WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BOGOCZOVÁ, Irena, Doc. PhDr. CSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Politics, international relations
History - Balkan
Linguistics - Balkan languages
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Croatian
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Macedonian
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Serbocroatian
Linguistics - Slovene
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Balkan studies - History
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Macedonian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Balkan studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazyky bývalé Jugoslávie
- dialektologie českého jazyka
- staroslověnština
- bilingvismus
- bikulturnost
- lidová slovesnost
- jazyková typologie
- jazyková mikrotypologie - typologie útvarů národního jazyka
- slovanské substandardy
- jazykový obraz světa
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český komitét slavistů - členka
Publikační činnost / Publications - Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu). Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. ISBN 80-7042-387-0.
- Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu [Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku]. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998 (vroč. 1996). ISBN 80-7042-446-X.
- Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference. Ostrava: OU, 2001, 264 s. ISBN 50-7042-593-8.
- Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. / Spoluautoři: DAVIDOVÁ, D. – JANDOVÁ, E. - Praha: SPN, 1991. (BOGOCZOVÁ, I.: Syntax, s. 44-103). ISBN 80-7042-032-4.
- Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny. / Spoluautor: DAVIDOVÁ, D. - Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. ISBN 80-7042-424-9. (reedice 2001)
- Mluvená čeština na Moravě. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. / Kolektiv autorů. - (BOGOCZOVÁ, I.: Polsko-český smíšený pruh, s. 100-115). ISBN 80-7042-478-8.
- Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995). / Spoluautoři : KADŁUBIEC, K. D. et al.: Ostrava-Český Těšín: Ostravská univerzita, 1997. (BOGOCZOVÁ, I.: Jazyk a jeho dynamika, s. 85-105). ISBN 80-7042-479-6.
- Dana Davidová. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 11. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998, s. 24-25. ISBN 80-7042-516-4.
- Tváře češtiny. / Kolektiv autorů. - Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, (BOGOCZOVÁ, I.: Tvaroslovné modifikace mluvených projevů, s. 103-118). ISBN 80-7042-566-0.
- 33 biogramů/hesel, In: Literární slovník severní Moravy a Slezska. Olomouc: Votobia, 2001, 367 s. ISBN 80-7042-597-0.
- Jan Bystroń. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 13 (1). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, s. 26-27. ISBN 80-7042-547-4.
- Bedřich Téma In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 15 (3). Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, s. 115-116. ISBN 80-7042-547-4.
- Alois Knop In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 16 (4). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, s. 50-51. ISBN 80-7042-547-4.
- Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszości narodowej w CSRF. Kwartalnik Opolski, 1992, roč. 38, č. 3-4, s. 10-19. ISSN 0023-592X.
- Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce. Literatura Ludowa, 1993, roč. 37, č. 4-6, s. 79-92. ISSN 0024-4708.
- K typologii pohádkových názvů. Slovenský národopis, 1993, roč. 41, č. 2, s. 161-170.
- Kompetencja językowa młodzieży czeskiej części Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych). Literatura Ludowa, 1993, roč. 37, č. 4-6, s. 55-64. ISSN 0024-4708.
- Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Socjolingwistyka, 1993, č. 12/13, s. 113-130. ISSN 0208-6808.
- K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku. Časopis pro moderní filologii, 1994, roč. 76, č. 1, s. 19-27. ISSN 0862-8459.
- Stan języka najmłodszej generacji mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Płaszczyzna leksykalna. Socjolingwistyka, 1994, č. 14, s. 19-36. ISSN 0208-6808.
- Jazyk – významný etnoidentifikační činitel. Slezský sborník, 1995, roč. 93, č. 1-2, s. 71-73. ISSN 0037-6833.
- O finale bajki zwierzęcej. Literatura Ludowa, 1996, roč. 40, č. 1, s. 25-33. ISSN 0024-4708.
- Míra interference z češtiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice. Časopis pro moderní filologii, 1997, roč. 79, č. 1, s. 4-19. ISSN 0862-8459.
- Dvojjazyčné dítě v menšinové škole. Český jazyk a literatura, 1999, roč. 49, č. 9-10, s. 230-233. ISSN 0009-0786.
- Stylizace – druhá přirozenost. Slovo a slovesnost, 2000, roč. LXI, č. 1, s. 18-29. ISSN 0037-7031.
- Teksty gwarowe z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej. / Spoluautor: Bortliczek, M.: Język Polski, 2000, roč. LXXX, č. 1-2, s. 70-76. (PL) ISSN 0021-6941.
- Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání. Český jazyk a literatura, 2000-2001, roč. 51, č. 7-8, s. 162-166. ISSN 0009-0786.
- Interferenční jazyková chyba – patologie, nebo přirozenost? Český jazyk a literatura, 2000-2001, roč, 51, č. 1-2, s. 15-19. ISSN 0009-0786.
- Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy). In: AFPO, sv. 121, D-27. Praha: SPN, 1990, s. 5-13.
- Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech. In: Literární věda – Litterarum Studia, 138. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993, č. 1, s. 58-74. ISBN 80-7042-386-2.
- Badania nad językiem i świadomością językową polskiej młodzieży na Zaolziu. In: Śląsk w badaniach językoznawczych (red. I. Nowakowska-Kempna). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1993, s. 153-158. (PL) ISBN 83-907722-0-5.
- K národnímu, etnickému a jazykovému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku. In: Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, s. 73-78. ISBN 80-7042-406-0.
- Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska. In: Jazykověda – Linguistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996, s. 59-73. ISBN 80-7042-440-0.
- Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu. In: Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja (red. T. Lewowicki, B. Grabowska). Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 1996, s. 41-47. (PL) ISBN 83-903143-1-4.
- O niektórych problemach metodologicznych badań socjolingwistycznych pogranicza. In: Slovanské studie – Studia Slavica, 3 (163). Ostrava: Ostravská univerzita, 1996, s. 14-21. ISBN 80-7042-462-1.
- Współczesny język polski na Zaolziu. In: Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność (red. B. Wyderka). Opole: OTPN, 1997, s. 29-36. (PL) ISBN 83-903437-1-1.
- Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej. In: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną (Studia Etnologiczne i
- Antropologiczne 1). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 53-57. (PL) ISBN83-226-0759-8, ISSN 0208-6336.
- Rola edukacji w kształtowaniu świadomości językowej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu. In: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji (red. I. Nowakowska-Kempna). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 170-178. (PL) ISBN 83-907722-1-3.
- Socjolingwistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu. In: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego czesko-polskiego, III (red. I. Nowakowska-Kempna). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 160-170. (PL) ISBN 83-907722-0-5.
- Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém materiálu z českého Těšínska). In: Jazykověda – Linguistica, 3 (edit. J. Damborský). Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, s. 17-25. ISBN 80-7042-526-1.
- Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego. In: Folklorystyka na przełomie wieków (red. K. D. Kadłubiec). Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 1999, s. 158-166. (PL) ISBN 83-911105-7-5.
- Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko). In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu, 1 (edit. P. Odaloš). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 221-224. (SR) ISBN 80-8055-287-8.
- Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia). In: Regulacyjna funkcja tekstów, (Edit. K. Michalewski). Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2000, s. 337-341. (PL) ISBN 83-7171-371-1.
- Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej. In: Język w przestrzeni edukacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1840 (red. R. Mrózek). Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000, s. 189-196. (PL) ISBN 83-226-0951-5, ISSN 0208-6336.
- Naše a cizí v době jednotící se Evropy. In: Naše a cizí v interpesonální a interetnické jazykové komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 5-8. ISBN 80-7042-580-X.
- Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej. / Spoluautor: Bortliczek, M.. - In: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi. Opole: Uniwersytet Opolski, 2001, s. 91-106. (PL) ISBN 83-88796-27-5.
- Gwara cieszyńska jako materiał onimiczny. Nazewnictwo Zaolzia. In: Studia Slavistica V. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, s. 91-105. ISBN 80-7042-609-8.
- K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v České republice. In: Bilingvismus: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bratislava: FF Univerzity Komenského a Rakouský ústav pro východní a jihivýchodní Evropu, 2002, s. 91-99. ISBN 80-88880-51-3.
- K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin. In: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZM, 2002, s. 229-233. ISBN: 80-86224-40-6
- Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne). In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 69-74. ISBN 80-244-0628-4, ISSN 0231-637X.
- Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim. In: Języki mniejszości i języki regionalne (red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa). Warszawa: SOW, 2003, s. 345-354. (PL) ISBN 83-89191-18-0.
- Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny, perspektivy. (Sborník z konference ve Šlapanicích, 10-12. 2. 2004) Ed. Eva Minářová, K. Ondrášková. Brno: PdF MU, 2004, s. 324-329. ISBN 80-210-3568-4.
- Eva Mrhačová, Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině. Opera Slavica, 1994, roč. 4, č. 2, s. 60. ISSN 1211-7676.
- Karol D. Kadłubiec, Górniczy śmiech. Komizm ludowy. Literatura Ludowa, 1997, roč. 41, č. 6, s. 53-55. ISSN 0024-4708.
- Janina Labocha, Gramatyka polska. Składnia. Časopis pro moderní filologii, 1998, roč. 80, č. 1, s. 40-41. ISSN 0862-8459.
- Studia Slavica – nový sborník českých a polských slavistů. Opera Slavica, 1998, roč. 8, č. 2, s. 65-69. ISSN 1211-7676.
- Studia Slavica I-III, Opole-Ostrawa 1993-1996. Kwartalnik Opolski, 1999, roč. XLV, č. 1, s. 144-147. ISSN 0023-592X.
- Eva Mrhačová, Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Slovo a slovesnost, 2001, roč. 62, č. 4, s. 310-311. ISSN 0037-7031.
- Jozef Štefánik, Jeden člověk, dva jazyky. Slovo a slovesnost, 2002, roč. 63, č. 2, s. 127-128. ISSN 0037-7031.
- Eva Mrhačová, Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice. Jazykovědné aktuality, 2002, roč. XXXIX, č. 3-4, s. 38-40. ISSN 1212-5326.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map