WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZASINA, Adrian Jan, Mgr. Bc. Ph.D.

* 1990

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Českého národního korpusu, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 845
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address adrian.zasina@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.researchgate.net/profile/Adrian-Zasina

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Polish
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - analýza diskurzu
- chybová analýza žákovského jazyka
- jazyková variabilita
- korpusová lingvistika
- korpusový přístup ve výuce cizích jazyků (DDL)
- lingvodidaktika
- morfologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka - člen
Publikační činnost / Publications - Zasina A. J.: Corpus approach to teaching Czech as a foreign language in university courses. Bohemistyka, 2022, č. • no. XXII. ISSN 1642-9893.
- Kaczmarska E., Zasina A. J.: Język polski w tekstach osób czeskojęzycznych na podstawie korpusu uczniowskiego PoLKo. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2021, č. • no. LX, s. • p. 5-17. ISSN 0139-9268.
- Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A. J.: Registry v češtině. Praha, NLN, 2020. 234 s. • p. ISBN 978-80-7422-754-7.
- Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A. J.: Author and register as sources of variation : A corpus-based study using elicited texts. International Journal of Corpus Linguistics, 2020, č. • no. 25, s. • p. 461-488. ISSN 1384-6655.
- Zasina A. J.: Korpusový přístup jako řešení jazykových úskalí v osvojování češtiny jako cizího jazyka: případ předpon s- a z-. In Elżbieta S., Barbara P., Bojana T.: Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność. Krakov, Scriptum, 2020, s. • p. 297-314. ISBN 978-83-66084-00-1.
- Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A. J., Benko V.: Comparing web-crawled and traditional corpora. Language Resources and Evaluation, 2020, č. • no. 54, s. • p. 713-745. ISSN 1574-020X.
- Kaczmarska E., Zasina A. J.: Błędy walencyjne w tekstach obcokrajowców uczących się języka polskiego w świetle korpusu PoLKo. Prace filologiczne, 2020, č. • no. 75, s. • p. 197-213. ISSN 0138-0567.
- Zasina A. J., Škodová S.: Konvence a variabilita v užívání prefixů u sloves pohybu nerodilými mluvčími češtiny. In Balowski M.: Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2020, s. • p. 115-129. ISBN 978-83-63090-33-3.
- Zasina A. J.: Koncovky -a a -u genitivu singuláru maskulin neživotných s ohledem na korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 11, s. • p. 39-57. ISSN 1804-3240.
- Zasina A. J., Laubeová Z.: Koditex - korpus diverzifikovaných textů. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 10, s. • p. 127-132. ISSN 1804-3240.
- Zasina A. J.: Gender-specific Adjectives in Czech Newspapers and Magazines. Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 299-312. ISSN 0021-5597.
- Zasina A. J.: Podejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie rzeczownikowych alternacji ó:o. In Zioło-Pużuk K.: Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019, s. • p. 181-199. ISBN 978-83-8090-533-7.
- Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A. J.: From extra- to intratextual characteristics: Charting the space of variation in Czech through MDA. Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online], 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 1-32. ISSN 1613-7035.
- Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A. J.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
- Zasina A. J.: Image of Politicians and Gender in Czech Daily Newspapers. In Fidler M., Cvrček V.: Taming the Corpus. Cham, Springer International Publishing, 2018, s. • p. 167-194. ISBN 978-3-319-98016-4.
- Zasina A. J.: Językoznawstwo korpusowe. Empiryczne podejście w badaniach humanistycznych. Dziennikarstwo i Media, 2018, č. • no. 9, s. • p. 169-178. ISSN 2082-8322.
- Zasina A. J.: Korpusy językowe w nauczaniu języków obcych - metoda, narzędzia, praktyka. In Jedynak M.: Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: Tom II: Praktyczne narzędzia. Wrocław, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, s. • p. 110-123. ISBN 978-83-944413-9-5.
- Zasina A. J.: O problémech nerodilých mluvčích s kvantitou na základě analýzy korpusových dat. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 281-298. ISBN 978-80-7308-884-2.
- Zasina A. J.: Konkurence koncovek -a a -u v genitivu singuláru neživotných maskulin v polštině. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 90-98. ISBN 978-80-7422-563-5.
- Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A. J. , et al.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
- Zasina A. J.: Zpětný překlad kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny. In Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec / Praha, nakladatelství Pavel Mervart, 2016, s. • p. 65-74. ISBN 978-80-7465-228-8.
- Zasina A. J.: Překlad a Korpus : Textová ekvivalence vybraných českých adjektiv. Studia Filologiczne, 2016, č. • no. 5, s. • p. 25-58. ISSN 1898-4657.
- Zasina A. J.: Korespondence kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny. Studia Slavica, 2016, č. • no. XX, s. • p. 123-132. ISSN 1803-5663.
- Zasina A. J.: Zachowywanie długości tematycznej samogłoski poprzedzającej wyznacznik czasu przeszłego w języku czeskim. Bohemistyka, 2014, č. • no. XIV, s. • p. 64-77. ISSN 1642-9893.

Aktuální seznam publikací na adrese:
https://www.researchgate.net/profile/Adrian-Zasina/research

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map