WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PAVLINCOVÁ, Helena, doc. PhDr., Ph.D.

* 1948

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 925
Bydliště / Home address Opálkova 8, 635 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 732 101 117
E-mail / E-mail address pavlinco@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/379-helena-pavlincova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Philosophy and aesthetics
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Czech studies - Philosophy and aesthetics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české filosofie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - redakční rada Varia, MÚ AV ČR
- redakční rada Religia, Revue pro religionistiku
- SPFFBU, ředa B - výkonná redaktorka
- členka výboru České společnosti pro studium náboženství
- členka Rady pracoviště Orientálního ústavu AV ČR
Publikační činnost / Publications Monografie a podíl na monografii:

- K některým otázkám světonázorové výchovy mládeže v Jihomoravském kraji. Brno: KPÚ 1982, 80 s. (s F. Křenkem)
- K problematice ateismu ve světonázorové výchově na středních školách (zpráva z výzkumu). Brno: KPÚ 1983, 71 s. (s F. Křenkem)
- Malá československá encyklopedie, 2. díl. Praha: Academia 1985 (autorský podíl 6 hesel: Eliáš, Elizeus, Elohim, Ester, Ezdráš, Ezechiel)
- Filosofická revue 1929-1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Praha: FÚ AV ČR Praha – Brno: ÚR FF MU 1994. 208 s.
- Jiří Maria Veselý, Zázrak v Želivě. Olomouc: Matice cyrilometodějská 1994, s. 92-108.
- Judaismus – křesťanství – islám. Praha: Mladá fronta 1994 (autorský podíl 51 hesel).
- Církve a náboženské společnosti v České republice. Brno: CERM 1994, 16 s. (Item – tematická jednotka pro základní školy.)
- Bible v českých dějinách. Brno: CERM 1994, 14 s. (Item – tematická jednotka pro základní školy.)
- Česká filozofie ve 20. století I. Směry, osobnosti, problémy. Eds. J. Gabriel, L. Nový, J. Zouhar. Brno: MU 1995 (spoluautorka)
- Česká filozofie ve 20. století II. Biograficko-bibliografický slovník. Brno: MU 1995 (spoluautorka)
- Masaryk a nové náboženství (Masaryk – Tvrdý – Zbořil). Brno: Masarykova společnost 1996 (samostatný tisk v edici přednášek), 17 s.
- Velký sociologický slovník (kol.). Praha: Karolinum 1996. Sv. 1, s. 431-432 (autorský příspěvek v rozsahu 1 hesla).
- Slovník českých filosofů. Ved. red. Jiří Gabriel. Brno: MU 1998 (autorský podíl cca 50 hesel.
- Filosofie náboženství. Pokus o typologii. Brno: MU 1999, 251 s. (s B. Horynou).
- Dějiny religionistiky. Antologie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc 2001, 462 s. (s B. Horynou).
- Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. Náčrt. Brno: MU 2001, 120 s. (spoluautoři J. Gabriel, J. Zouhar). - Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Antologie textů. Brno: MU 2003, 335 s. (spoluautoři J. Gabriel, J. Zouhar).
- Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, 664 s. Druhé podstatně přepracované a rozšířené vydání (autorský podíl cca 180 hesel).
- Demokracie je diskuse… Česká filosofie 1918–1938, Olomouc: Nakl. Olomouc 2005, 200 s. (spoluautoři J. Zouhar, J. Gabriel).
- Filosofie za protektorátu. Vybrané texty z českých filosofických časopisů. Brno: MU 2006, 280 s. (spoluautoři J. Zouhar, J. Gabriel).
- Česká filosofie v letech protektorátu. Poznámky k tématu. Brno: MU 2007, 342 s. spoluautoři J. Zouhar, J. Gabriel).

Edice:

- Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno: SSN – ÚVSV ČSAV 1991, 223 s. (s D. Papouškem)
- The Bible in Cultural Kontext. Brno, Czech Society for the Study of Religions 1994, 366 s. (s D. Papouškem).
- Česká bible v dějinách evropské kultury. Brno, ČSSN – ÚR FF MU 1994, 120 s. (s D. Papouškem).
- Judaismus – křesťanství – islám. Praha: Mladá fronta 1994.
- Česká filozofie ve 20. století II. Biograficko-bibliografický slovník. Brno: MU 1995 (spolued.)
- Slovník českých filosofů, ved. red. Jiří Gabriel, Brno: Masarykova univerzita 1998 (spolued.).
- T. G. Masaryk: Moderní člověk a náboženství. Praha: Masarykův ústav AV 2000, 224 s. (spolued. Jan Zouhar, Jiří Gabriel).
- Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, 664 s. Druhé podstatně přepracované a rozšířené vydání (spolued. B. Horyna).
- K. Vorovka, Věda, filosofie, náboženství. Gnostický postoj ve filosofii, Filosofický časopis 52, 2004, č. 2, s. 277–290 (ediční úprava článku, poznámky a komentář)
- T. G. Masaryk: Slovanské studie a texty z let 1889–1891. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o.p.s. – Masarykův ústav-Archiv AV ČR 2007, 678 s. (spolued. Jan Zouhar, Jiří Gabriel).

Práce sborníkové:

- K některým sociologickým problémům morálky. Brno: SAK ČSR 1981, 9 s.
- Globální problémy a nové teologické myšlení. - In: Křesťanství a globální problémy. Brno: ÚVSV ČSAV 1990, s. 51-59.
- Úvodem. In Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno: SSN – ÚVSV ČSAV 1991, s. 7-10. (spoluautoři J. Heller, D. Papoušek)
- Předmluva. In Česká bible v dějinách evropské kultury. Brno: ČSSN – ÚR FF MU 1994, s. 7 (s D. Papouškem).
- Preface. In The Bible in Cultural Context. Brno: Czech Society for the Study of Religions 1994, s. 7 (s D. Papouškem).
- Josef Kratochvil a Filosofická revue. - In: Nad Meditacemi věků. Brno 1992, s. 55-59.
- Idea etického náboženství v českém myšlení. - In: Náboženství v českém myšlení. Eds. J. Gabriel, J. Svoboda. Brno: ÚER FF MU a AV ČR 1993, s. 75-80.
- Úvodem. In Judaismus – křesťanství – islám. Praha: Mladá fronta 1994, s. 5.
- Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství. - In: Náboženská dimenze Masarykova myšlení. Hodonín 1995, s. 97-101.
- Ohlasy na práce J. L. Fischera ve Filosofické revui.- In: J. L. Fischer a filozofie XX. století. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 1996, s. 67-72.
- In margine. In Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému 1. republiky. Hodonín 1997, s. 95-97.
- S. M. Braito a Filosofická revue.- In: Silvestr M. Braito 1898-1962. Příspěvek k českému tomismu. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická 1998, s. 25-29.
- Chalupný a Brno. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Ed. J. Zumr. Praha: Filosofia 1999, s. 23-31.
- Metoděj Habáň a česká filozofie. - In: J. V. Musil a kol.: Teolog, filosof a psycholog P. Metoděj Habáň. Olomouc: Matice cyrilometodějská 2000, s. 69-77.
- Karel Mácha – historik české filosofie (spoluautor J. Gabriel). - In: Filosof českých duchovních dějin. Brno: Moravská zemská knihovna 2001, s. 34-39.
- Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství. - In: Josef Smolík – Jan Štěpán: T. G. Masaryk ve třech stoletích. Brno: Kostnická jednota – nakl. L. Marek 2001, s. 147-149.
- Masaryk a idea nového náboženství. In T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, 2. díl. Ed. Emil Voráček. Praha: Filosofia 2001, s. 207-214.
- P. Spunar a Masarykova univerzita v Brně. Kapitolka životopisná. In Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2). Ed. Jiří K. Kroupa, Praha: KLP 2000, s. 642-646.
- Vorovka a Masaryk. - In: Josef Šmajs (ed.): Bratislavské přednášky KF FF MU. Brno: MU 2002, s. 52-61.
- Emanuel Rádl a poválečný „spor o novou českou filosofii“. - In: Emanuel Rádl – vědec a filosof. Sborník příspěvků z konference 9.2. – 12.2. 2003, Praha: Oikúmené 2004, s. 657-666.
- v tisku: T. G. Masaryk a český novotomismus – sb. K. Floss, Olomouc
- Kant ve filosofii Karla Vorovky. - In: B. Horyna (ed.): Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, Brno: MU 2004, s. 135-141.
- Filozofia religii Tomasza G. Masaryka.- In: Anthropos. Prace Instytutu filozofii UMCS Lublin, 2004, sv. 3, s. 149-158.
- Střízlivost a střídmost sub specie aeternitatis, www-stránky Katedry filosofie FF MU
- Karel Vorovka o smyslu českých dějin. - In: I.Holzbachová a kol., Filosofie dějin: problémy a perspektivy, Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 217-222.
- Moravská zastavení Jiřiny Popelové. - In: Filosofka Jiřina Popelová, Praha: FF UK 2005, s. 51-54.
- Karel Vorovka a Masarykova Světová revoluce. - In: T.G. Masaryk a Světová revoluce. Vyd. 1. Hodonín : Masarykovo muzeum, 2005. S. 49–53.
- T.G. Masaryk a čeští novotomisté. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas philosophica, Philosophica VI-2005, Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 115-122.
- J.L. Fischer a Jednota filosofická. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas philosophica, Philosophica VI-2005, Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 157-161.
- v tisku: Filosof ducha a krásy. Tři poznámky k životu a dílu Jaroslava Hrubana, Praha
- Klasické jazyky a vysokoškolská výuka filozofie. - In: Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4, Bratislava: Univerzita Komenského 2006, s. 26–32.Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map