WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GIGER, Markus, PD Dr. phil., mimořádný profesor Univerzity Karlovy

* 1968

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 272
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address viz osobní webová prezentace / see personal web site
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uves.ff.cuni.cz/cs/doc-dr-phil-markus-giger/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Onomastics
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovak
Linguistics - Wendish
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Wendish studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykověda - ruština, čeština, slovenština, lužická srbština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Pražský lingvistický kroužek
- FF UK, doktorský studijní program „Slovanská filologie“ – člen oborové rady
- Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - člen
Publikační činnost / Publications - Ireverzibilita výsledných stavů jako faktor při interpretaci slovenských časových souvětí. - In: Varia VI / sest. M. Nábělková. - Bratislava, 1997. - S. 106-118.
- Zur typologischen Stellung des Obersorbischen innerhalb der westslavischen Sprachen: Das Verbalsystem. - In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 1. / sest. M. Giger, B. Wiemer. 83-96. - München, 1998. - (Die Welt der Slaven : Sammelbände=Сборники ; 2)
- Zu Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien in sorbischen Dialekten. - In: Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998. / sest. J. P. Locher - Bern etc. 1998, 129-170. (Slavica Helvetica 60) [shrnutí: Kalky a přejetí německých postponovatelných preverbií v lužickosrbských nářečích. In: XII. Międzynarodowy Kongres Slawistów Kraków 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Kraków 1998, 249-250.]
- K typologickému postavení horní lužické srbštiny mezi západoslovanskými jazyky: nominální systém. - In: Varia VII / sest. zostavila M. Nábělková. - Bratislava, 1998. - S. 172-185.
- Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien im älteren Obersorbischen. - In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 2 / sest. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer. - München, 1999. - S. 118-128. - (Die Welt der Slaven : Sammelbände= Сборники; 4)
- Prechodné miesto slovenčiny medzi západoslovanskými jazykmi z typologického hľadiska: syntax. - In: Varia VIII / sest. M. Nábělková, Ľ. Králik. - Bratislava, 1999. - S. 203-215.
- Syntaktické modelovanie slovenských posesívnych rezultatívnych konštrukcií v rámci dependenčnej gramatiky. - In: Jazykovedný časopis. - Roč. 51, č. 1 (2000), s. 17-26.
- Die Sprachtypologie als Lakaiin des Imperialismus. Propagandasprachliche Elemente im tschechischen linguistischen Diskurs der frühen 50er Jahre. - In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 3 / sest. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer. - München, 2000. - S. 97-109. - (Die Welt der Slaven. Sammelbände= Сборники; 8)
- Ideologische Auseinandersetzungen in der Tschechoslowakischen Linguistik 1947-1955. - In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. - Roč. 5, č. 1 (2001), s. 183-212.
- Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie) / M. Giger, B. Vykypěl. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity - A. - Roč. 49 (2001). - S. 45-86.
- Aktuálne otázky jazykovej typológie na príklade slovanských jazykov. - In: BraSlav 1 / sest. P. Žigo. - Bratislava, 2002. - S. 43-50.
- Die Grammatikalisierung des Rezipientenpassivs im Tschechischen, Slowakischen und Sorbischen. - In: Contributions suisses au XIIIe congrès mondial des slavistes à Ljubljana, août 2003 / sest. P. Sériot. - Bern, 2003. - S. 79-102. - (Slavica Helvetica ; 70). - [Resumé In: 13. Mednarodni slavistični kongres. Zbornik povzetkov 1. Jezikoslovje. Ljubljana 2003, 266]
- Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprach-geschichte und der übrigen slavischen Sprachen). - Bern etc., 2003. - 523 S. - (Slavica Helvetica ; 69). - ISBN 3-906770-33-8
- Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity - A. - Roč. 51 (2003). - S. 83-98.
- Recipientné pasívum v slovenčine. - In: Slovenská reč. - Roč. 69, č. 1 (2004), s. 37-43.
- 55 let po Garvinovi: Čeština a standardní průměrná evropština. In: Čeština - univerzália a specifika 5 / sest. Z. Hladká, P. Karlík. – Brno. - S. 58-66.
- Präliminarien zu einem Studium von Spatialpartikeln im Slavischen. - In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik : (POLYSLAV) 7 / sest. M. Bayer, M. Betsch, J. Błaszczak. – München, 2004. – S. 53-62. - (Die Welt der Slaven. Sammelbände= Сборники)
- Dopisy Adolfa Černého v pozůstalosti Ivana Trinka / Markus Giger, Miriam Giger. - In: Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého / sest. P. Kaleta, F. Martínek, L. Novosad. - Praha, 2005. - S. 82-87.
- Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen (areale und grammatikalisierungstheoretische Gesichtspunkte) / B. Wiemer, M. Giger. - München, 2005. - 143 s. - (LINCOM Studies in Language Typology ; 10). - ISBN 3-89586-476-5
- Die Sprachsituation der Slovakei: Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart. In: van Leeuwen-Turnovcová, J., Richter N. (Hrsg.): Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie und Gender. München 2006, 91-125. (Specimina Philologiae Slavicae 143)
- (gemeinsam mit Pavel Štěpán): Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta onomastica 47 (2006), 185-196.
- Otázka aplikace termínu 'diglosie' na předmoderní jazykové situace (na příkladě situace ve starém Rusku a na Slovensku 17./18. stol.). In: Gladkova, H., Cvrček, V. (Hrsg.:): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů. Praha 2006, 73-86. (Acta Slavica et Baltica 6)
- Jazyk jako symbol a rituál: otázka funkčních domén běloruštiny. In: Ivanova, A., Tuček, J. (ed.): Cesty k národnímu obrození. Běloruský a český model. Praha 2006, 284-310.
- (spolu s Miriam Giger(ovou)): Korespondenca s Češko v zapuščini Ivana Trinka. In: Dapit, R., Obit, M., Trusgnach, L. (ed.): Mons. Ivan Trinko (1863-1954). Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami. Čedad / Cividale del Friuli 2006, 176-197.
- On delimitation of analytic verbal forms (on the basis of three West Slavic constructions). Slavia 75 (2006), 359-371. [nachgedruckt in: Šimková, M. (ed.): Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics. Bratislava 2006, 140-150]
- Prospektívna konštrukcia ísť+infinitív. In: Ivanová, M., Ološtiak, M., Sokolová, M. (ed.): Sondy do korpusového výskumu slovenčiny. Prešov (2006), 103–113.
- Typ šel jest, šli sú v slovenčine a češtine 16. - 18. stor. In: Nábělková, M., Pátková, J. (eds.): Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha (2006), 189-201.
- (spolu s Pavle Štěpánem): Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil. Čeština doma a ve světě 15 (2007), 90-100.
- In der Falle der schwachen Phoneme: Der phonologische Status der russischen unbetonten Vokale in der Akademiegrammatik von 1980 und anderen Konzeptionen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55 (2007), 131 142.
- Jít s sebou a podobná spojení v ČNK a na internetu. Naše řeč 90 (2007), 195-202.
- (spolu s Pavle Štěpánem): Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta onomastica 48 (2007), 44-53.
- (spolu s Mariánem Slobodou): Language management and language problems in education and beyond in Belarus. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 11 (2008), 315-339. [nachgedruckt in: A. Pavlenko (ed.): Multilingualism in Post-Soviet Countries. Bristol etc. 2008, 41-65]
- Безударный вокализм русского и белорусского литературных языков с точки зрения фонологии. In: Ondrejovič, S. (ed.): IUGI OBSERVATIONE... Jubilejný zborník na počesť prof. PhDr. ĽUBOMÍRA ĎUROVIČA, DrSc. Bratislava 2008, 37 51.
- Der ,gehen‘-Prospektiv im Slovakischen: Semantik und Grammatikalisierung. In: Kosta, P., Weiss, D. (Hrsg.): Slavistische Linguistik 2006/2007. Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München (2008), 103-124. (Slavistische Beiträge 464)
- Partizipien als Exportschlager. Zum Einfluss des Russischen auf andere slavische Sprachen im 19. Jhdt. In: Kosta, P., Weiss, D. (Hrsg.): Slavistische Linguistik 2006/2007. Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München (2008), 125-152. (Slavistische Beiträge 464)
- Aspekte des Sprachkontakts bei Genus verbi und Resultativ im Westslavischen. In: Scholze, L., Wiemer, B. (Hrsg.): Von Zuständen, Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und Giganten. Festschrift für Walter Breu zu seinem 60. Geburtstag. Bochum (2009), 111-127. (Diversitas Linguarum 25)
- Josef Josefovič Jungmann und das polnische Passiv. In: Berger, T. et al. (Hrsg.): Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern - die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. München (2009), 149-164. (Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 73)
- Weiteres von den slavischen Partizipien im 19. Jhdt. oder Was für ein Russismus ist das tschechische Partizip Präteritum aktiv? Wiener Slawistischer Almanach 65 (2010), 7-21.
- Příčestí minulé činné na -(v)ší v dnešních českých publicistických textech. Korpus - Gramatika - Axiologie 1 (2010), 2, 3-23.
- Zwei frühe tschechische Übersetzungen aus N. M. Karamzins „Istorija Gosudarstva Rossijskago“. Zeitschrift für Slavische Philologie 67 (2010), 279-312.
- Grammatikalisierung, Sprachtypologie und intentionaler Sprachkontakt. In: Boček, V., Vykypěl, B. (Hrsg.): Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno (2011), 9-13.
- Die Entstehung des Partizips Präteritum aktiv im Tschechischen und Slovakischen des 19. Jahrhunderts. In: Kusse, H., Woldt, C. (Hrsg.): Tschechisch und Slovakisch. Nähe und Distanz. Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense 13.-14. November 2009. München (2011), 135-146. (Specimina Philologiae Slavicae 163)
- Rezultativum. In: Štícha, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha (2011), 857-882.
- The “recipient passive” in West Slavic: A calque from German and its grammaticalization. In: Wiemer, B., Wälchli, B., Hansen B. (eds.): Grammatical replication and borrowability in language contact. Berlin – Boston (2012), 559-588. (Trends in linguistics. Studies and monographs 242)
- Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na (v)š- v něm. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha (2012), 567-574.
- Polnisch und Russisch als standardsprachliche Muster für das Tschechische im 19. Jahrhundert. In: Velmezova, E. (éd.): Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013. Bern etc. (2013), 63-79. (Slavica Helvetica 83) [Résumé: Сравнение влияния русского и польского литературных языков на рекодификацию литературного чешского языка в начале XIX в. In: XV міжнародны з'езд славистаў. Тэзисы дакладаў. 1. Мовазнаўства. Minsk 2013, 256-257.]
- (spolu s Kalinou Sutter-Voutovou): Transparency of morphological structures as a feature of language contact among closely related languages: Examples from Bulgarian and Czech contact with Russian. In: Besters-Dilger, J. et al. (eds): Congruence in contact-induced language change. Language families, typological resemblance, and perceived similarity. Berlin-Boston (2014), 352-367. (Linguae & litterae 27)
- Subjektová rezultativa v češtině ve srovnání s ruštinou. Časopis pro moderní filologii 97 (2015), 146-156. [Résumé: In: Korpusová lingvistika. 20 let mapování češtiny. Abstrakty. IV. pražská mezinárodní konference korpusové lingvistiky pořádaná u příležitosti 20. výročí založení Českého národního korpusu. 17.-19. září 2014. Praha (2014), 53-54.]
- Язык средств массовой информации как фактор стандартизации славянских языков в XIX в. In: Šołćina J., Ćorić B.: Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Słowjanske spisowne rěče a medije / Slawische Schriftsprachen und Medien / Славянские языки и срeдства мaссовой информaции. Bautzen / Budyšin (2015), 52-65. (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts / Mały rjad Serbskeho instituta 25)
- Slované – souznění a konflikty (z perspektivy slovanských spisovných jazyků). In: Giger, M., Kosáková, H., Příhoda, M. (eds.): Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec – Praha (2016), 9-17. (Russia altera 27. Slavica 14)
- Nová „Paradigmatika spisovné ruštiny“ – ciele a stav príprav. In: Ondrejovič, S., Behýlová, J. (ed.): Fenomén Ďurovič. Bratislava (2016), 39-50. (Universitas Comeniana. Philologica 75)
- Kongruenzbrüche in slovakischen possessiven Resultativa (Evidenz aus dem Slovakischen Nationalkorpus). Jazykovedný časopis 67 (2016), 283-294.
- „Attitudes matter“: Einstellungen zur Sprache als Faktor in den (Re )Standardisierungsprozessen slavischer Sprachen im 19. Jhdt. In: Gladkova, H., Giger, M., Bláha, O.: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku. Tematický blok na XVI. Mezinárodním sjezdu slavistů Bělehrad 20.–27. 8. 2018. Praha (2018), 41-58. (Práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Varia)
- Склоняемые причастия в новой «Большой академической грамматике чешского литературного языка». In: Ананьева, Н.Е., Остапчук, О.А., Якушкина, Е.И. (ред.): Славянский сборник. Язык, литература, культура. Москва (2019), 258-264.
- Paradigmatika spisovné ruštiny. Hláskosloví a tvarosloví (společně s Ľubomírem Ďurovičem): Praha 2020. 350 s., ISBN 978-80-246-3915-4.
- Několik poznámek k příčestí přítomnému činnému v ruštině a češtině. In: Bílková, J., Kolářová, I., Vondráček, M. (eds.): Lingvistika – Korpus – Empirie. Praha (2020), 9-16.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map