WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KVÍTKOVÁ, Naděžda, Doc. PhDr. CSc.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Linguistics - Polish
Linguistics - Slovak
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vývoj spisovné češtiny
- jazykové kontakty česko-slovensko-polské
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka
- Český jazyk a literatura - člen redakční řady
- Onomastická komise - členka
Publikační činnost / Publications - Archaismy v díle Zikmunda Wintra. - In: Filologické studie VII. - Praha : Univerzita Karlova, 1976. - S. 61 – 75.
- Staročeská kronika tak řečeného Dalimila: vydání textu a veškerého textového materiálu / připravili J. Daňhelka, K. Hádek, B. Havránek, N. Kvítková. - Praha : Academia, 1988. – 2 sv. – Sv. 1: 612 s. ; Sv. 2: 604 s. - ISBN 80-7066-591-2.
- Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. století. - Praha : Karolinum, 1992. 154s.
- Jazykové zpracování Mikovcovy tragédie z českých dějin. - In: Filologické studie XIX. - Praha : Karolinum, 1994. - S. 27 – 37. - ISBN 80-7066-873-3.
- Jazyková stránka agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých. - In: Filologické studie XX. - Praha : Karolinum, 1997. - S. 62 – 72. - ISBN 80-7184-315-6.
- Odraz česko-slovanských kontaktů ve Staročeské kronice tak řečeného Dalimila. - In: Česká slavistika 1998. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 1998. - S. 179 – 183. - ISBN 80-85494-41-8.
- Osobní jména v kronice tak řečeného Dalimila. - In: Nacionalno-kulturnyj komponent v tekstě i jazyke : sborník z II. mezinárodní konference 7.-9. dubna 1999. Minsk. Díl 3. - Minsk, 1999. - S. 29-32. - ISBN 985-445-164-X.
- Kvantitativní pohled na substantiva v Dalimilově kronice. - In: Sborník prací FF Ostravské univerzity 179/ 1999. Jazykověda Linguistica č.3 AFPUO. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 133-139. - ISBN 80-7042-562-1.
- Němci, Židé a Romové v Dalimilově kronice. - In: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře : sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1999. - S. 108-119. - ISBN –7044-240-9.
- Antroponyma v Dalimilově kronice. - In: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví : sborník prací Pedagog. fak. Masarykovy univerzity v Brně. Sv. 154. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S.39-44. - ISBN 80-210-2513-1.
- Staročeský text z kvantitativního hlediska. - Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2001. - 124 s. - ISBN 80-7290-056-0.
- K prolínání odborného a publicistického stylu v textech duchovních promluv. - In: Termina 2000. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2001. - S. 267-270. - ISBN 80-7262-105-X.
- Uplatnění a funkce paremií ve vyučování českého jazyka. - In: Parémie národů slovanských : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 189-193. - ISBN 80-7042-622-5,
- K centru a periferii slovní zásoby. - In: Okraj a střed v jazyce a literatuře : sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 2003. - S. 35-40. - ISBN 80-7044-7.
- Hlavní tendence v jazyku a stylu současné homiletiky. - In: Stalość i zmienność w języku i literaturze czeskiej xx vieku = Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. - Wałbrzych : Pro ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 470 s.
- K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc. - In: Jazykověda Linguistica : sborník prací FFOU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. - S. 89-95. - ISBN 80-7042-664-0.
- K užívání a motivaci našich pozdravů. - Tamtéž. - S. 311-318.
- Sociálně klasifikující funkce rodných jmen v Dalimilově kronice. - In: Vlastní jméno jako prostředek sociální symboliky. - Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. - S. 34-39. - ISBN 80-7290 -185-0.
- Spisovnost a nespisovnost v současné homiletice. - In: Spisovnost a nespisovnost : zdroje, proměny a perspektivy : Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svazek č. 177. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 230 – 233. - ISBN 80-210-3568-4.
- K funkci a sémantice předložek na a v/ve. - In: Verba et historia. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 197 – 202. - ISBN 80-86067-17-3.
- K problematice poměru mezi rukopisy kroniky tak řečeného Dalimila. - In: Listy filologické. - Roč. 95, č. 3 (1972), s. 141 – 149.
- Lexikální a stylizační rozdíly u hlavních skupin rukopisů kroniky tak řečeného Dalimila. - In: Listy filologické 97, č. 1 (1974), s. 21 – 25.
- Starý a nový akuzativ u podstatných jmen mužského rodu v rukopisech kroniky tak řečeného Dalimila. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philologica 35, (1974), s. 45 –51.
- Kategorie duálu a duálové tvary v rukopisech kroniky tak řečeného Dalimila. - In: Listy filologické. - Roč. 102, sešit 4 (1979), s. 199-211.
- Nejstarší zápisy kroniky tak řečeného Dalimila. - In: Listy filologické. - Roč. 105, č. 1 (1982), s. 13 – 22.
- K užívání préterit ve staré češtině. - In: Listy filologické. - roč. 114, sešit 4 (1991), s. 237 – 242.
- Agitační spis Krátké sebránie z kronik českých…z hlediska jeho záměru a stylu. - In: Bohemistyka 1/2001, s. 18-26. -ISBN 83-911312-5-4.
- Onomastika a její využití v hodinách českého jazyka. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 52, č.3-4 (2001/2002), s.73-79. - ISSN 0009-0786.
- Slovanské jazyky a jejich současný stav. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 53, č. 3 (2002/2003), s. 118-122. - ISSN 0009-0786.
- K jazykové stránce kázání Sváti Karáska. - In: Naše řeč. - Roč. 87, č.3 (2004), s. 145-150. - ISSN 0027-8203.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map