WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RUFEROVÁ, Jana, PhDr. Ph.D.

* 1941

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovak
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - morfologie současné spisovné ruštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů - členka
- Jazykovědné sdružení ČR - členka
- Společnost Franka Wollmana při FF MU v Brně - členka
- Česká asociace slavistů - členka
Publikační činnost / Publications - Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině. Hradec Králové, Gaudeamus 1999. 284 s.
- K syntaktické a sémantické charakteristice jmenných tvarů adjektivních v ruštině. In: Sborník PF v Hradci Králové. Řada rusistická 35. Praha, SPN 1981, s. 97-125.
- К применению компьютера в процессе изучения морфологии современного русского языка. В сб. Русский языка и литература в современном диалоге кульур. VIII Международный конгресс МАПРЯЛ. Регенсбург 1994, c. 208.
ISBN 3-88246-181-0
- K stanovení sémantických typů predikativních adjektiv s doplněními reprezentovanými substantivními předložkově pádovými tvary. In: Beiträge zur Slavistik; Bd. 27. Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich. Frankfurt am Main, P. Lang 1995, S. 511- 521. ISSN 0170-8236, ISBN 3-631-48520-4
- K jednomu příkladu analytičnosti v ruštině a češtině. Opera Slavica 5. 1995, 4, s. 34-38. ISSN 1211- 7676
РУФЕРОВА, Я.: К характеристике предикативных прилагательных с зависимыми простыми и предложно-падежными формами существительных в современном русском языке в сопоставлении с чешским. Zborník FF UK, Philologica XLII. Bratislava, UK 1995, s. 105-108.
- Значение исторического подхода при описании предложных конструкций (ПК) в современном русском языке в сопоставлении с чешским. Венгрия, Печ, Slavica Quinqueecclesiensia II., 1996, c. 77-88. ISSN szám: 1218-800x
- К стилистическому использованию кратких и полных предикативных прилагательных в современном русском языке. In: Das Adjektiv im Russischen. Geschich-te, Strukture, Funktionen. Bd. 29. Beiträge zur Slavistik. Frankfurt am Main, P. Lang 1996, S. 287-295. ISSN 0170-8236, ISBN 3-631-30129-4
- Семантические типы предикативных прилагательных Ngen. In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického i praktického hľadiska. Bratislava, FF UK 1998, s. 135-139. ISBN 80-85697-77-7
- Семантические типы структур "предикативное прилагательное + предложно-падежная форма существительных" в современном русском и чешском языках. В сб. Изучение славянских языков, литерaтур и культур в инославянской среде. Белград 1998, c. 81-82.
- Семантические типы структур "предикативное прилагательное + предложно-падежные формы существительных" в современном русском языке. В сб. Доклады участников IX Международного конгресса преподавателей русского языка и литертуры (МАПРЯЛ). Словацкая республика - Братислава, 16 – 21 августа 1999. Hradec Králové, Gaudeamus 1999, s. 3-10. ISBN 80-7041-447-2
- По поводу одного примера синтаксических корреляцй (на материале структур с предикативными прилагательными. In: Die grammatischen Korrelationen. Graz, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität 1999, S. 321-329.
ISBN 3-9501207-0-X
- K jednomu příkladu stylového využití jmenných a složených tvarů adjektiv-ních v současné ruštině. In: Konference k životnímu jubileu prof. Františka Malíře. Sborník katedry ruského jazyka a literatury. Hradec Králové, Gaudeamus 2000, s. 89-92.
ISBN 80-7041-172-4
- Ke komunikační analýze morfologických kategorií. In: Konference Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu. Sborník katedry slavistiky. Hradec Králové, Gaudeamus 2002, s. 67-75. ISBN 80-7041-952-0
- Эквиваленты конструкций с творительным в русском и чешском языках. В сб. Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. Москва, РАН ИРЯ им. В.В. Виноградова, 2002, c.129-134. ISBN 5-8360-0314-9.
- K jednomu příkladu hodnoticích struktur v současné ruštině. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity v Brně. Brno 2002, s. 104 -110.
- K funkční a sémantické charakteristice konstrukcí За + Instr v porovnání s českými. In: Dialog kultur 2. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Hradec Králové 12.11. 2002. Ústí nad Orlicí, Oftis 2003, s. 63-71. ISBN 80-86042-77-4
- К проблеме коммуникативного анализа категории падежа (на материале русского монологического текста). In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Praha, Academia, s. 125-134.
ISBN 80-200-1093-9
- Об одной группе предложных конструкций (за + I) В сб. 10 Кoнгресса МАПРЯЛ "Русское слово в мировой культуре. Русский текст и русский дискурс сегодня." Санкт-Петербург, Политехника, 2003, с. 385-393. ISBN 5-7325-0752-3
- České ekvivalenty konstrukcí s předložkovým instrumentálem v ruštině (na materiálu konstrukcí s předložkou над). In: Dialog kultur 3. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Hradec Králové 12.10. 2004. Ústí nad Orlicí, Oftis 2005, s. 59 - 42.
- PURM, R. a kol.: Ruský jazyk. Cvičebnice pro posluchače VŠP. Spoluautorka. VŠP v Hradci Králové, Gaudeamus 1995, 220 s.
- Přínos diachronního pohledu při interpretaci předložek v současné ruštině. In: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. Brno, FF MU 1997, s. 17-27.
ISBN 80-210-1503-9
- PURM, R. a kol. : Путешествия - Встречи I. Spoluautorka. Zpracovala morfologická cvičení ve všech lekcích. Hradec Králové, Gaudeamus 2001, 116 s. ISBN 80-7041-508-8
- PURM, R. a kol. : Путешествия - Встречи II. Spoluautorka. Zpracovala morfologická cvi-čení. Hradec Králové, Gaudeamus 2001, 96 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map