WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MARTINCOVÁ, Olga, PhDr. CSc.

* 1945

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Zálesí 1074, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 728 866 440
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Czech
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovak
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný český jazyk: lexikologie, tvoření slov, lexikografie, terminologie
- slovní zásoba slovanských jazyků, jmenovitě polštiny, ruštiny, slovenštiny a bulharštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - slovotvorná komise při Mezinárodním komitétu slavistů
- European Association for Lexicography (Euralex)
Publikační činnost / Publications - Problematika neologismů v současné spisovné češtině. - Praha : Univ. Karlova, 1983. - 160 s.
- Okazionální pojmenování v češtině a slovenštině. - In: Slavica Pragensia. 30. - Praha, 1987. - s. 85-91.
- Okkazional'nyje slova v sopostavitel'nom aspekte. - In: Sopostavitel'noje izučenije slovoobrazovanija slavjanskich jazykov. - Moskva, 1987. - s. 170-173.
- Neologičeskije processy v aspekte onomaziologičeskoj typologii. - In: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov / red. H. Beličova, G. Neščimenko, E. Rudnik-Karvatova. - Moskva, 1994. - s. 25-33.
- K popisu dynamiky slovotvorného systému. - In: Rozumět jazyku : sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. R. Brabcové, CSc. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1995. - s.38-42.
- Neologie a variantnost v současném jazyce. - In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárod. sjezd slavistů, Krakov 1998. - Praha, 1998. - s. 143-148.
- Problema dinamiki slovoobrazovatel´nojsistemy. - In: Aktualni problemi na balgarskoto slovoobrazuvane. - Sofia : Univ. vyd. Sv. Kliment Ochrida a Akad. vyd. Prof. Marii Drinov, 1999. - s. 85-93.
- Synonymie a antonymie u slovotvorných neologismů. - In: Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji. - Katovice, 2000. - s. 153-157.
- Česko-polské slovníky z hlediska preskripce. - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica 5, seš. 343. - Toruň, 2002. - s. 33-37.
- Inovační lexikální procesy a slovníky neologizmů. – In : Procesy innowacyjne w językach słowiańskich. Práce naukowe 114. / Red. Zofia Rudnik-Karwatowa. – Varšava. 2003. – s. 117-126.
- Obecná charakteristika lexikografického přístupu k neologizmům. – In : Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 1. / Red. I. Ohnheiser. – Opole, 2003. – s. 34-35.
- Neologizmy z pohledu západoslovanské a jihoslovanské lexikografie. – In : Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 1. / Red. I. Ohnheiser. – Opole, 2003. – s. 35-39.
- Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích. / spoluautorka: K. Buzássyová. – In : Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 1. / Red. I. Ohnheiser. – Opole, 2003. – s. 262-275.
- Propria v neologické slovotvorbě. – In : Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7. 10. 2002. / Eds. A. Rangelova, Z. Tichá. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. – s. 19-25.
- Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1./ spoluautoři: Vladimír Mejstřík, Albena Rangelová, Václava Holubová, Zdeňka Opavská, Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová, Milada Výborská, Věra Schmidtová. – Praha : Academia, 1998. – 356 s.
- Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2./ spoluautoři: Vladimír Mejstřík, Ladislav Janovec, Jitka Mravinacová, Albena Rangelová, Zdeňka Opavská, Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová, Jindra Světlá, Pavla Šmídová. – Praha : Academia, 2004. – 568 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map