KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GAWRECKÁ, Marie, Doc. PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, Masarykova třída 37, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 684 470
Bydliště / Home address Hradecká 10a, 746 01 Opava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marie.gawrecka@fpf.slu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-německé vztahy v 19. a 20. století
- dějiny Slezska v 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity - proděkanka pro vědu a zahraniční styky
Publikační činnost / Publications - Buržoazní strany a průmyslové oblasti v českých zemích v letech 1918 - 1938. - Opava, 1988, 267 s. (rukopis kandidátské disertační práce, uložen v HÚ AV ČR)
- Němci ve Slezsku 1918-1938.- Opava 2002, 315 s. ISBN 80-86458-10-5.
- Gawrecki, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. Opava 2003, 363 s. ISBN 80-7248-2226-2. Vlastní podíl: kap.III. České Slezsko mezi světovými válkami s. 295-357.
Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938. Opava 2004. ISBN 80-7248-233-5.
- Vznik mezinárodně buržoazní koalice a boj o kongruový zákon. Sborník SVOČ. Olomouc 1979, s. 43-59. ( Pod jménem M. Babincová)
- Nacistický plán ARLZ a jeho realizace v oblasti Bohumína, Těšína a Třince. Těšínsko, 1981, č. 1, s. 20-22. (pod jménem M. Babincová)
- O novodobém vývoji Třinecka. Těšínsko 1981, č. 1, s. 1.( pod jménem M. Babincová)
- Vymezení územních celků pro studium vývoje průmyslových oblastí na území Československa v období kapitalismu. Slezský sborník, 80, 1982, s. 191-200. (s J. Bakalou, pod jménem M. Babincová)
- Buržoazní strany a politická orientace v průmyslových oblastech českých zemí (1920-1935). Slezský sborník, 82, 1984, s. 186-212. (Pod jménem M. Babincová)
- Politická orientace obyvatelstva v průmyslových oblastech českých zemí 1920-1935. Slezský sborník, 83, 1985, s. 81-138. (s D. Gawreckým, pod jménem M. Babincová)
- K hospodářské a politické orientaci německé buržoazie v českých zemích v letech 1918-1929. Slezský sborník, 86, 1988, s. 140-146.
- K hospodářské a politické orientaci německé průmyslové buržoazie v českých zemích v letech 1930-1938. Slezský sborník, 87, 1989, s. 196-201.
- K národnostní otázce v ČSR v letech 1918-1938. In: Národnostní otázka v Československu po roce 1918. Opava 1989, s. 20-24.
- K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. Těšínsko, 1989, č. 3, s. 12-13.
- K výzkumu buržoazních politických stran v meziválečném období. Zpravodaj SÚ ČSAV, leden-březen 1989, s. 5-7.
- Poddanské hospodářství na rožnovsko-krásenském panství za pozdního feudalismu. ČSZM - B, 39, 1990, č. 2, s. 123-136.
- K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. In: Etnické problémy v ČSR. Polské etnikum. Ostrava 1990, s. 53-60.
- K národnostní a politické orientaci obyvatel města a soudního okresu Český Těšín v meziválečném období. Těšínsko, 1990, č. 4, s. 14-17.
- K národnostnímu a politickému vývoji na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku v letech 1918-1938. Vlastivědné listy, 17, 1991, č. 1, s. 3-8.
- Böhmisch Schlesien in der historischen Erforschung. In: Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität zu Breslau, 33, 1992, s. 201-227. (s D. Gawreckým a M. Wihodou)
- K národnostní otázce ve slezských městech do roku 1914. In: Národnostní problémy v historii měst. Prostějov 1993, s. 88-96.
- Badania naukowe Instytutu Śląskiego z perspektywy czeskiej. In: Instytut Śląski w Opolu 1934-1994. Opole 1994, s. 129-136. (s D. Gawreckým)
- Problematyka narodowościowa Śląska Austriackiego w latach 1742-1914. Studia Śląskie, 52, 1994, s. 61-74.
- Die Nationalitätenproblematik in den Städten Österreichisch-Schlesiens vor dem Ersten Weltkrieg. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1, 1994, s. 64-71.
- Josef Kozdon und die Schlonsakenbewegung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wihelms-Universität zu Breslau, 34, 1994, s. 207-222.
- Opavsko a německá antifašistická emigrace ve 30. letech. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2, 1995, s. 142-147.
- Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska 1920. Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě. Opava-Wien 1997, s. 38-41.
- Šlonzácké hnutí a Josef Koždoň. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s. 164-176.
- Němci ve Slezsku 1848-1938. Stav a úkoly výzkumu. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference K 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea. Opava 1998, s. 272-282.
- Hans Kudlich v revoluci 1848-1849. In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříž 1998, s. 167-178.
- Hans Kudlich - legenda a realita. Čas, 7, 1998, č. 8-9, s. 10-11.
- Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava, 1999, s. 37-46.
- České školství na Těšínsku 1848- 1918. In: Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materialy z konferencji naukowej Cieszyn 4.-5. listopada 1999. Czieszyn 2001, s. 252-264.
- Politický vývoj v prvních letech po vzniku ČSR. In: Opava, Sborník k dějinám města 2.Opava 2000, s. 85-90. (vyšlo 2001)
- Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie. In: Ślask za panowania Habsburgów. Opole 2001, s. 147-160.
- Idea Velkého Slezska mezi světovými válkami. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis, 6, 2003, s. 317-324.
- Národnostní politika československého státu v období mezi světovými válkami. In: Doświadczenia politiky mniejszościowej okresu miedzywojennego na górnoślaskim obszarze plebiscytowym. Opole 2004, s.41-53. (s. D.Gawreckim)
- Politický a národnostní vývoj v Opavě ve 20. letech 20. století. In: Opava Sborník dějinám města 4.Opava 2004, s. 56-60.
- Chrestomatie k dějinám Slezska. Prameny k dějinám Slezska, sv. 1. Opava 1995 ( výběr dokumentů k letům 1918-1938) s. 107-132.
- Podíl na výukovém programu pro základní a střední školy České dějiny (SILCOM CD-ROM multimedia s.r.o.- zpracováno 20 hesel)
Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek