WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HUŇÁČEK, Václav, Doc. PhDr. CSc.

* 1931-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantine studies
Culture (including book printing and art)
Etnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
History
Linguistics
Politics, international relations
Theology, religion and religiousness
Translators
Linguistics - Applied linguistics
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - History of Slavonic nations
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Onomastics
History - Russia
Linguistics - Russian
Etnography, folklore and ethnology - Russians
History - Soviet Union
Linguistics - Study of translation
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Culture (including book printing and art)
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Russian studies - History
Russian studies - Linguistics
Russian studies - Politics, international relations
Russian studies - Theology, religion and religiousness
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vývoj ruského jazyka
- slavistika a staroslověnština pro rusisty
- dějiny slavistiky
- úvod do dějin Ruska
- jazykově zaměřená zeměvěda a reálie
- kulturologie, kulturní geografie, kulturní terminologie
- dějiny kulturních institucí (hlavně církevních)
- dějiny kulturních vztahů česko-ruských, mezislovanských a slovansko-neslovanských (hlavně církevních)
- východní křesťanství pravoslavné a jinoslavné ve vztahu k západnímu (pro slavisty a byzantology)
- geopolitické a kulturní reálie slovanských zemí
- teorie cizojazyčného průvodcování
- angličtina pro rusisty a ruština pro anglisty
- česká vlastivěda pro cizince
- evropská kultura a náboženství v českých zemích pro zahraniční studenty
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - ekumenický Kruh českých duchovních tradic - člen
- Klub za starou Prahu - člen
- Pražská informační služba - spolupracovník
- Československá dopravní kancelář (ČEDOK) - spolupracovník
- Vládní výbor cestovního ruchu (VVCR) - spolupracovník
- FF UK kabinet původcovské činnosti při katedře překladatelství a tlumočnictví - člen
Publikační činnost / Publications - Několik poznámek o prvním příspěvku A. J. Puchmajera k poznání ruského jazyka v Čechách. - In: Bulletin VŠRJL. - Č. III (1959). - S. 105 - 128.
- Texty ke studiu vývoje ruského jazyka / sest. V. Huňáček, E. Bláhová (Dvořáková). - Praha : SPN, 1959, 1962, 1970, 1981. - 104 s.
- K otázce emauzského Filonoma. - In: Bulletin VŠRJL. - Č. IX (1965). - S. 57 - 65.
- První rusisté. - Ruský jazyk. - Č. 3 (1967/68). - S. 123 - 131.
- 500 let - kronika československo-amerických vzájemných vztahů / sest. V. Huňáček, M. Kašparová. - Bratislava : SCK, 1968. - 38 s.
- Republika naša. - Bratislava : Mladé Letá, 1969. - 239 s.
- Czechoslovakia - Information minimum. - Austin : Texas Education Agency, 1970, 1975. - 71 s.
- Slovanská Sázava a česko-uhersko-ruské vztahy v XI. století. - In: Bulletin ÚRJL. - 1970. - S. 5 - 21.
- K nejstarším vztahům česko-ruským. - In: Československo-sovětské vztahy I. - 1972. - S. 11 - 31.
- Klášter na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. - In: Z tradic slovanské kultury u nás. - Praha : Univerzita Karlova, 1975. - S. 175 - 185.
- Původ zeměpisných jmen / sest. I. Lutterer, L. Kropáček, V. Huňáček. - Praha : Mladá fronta, 1976. - 300 s.
- Metodika tematické činnosti průvodce. Praha : Merkur, 1983, 1986, 1989, 143 s.
- K počátkům české rusistiky. - In: Práce z dějin slavistiky. - Č. X (1985). Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1985. - S. 217 - 231.
- Staroslověnská Sázava / sest. K. Reichertová, E. Bláhová, V. Dvořáková, V. Huňáček. - Praha : Odeon, 1988. - 450 s.
- СССР - страна и культура / sest. M. Jehlička [et al.] ... - Praha : SPN, 1989. - 580 s.
- K dědictví Komenského v Rusku. - In: Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému. - Praha : Karolinum, 1992. - S. 348-356.
- Odkaz Komenského dnešnímu krajanskému hnutí. - In: Studia Comeniana et historica. - Uherský Brod, 1992. - S. 297 - 309.
- Východoslovanské křesťanství a starší tradice. - In: Studie k dějinám a kultuře východních Slovanů. - Č. XX. - Praha : Karolinum, 1992). - S. 37 - 49
- Juraj Križanić (chorvatsko-katolické kořeny rusofilského panslavismu). - In: Souvislosti. - Č. 2 (1995). - S. 40-45.
- Sarkandr - Masaryk (etymologické souvislosti jmen prvního moravskoslezského světce a prvního prezidenta ČSR). - In: Souvislosti. - Č. 2 (1995). - S. 227
- Vojtěch-Adalbert Pražský a byzantský ritus. - In: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve. - Praha, 1997. - S. 55-69.
- Litevská Praha. - In: Litva. - Praha, 1998. - S. 18-30.
- Ostrov mezi Břevnovem a Sázavou. - In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. - Praha, 2000. - S. 71-84.
- Východokřesťanská ortodoxie a heterodoxie. - In: Zpravodaj české koordinační rady SPNV. - Č. 9/10 (2000). - s. 5-6.
- Cyrilometodějský odkaz, kacíři a reformace. - In: I oni jsou otcové naši... : Cyrilometodějský sborník / sest.
J.B. Lášek, H. Tonzarová, L.Marek. - Brno, 2005. - S. 23 – 80.

Poznámky / Notes - Cena Socialistické Akademie Slovenska za první a zároveň slovensky pojatou vlastivědu Československa pro mládež (r. 1969) - nositel
- National Geographic Society - diplom členství od r. 1971
- Medaile Jos. Jungmanna - nositel
- Medaile J. A. Komenského - nositel
- Čestný diplom Svazu sovětských společností přátelství a kulturních styků se zahraničními zeměmi - nositel
- Světový kongres slavistů v Praze - vedení exkursního programu a prezentace práce na dějinách nejstarších českých slovanských kulturních institucí ve vztahu k východnímu křesťanstvu (r. 1968)
- Mezinárodní jungmannovské sympozium - účastník (1972)
- interdisciplinární konference ČSAV a UK k 600. výročí pražských Emauz - iniciátor (1972)
- interdisciplinární konference na FF UK u příležitosti 1000. výročí oficiální christianizace Rusi
- výuka: náboženské poměry Arménů pro arménisty
- výuka: náboženské poměry Albánců pro albanisty

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map