WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BALÍK, Vojtěch, PhDr.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 183 314
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vbalik@flu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/phdr-vojtech-balik

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Philosophy and aesthetics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Literary criticism (history)
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - filosofie raného novověku
- kritická edice latinských spisů J. A. Komenského a interpretace díla
- průzkum komenian a pramenné literatury
- kultura knihy a čtení v raném novověku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise pro vědecké informace Akademie věd ČR
- Dozorčí rada Knihovny Akademie věd ČR
- Česká komise pro UNESCO (při MZV)
Publikační činnost / Publications Edice

- Panaugia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. - In: J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). - Praha: Academia, 2014. - S.185–310. ISBN 978-80-200-2448-0.
- Panegersia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. - In: J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). - Praha: Academia, 2014.- S.89–183. ISBN 978-80-200-2448-0.
- Didactica magna. / J. A. Comenius; edidit et isagogen concinnavit...- In: Dílo J. A. Komenského = Opera omnia vol. 15/I. Kamínková, E. et al. - Praha: Academia, 1986. - S.33–209, 397–414.
- Didactica dissertatio / J. A. Comenius; edidit...- In: Dílo J. A. Komenského = Opera omnia vol. 15/I. Kamínková, E. et al.- Praha: Academia, 1986. - S.353–396, 522–533.
- Prima Philosophia / J. A. Comenius; edidit....- In: Dílo J. A. Komenského = Opera omnia vol. 18. Svoboda, L. et al. - Praha: Academia, 1974. - S.9–34.

Studie

- K interpretaci pojmu harmonia u Jana Amose Komenského. - In: Idea harmonie v díle J. A. Komenského / V. Schifferová, A. Prázný, K. Šolcová...et. al. - Červený Kostelec: Pavel Mervart ; Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. - S.57–69. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.
- In Consultationem catholicam isagoge generalis = Úvod k Obecné poradě = Introduction to the General Consultation /... et Věra Schifferová. - In: J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). - Praha: Academia, 2014. - S.7–50. ISBN 978-80-200-2448-0.
- Komenský a Gumppenbergův Atlas Marianus.- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie.-Roč. 57, č. 1-2(2012), s. 96–100.
- Knižní sbírka latinik [studie]; Soupis jazykově latinských tisků. Jazykově latinská deperdita. - In: Ve znamení havranů : knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově / J. Radimská (ed.). - České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011.- S. 156–169, 865–916, 917–931.
- K teorii a praxi práce s citáty u J. A. Komenského. - In: Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského / V. Schifferová, A. Prázný (eds.). - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - S. 55–70.
- Sapienter illud dictum: k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského. - In: Jazyk a řeč knihy: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. - České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. - S. 171–183. [Opera Romanica; 11.]. -
Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského. - In: Studia Comeniana et Historica. - Roč. 37, č. 77-78 (2007), s. 15–31.
- Die tschechische Nationalbibliothek.- In: Biblos: Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. - Roč. 53, č. 2(2004), s. 13–18.
- The National Library of the Czech Republic and the Floods of 2002 / V. Balík, J. Polišenský (eds.). -In: Alexandria. - Roč. 16, č. 1(2004), s. 17–24.
- Zodpovědnost Národní knihovny ČR vůči systému knihoven podle knihovního zákona. - In: Knihovny současnosti ´04. Sborník z konference. - Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. - S. 65–71.
- Souborný katalog: reálný, či virtuální?. Ikaros [online], 7 (2003), 2. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/souborny-katalog-realny-ci-virtualni.
- Budování národní knihovny – švýcarský případ. - In: Národní knihovna. - Roč. 13, č. 2(2002), s. 117–121.
- CASLIN, Priorities of the Czech National Library, and Government Policy on Information and Libraries. - In: Library Automation in Transitional Societies : Lessons from Eastern Europe. - New York : Oxford University Press, 2000. - S. 120–133.
- The National Electronic Library: situation in the Czech Republic. LIBER Quarterly, 8 (1998).
- Dobové názory na poslání, úkoly a činnost knihoven v období 1945–1948. - In: Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948: materiály z konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Praha, červen 1997. - Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.
- Die Nationalbibliothek : Tradition, Selbsteinschätzung, gesellschaftliches Bewusstsein. Bibliothek als Lebenselixier: Festschrift für Prof. Rost. - Leipzig: 1996. - S. 9–14.
- Národní knihovna jako národní instituce. - In: Knihovny současnosti '96. Sborník z konference. - Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. - S. 187–193.
- Funkce bibliografie na konci dvacátého století. - In: Národní knihovna. - Roč.6, č. 1(1995), s. 6–8.
- Zpřístupnění knihovních fondů. I '94, 36 (1994), 7/8, s. 182–183.
- Národní knihovna a spolupráce knihoven. In Knihovny současnosti ´94. Sborník z konference. - Brno: Sdružení knihoven ČR, 1994.
- The Role of the International Exchange of Publications in the National Library in Prague: Yesterday an Tomorrow / V. Balík, A. Knoll.- In: Resource Sharing & Information Network. - Roč. 8, č. 2(1993), s. 57–64.
- Challenges and Possibilities for Developing Research Libraries in Former Socialist Countries. LIBER Quarterly, 2 (1992).
- Národní nebo Univerzitní?: o názvu a poslání české ústřední knihovny. - In: Národní knihovna.- Roč. 1, č. 1(1990).
- Le double traitement latin de l´écrit de Coménius Didactica magna. - In: Acta Comeniana. - Roč. 6 (1985), s. 151–163.
- O dvou latinských verzích Komenského Didaktiky. - In: Studia Comeniana et Historica. - Roč. 6, č. 12(1976), s. 66–71.

Překlady

- René Descartes: Regulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumu / Přel. z latiny ; komentář Jiří Fiala. - Praha: OIKOYMENH, 2000. 315 p.
- Thomas Hobbes: Výbor z díla / M. Sobotka(introd.). - Praha: Svoboda, 1988. 230 p.

Recenze

- Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: the legacy to the culture of education: Proceedings of the Conference held in Prague, Nov. 2007. - Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1700-0. - In: Filosofický časopis. Roč. 57, č. 6(2009), s. 946–950.
- Larangé, D. S. Jean Amos Comenius, Art et enseignement de la prédication: manuel d´homilétique de l´Unité des Frères tchèques et moraves. Paris: L´Harmattan, 2006. - In: Acta Comeniana. - Roč. 22–23 (2009), s. 293–300.
- Komenský, J. A. Novissima linguarum methodus: La toute nouvelle méthode des langues / Jan Amos Coménius. Trad. franc. Jean Honoré; préf. d´Etienne Krotky; sous la dir. de Gilles Bibeau, Jean Caravolas et Claire le Brun-Gouanvic. Genève: Librairie Droz, 2005. - In: Acta Comeniana. - Roč. 19(2005), s. 175–185.
- Prévot, Jacques. L´utopie éducative : Coménius. Paris: Belin, 1981. - In: Acta Comeniana. - Roč. 6(1985), s. 229–233.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map