WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RANGELOVA, Albena, CSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 036
+420 / 257 531 761
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 777 077 171
E-mail / E-mail address rangelova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=arangelova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovak
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie
- lexikografie
- neologie
- sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Osobenosti na predložnoto izrazjavane na cel i prednaznačenie v češkija i bălgarskija ezik. – In: Slavia. – Roč. 60 (1991), s. 134-144.
- Bulharské práce v oblasti neologie. – In: Časopis pro moderní filologii. – Roč. 77, č. 2 (1995), s. 111-120.
- O nejnovějším výzkumu slangu a argotu v Bulharsku. – In: Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni 7.-9. února 1995. – Plzeň : PF ZČU, 1995. – S. 36-42.
- Workoholismus a to ostatní. – In: Naše řeč. – Roč. 79, č. 2 (1996), s. 110-112.
- Izgraždane na baza za opisanie na posttotalitarnata leksika v češkija ezik. - In: Ezikăt na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo - Prochazka i Kačarmazov. - Sofia, 1996. – S. 155-159.
- Kăm problematikata na na kontaktovite neologizmi / O. Martincová, A. Rangelova. - In: Ezikăt i socialnite kontakty. Problemi na sociolingvistikata V. Meždunarodno sociolingvistično družestvo. – Sofija, 1996. - S. 197-200.
- Projevy nevyhraněnosti kompozice a sufixace v nové slovní zásobě. – In: Slovo. – Č. 4 (1997), s. 27-32. - (Sborník příspěvků z odborného semináře "Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny" pořádaného katedrou bohemistiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.)
- Paralelnost českých a slovenských textů ve sféře spotřeby a obchodu. - In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektivy. – Bratislava : Veda, 1997. – S. 191-196.
- Soupisy a sbírky. – In: Naše řeč. – Roč. 80, č. 4 (1997), s. 219-222.
- Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. – Praha : Academia, 1998. - 356 s. (Členka autorského kolektivu)
- Sociolingvistické aspekty neologie (na česko-bulharském jazykovém materiálu). – In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. – Praha : Slovanský ústav, 1998. - S. 149-154.
- O drogovém lexiku po deseti letech. - Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni, 15.-16. září 1998. – Plzeň : PF ZČU, 1998. – S. 122-125.
- Česko-bulharské a bulharsko české slovníky – stav a perspektivy / A. Rangelova, M. Mladenova. - Acta Universitatis Nikolai Copernici – seš. 343. - Toruň, 2000. – S. 127-133.
- Výkladové slovníky a uživatelská praxe. - In: VARIA IX. / sest. M. Nábělková, M. Šimková. – Bratislava : Slovenská jazykovedná spolocnosť pri SAV, 2002. – S. 79-86.
- Metodika výzkumu řečové integrace cizinců v oblasti lexikální / L. Janovec, A. Rangelova. - In: Dialog kultur II. - Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně, Hradec Králové 12.11.2002. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. – S. 123-127.
- Nová slova z oblasti počítačové techniky v češtině a bulharštině (se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování). - In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání, Sofie, 7.10.2002. – Praha : ÚJČ AV ČR, 2003. – S. 108-115.
- Nové komunikační prostředky (Internet, e-mail apod.) jako zdroj internacionálního lexika. - In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : sborník příspěvků z konference, Praha, 16.-18. června 2003 / sest. Z. Tichá, A. Rangelova. – Praha : ÚJČ AV ČR, 2003. – S. 229-233.
- Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. – Praha : Academia, 2004. - 568 s. (Členka autorského kolektivu)
- Neosémantizmy a neosémantizační procesy. - In: Neologizmy v dnešní češtině. – Praha : ÚJČ AV ČR, 2005. – S. 155-175.
- Sufixoidy a sufixoidní lexémy u substantivních kompozit / L. Janovec, A. Rangelova. - In: Neologizmy v dnešní češtině. – Praha : ÚJČ AV ČR, 2005. – S. 81-94.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map