KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PANEVOVÁ, Jarmila, Prof. PhDr. DrSc.

* 1938

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 951 554 305
Bydliště / Home address Svojšovická 2833, 141 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 728 106 567
E-mail / E-mail address panevova@ufal.mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ufal.mff.cuni.cz/jarmila-panevova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Synchronní jazykověda - gramatika
- Syntax současných slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení - členka (1990-1999 předsedkyně)
- Pražský lingvistický kroužek - členka
- Association for Computational Linguistics - členka
- Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při MKS - 2003-2008 předsedkyně
- Komise pro etiku vědecké práce při VR AV ČR - členka od r. 2010
Publikační činnost / Publications - Čas a modalita v češtině / sest. J. Panevová, E. Benešová, P. Sgall. – Praha : Univerzita Karlova, 1971. - 169 s. (AUC. Philologica Pragensia ; 34)
- Věty s všeobecným konatelem. - In: Studia Slavica Pragensia. - Praha : Univerzita Karlova, 1973. - S. 133- 144. (Vyšlo též anglicky - In: Contributions to Functional Syntax, Semantics, and Language Comprehension / ed. P. Sgall. - Praha : Academia 1994. - s. 203-221.
- Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha : Academia, 1980. - 222 s. (Studie a práce lingvistické ; 13)
- Valency Frames and the Meaning of the Sentence. - In: The Prague School of Structural and Functiona Linguistics. Amsterdam/Philadelphia : Benjamins Publishing House, 1994. - s. 223–243.
- More Remarks on Control. - In: Prague Linguistic Circle Papers. Vol. 2. - Amsterdam/Philadelphia : Benjamins Publishing House, 1996. S. 101–120.
- Funkční styly a automatické zpracování jazyka. - In: Česká slavistika. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 1998. - S. 161-167. - (Slavia)
- Valence a její univerzální a specifické projevy. - In: Čeština – univerzália a specifika : Sborník z konference ve Šlapanicích 17.-18. 11. 1998 / red. Z.Hladká, P.Karlík. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. S. 29-37.
- Česká reciproční zájmena a slovesná valence. - In: Slovo a slovesnost. - Roč. 60 (1999), s. 269-275.
- K valenci substantiv (s ohledem na jejich derivaci). - In: Zbornik Matice srpske za slavistiku. - Vol. 61 - Novi Sad, 2002. - S. 29-36.
- O jednom typu kauzativní konstrukce v češtině. - In: Etudes Linguistique Romano-Slaves offertes à Stanisław Karolak / eds. W.Banyś, L. Bednarczuk, K. Polański. - Krakov : Oficyna Wydawnicza „Edukacja“, 2003. - S. 379-385.
- Употребление глагольных времен в некоторых типах сложноподчиненных предложений (на материале чешского языка). // 40 лет Санкт- Петербургской школе. - Москва : Знак, 2004. - С. 445-456. (Studia Philologica)
- Jak psát a jak nepsat česky / sest. P. Sgall, J. Panevová. - Praha : Karolinum, 2004. - 197 s. 2. nezměněné vydání tamtéž 2014.
- Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu. - In: Korpus jako zdroj dat o češtině / ed. P. Karlík. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 41-46.
- Recent developlment of the theory of valency in the light of Prague Dependency Treebank / ... s M. Lopatkovou. - In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics / M. Šimková (ed.). - Bratislava: Veda, 2006. - S. 83 – 92.
- Gradation of adjectives and valency.- In: Gramatika a korpus/Grammar &Corpora 2005 / F. Štícha, J. Šimandl (eds.). - Praha: ÚJČ AV ČR, 2007. - S. 197-204.
- Znovu o reciprocitě. - In: Slovo a slovesnost 68, 2007, s. 91 – 100.
- České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem.- In: Slovo a slovesnost 69, 2008, s. 163 - 175.
- Problémy se slovanským reflexivem. - In: Česká slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. – 16. 9. 2008. Slavia 77, 2008, s. 153 – 163.
- Kategorie pojmenovávací a usouvztažňovací (Jak František Daneš rozvíjí Viléma Mathesia). - In: Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše)/ ... a S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová). - Praha: Karolinum, 2010. - S. 21 – 26.
- Ke vztahu kognitivního obsahu a jazykového významu. - In: Korpus – Gramatika – Axiologie, 1, č. 1, 2010, s. 30 – 40.
- Infinitiv ve funkci atributu.- In: Kapitoly z české gramatiky / F. Štícha (ed.). - Praha: Academia, 2011. - S. 945 – 960.
- On the Syntax and Semantics of Czech Infinitival Constructions: A Case Study. - In: Slovo i jazyk. Sbornik statej k vosmidesjatiletiju akademika Ju. D. Apresjana. - Moskva: Jazyki slavjanskich kul’tur, 2011. - S. 541 – 551.
-O rezultativnosti (zejména) v češtině. - In: Gramatika i leksika u slovenskim jezicina. - Novi Sad, Beograd: Matica Srbska, Institut za srpski jezik, 2011. - S. 165 – 176.
- Slovníková informace a její použití v gramatice. - In: Južnoslovenski filolog 69, 2013, s. 75-90.
- Contributions of Valency to the Analysis of Language. - In: Noun Valency / O. Spěvák (ed.). - Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. House, 2014. - S. 1 - 17.
- Koordinace versus determinace (Forma nebo význam?). - In: Korpus - Gramatika - Axiologie 10, 2014, s. 47-56.
- Mluvnice současné češtiny 2. Syntax na základě anotovaného korpusu / ... a kol. - Praha: Karolinum, 2014. - 291 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek