In: Pamiętnik Cieszyński 17 (2002). - s. 109-130.
- Vědomosti polské studující mládeže z české historie. Historica 11. - Ostrava : FF OU, 2004. - s. 207-228.
- První republika v učebnicích našich sousedů. - Historica 12 (2005). - s. 299-311.
- Jak se známe a vidíme v České a Polské republice. (Výsledky komparativních výzkumů studující mládeže). - In: Česká a polská mládež o sobě. - Ostrava : FF OU, 1998. - s. 103-132.
- Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin. - In: Slezsko v dějinách českého státu : Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě. - Tilia, 1998. - s. 47-54.
- Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů. - In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů, I. - Ostrava : FF OU, 1999, s. 101-118.
- Češi a Slováci z pohledu studující mládeže. - In: Česko-Slovenská historická ročenka / eds. V. Goněc. - Brno, 2000. - s. 113-125.
- Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež. - In: Evropa mezi Německem a Ruskem : Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. - Praha : HÚ AV ČR, 2000. - s. 113-129.
- Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže. - In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Brno : PedF MU, 2003. - s. 39-48.
- Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. In: Sborník Ústavu českých dějin FF UK, řada A, sv. 1. - Praha, 2003. - s. 9-25.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek