WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GAWRECKI, Dan, Doc. PhDr. CSc.

* 1943

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Hradecká 10a, 746 01 Opava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-polské vztahy v 19. a 20. století
- polská menšina na Těšínsku
- česko-německé vztahy 18.-20. století
- dějiny Slezska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slezská univerzita - člen vědecké rady
- Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity - člen vědecké rady
- Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity - předseda oborové rady doktorandského studia
- Slezský sborník - člen redakční rady
- Časopis Slezského muzea - člen redakční rady
- Studia Ślaskie - člen redakční rady
- Rada vysokých škol - člen
Publikační činnost / Publications - Bund der Deutschen a Sudetendeutsche Partei. (Sjezd BdD v Šumperku v r. 1936). Olomouc 1965. 60 str. rkp. + příl. (Rukopis diplomové práce, uložen v Archivu FF UP Olomouc).
- Německé obranné spolky 1880-1938. Opava 1975. 773 str. rkp. (Kandidátská disertace, uloženo v knihovně Historického ústavu Akademie věd České republiky)
- Dělnické hnutí v severozápadních Čechách do r. 1918. In: Studie o vývoji průmyslu a průmyslových oblastí 5. Opava 1978. 280 str. + příl. (S J. Machačovou, vlastní podíl: s. 1-41, 113-217, 225-236 a 9 map.)
- Dějiny Třineckých železáren VŘSR. Praha 1979. 294 s. (Spoluautor, autorský podíl - s. 131-132, 140-152, 174-197, 216-236, 251-268, 276-281, 283-286 a podstatná úprava textu o letech 1914-1945.)
- Dělnické hnutí na Opavsku I. Vývoj dělnického hnutí do založení KSČ. Opava 1981. 95 s.
- Metodologické a metodické otázky výzkumu průmyslových oblastí za kapitalismu. Opava 1981. 248 s. (Vedoucí autorského kolektivu, autorský podíl: s. 3-4, 5-29, 144-167).
- Dělnické hnutí na Opavsku II. Vývoj revolučního dělnického hnutí v l. 1921-1945. Část 1-3. Opava 1982, 1983. 85, 94, 66 ss. (Vedoucí autorského kolektivu, autorský podíl: část 2, s. 44-85.)
- Průmyslové oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945. Opava 1983. (Vedoucí autorského kolektivu, aut. podíl: s. 3-4, 116-138, 161-174.)
- Okres Opava. Ostrava 1983. 136 str. + příl. (Autorský podíl: s. 19-34, 117-136.)
- Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu (1780-1938). Sv. I, 1780-1918. Opava 1987. 295 s. (Vedoucí autorského kolektivu.)
- Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938. Opava 1995. 261 s. [Vytištěný text rukopisu habilitační práce, uložen na Filozofické fakultě Univerzity Komenského Bratislava.]
- Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938. Český Těšín 1999. 404 s.
- Dějiny Českého Slezska 1740-2000. I. pracovní svazek (do 1740). II. pracovní svazek (1848-1938). III. pracovní svazek (1938-2000). Opava 2001. 686 s. (preprint) Vedoucí autorského kolektivu, autorský podíl: Úvod (I, 4-18), Slezsko za válek mezi Habsburskou říší a Pruskem (I, 63-88), Politický a ideový vývoj 1740-1847 (155-180), Kultura 1740-1847 (181-188), Slezsko v revoluci 1848-1849 (II, 207-221), Politický vývoj 1848-1918 (II, 277-320), Kultura 1848-1918 (II, 321-344), Vznik hranic československého Slezska (II, 365-369), Územně správní vývoj 1918-1938 (II, 374-378), Politický vývoj 1918-1938 (II, 400-404), Kultura 1918-1938 (II, 418-423). Prameny a literatura (III, 628-686).
- Dan Gawrecki a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. Opava 2003. 654 s. (Vedoucí autorského kolektivu, vlastní autorský podíl, str. 7-19, 47-66, 125-153, 167-179, 224-280, 287-293, 529-654.
- Spolek Bund der Deutschen a jeho sjezd ve Vrchlabí v roce 1937. Krkonoše-Podkrkonoší, 3, Hradec Králové 1967, s. 166-190.
- Německé nepolitické spolky a jejich úloha v rozvoji německého nacionalismu na severní Moravě a ve Slezsku. In: O vývoji německého nacionalismu a o soudobém západoněmeckém revanšismu. Ostrava 1967, s. 20-25.
- Hlavní tendence v rozmisťování průmyslu v Československu po r. 1945 - Vývoj názorů. In: Dlouhodobé změny v rozmístění čs. průmyslu (materiály ze symposia). Vědecká sdělení, řada kabinetu dějin národního hospodářství, č. 20. Praha [1969], s. 3-29.
- Několik poznámek k významu tzv. německých nacionálně obranných organizací. In: Miscellanea. Sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Jaroslava Procházky. Trutnov 1969, s. 49-52.
- Komunistická mládež v Trutnově 1920-1921. In: Miscellanea. Sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Jaroslava Procházky. Trutnov 1969, s. 133-140.
- Počátky německého extrémního nacionalismu. Schönerer a rakouské Slezsko. Slezský sborník, 68, 1970, s. 133-141, 258-270.
- Český Těšín a německá politika. (Časopis Der Weg a Paul Lamatsch.) Těšínsko, 1970, č. 4, s. 62-64.
- Ohlas Pařížské komuny ve Slezsku a na Ostravsku. Slezský sborník, 69, 1971, s. 171-183.
- Spolek Nordmark a německá politika. Slezský sborník, 70, 1972, s. 1-16.
- Německá dělnická strana 1904-1918. Slezský sborník, 71, 1973, s. 29-41, 81-90.
- Kdo napsal brožuru o Češích v Pruském Slezsku? Slezský sborník, 71, 1973, s. 205-209.
- „Několik slov o slovanských národech v Rakousku a Turecku.“ (Korespondence pruského konzula v Bělehradě s ministrem zahraničí o ruské brožuře rozšiřované v Srbsku v r. 1863.) Slovanský přehled, 1973, s. 142-145.
- Gegenwärtige imperialistische und revanchistische Historiographie der BRD über die nationale Problematik der Tschechoslowakei. In: Auseinandersetzung mit der imperialistischen Historiographie der BRD zur Geschichte der ČSSR und der DDR. Berlin 1973, s. 120-132.
- Spolek Bund der christlichen Deutschen in Galizien. Slezský sborník, 72, 1974, s. 286-295.
- K „technologické germanizaci“. In: Zájem říšskoněmeckých monopolů o československé průmyslové oblasti. Opava 1974, s. 274-275.
- Kleinbürgertum und nationale Frage in den böhmischen Ländern zu Beginn der Periode des Imperialismus. In: Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas, 18/2. Berlin 1974, s. 213-230. (s E. Wolfgrammem)
- Vratislavský mír a slezská hranice v létě 1938. Slezský sborník, 72, 1974, s. 39-44.
- Národnostní otázka v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. stol. (K vývoji názorů české a slovenské historiografie po r. 1945.) In: Stav a úkoly výzkumu národnostní otázky v ČSSR. Ostrava 1975, s. 3-30.
- Německá dělnická strana a její trutnovský program. In: Sborník prací východočeských archivů, 3. Hradec Králové 1975, s. 123-140.
- Tisk v Severomoravském kraji o národnostní otázce (říjen 1973-duben 1975). Slezský sborník, 93, 1975, s. 241-260.
- Časopis Bohemia o národnostní problematice českých zemí 1960-1969. Zpravodaj SÚ ČSAV, 1975, s. 1-9.
- Dělnické hnutí v severozápadních Čechách do r. 1938. (Stav a úkoly výzkumu, literatura, prameny.) Slezský sborník, 74, 1976, s. 81-97. (s J. Machačovou)
- Opavské Slezsko a požadavek spojení českých zemí v roce 1848. Časopis Slezského muzea - B, 25, 1976, s. 29-32.
- Dělnické hnutí v průmyslových oblastech. Slezský sborník, 74, 1976, s. 260-263. (s J. Pavlíčkem)
- Dělnické hnutí v průmyslových oblastech. In: Stav a perspektivy výzkumu průmyslových oblastí. Opava 1976, s. 36-47.
- Dělnické hnutí v severozápadních Čechách do r. 1918. (Závěry výzkumu.) Slezský sborník, 76, 1978, s. 161-167. (s J. Machačovou)
- Německé obranné spolky na cestě k Mnichovu. Severní Morava, sv. 36, 1978, s. 12-19.
- Dějiny Třineckých železáren VŘSR. (Závěry výzkumu.) Slezský sborník, 76, 1978, s. 81-106. (s J. Vytiskou)
- Dělnické hnutí a vymezování průmyslové oblasti. Slezský sborník, 77, 1979, s. 188-198.
- Regionální historiografie dějin dělnického hnutí v průmyslových oblastech. In: O regionálních dějinách. Materiály z konference Kabinetu regionálních dějin při Katedře historie FF UP v Olomouci. Rožnov p. R. 21.-23. února 1979, s. 123-127.
- K některým otázkám výzkumu dělnického hnutí v průmyslových oblastech. Zpravodaj SÚ ČSAV, 1980, leden-únor s. 9-12.
- Vývoj Hlučínska do roku 1945. In: Ideologická konference k 60. výročí navrácení Hlučínska k českým zemím. Opava 1980, s. 15-49.
- Pracovní charakteristika průmyslových oblastí a základní orientace (z hlediska historiografie). Zpravodaj SÚ ČSAV, 1980, listopad-prosinec, s. 12-13.
- K organizačnímu vývoji spolku Bund der Deutschen Nordmährens v letech 1886-1918. Severní Morava, sv. 41, 1982, s. 31-36.
- K metodice výzkumu dělnického hnutí v průmyslových oblastech. (Náměty k územnímu vymezení na příkladě Slovenska v letech 1918-1938). Zpravodaj SÚ ČSAV, 1982, leden-únor, s. 7-11.
- 100 let českého gymnázia v Opavě. In: 100 let gymnázia v Opavě. Opava 1983, s. 13-37.
- Vliv KSČ a reformistických stran na politickou orientaci obyvatelstva v průmyslových oblastech českých zemí (1920-1935). Slezský sborník, 82, 1984, s. 161-185.
- Politická orientace obyvatelstva v průmyslových oblastech českých zemí 1920-1935. Slezský sborník, 83, 1985, s. 81-138. (s M. Babincovou)
- Výsledky výzkumu průmyslových oblastí na území Československa v období kapitalismu. In: Vývoj průmyslových oblastí Československa v období budování socialismu. Opava 1985, s. 26-45.
-Politické sympatie obyvatelstva v Hranicích a hranickém soudním okrese za 1. republiky. In: Amici Amicae 1986. Sborník přátel a žáků Paedr. Jiřiny Holinkové k jejím 65. narozeninám. Olomouc 1986, s. 25-34 [s Marií Gawreckou, rozmn., několik vytisků]
- Bund der Deutschen Nordmährens a německý nacionalismus na severní Moravě (1886-1918). Severní Morava, sv. 52, 1986, s. 19-28.
- Działalność organizacji Niemców sudeckich po roku 1945. In: Przegląd Stosunków Międzynarodowych, Nr. 1 (125). Opole 1987, s. 67-81.
- Čtyřicet let Slezského ústavu ČSAV. Slezský sborník, 86, 1988, s. 245-251.
- Opavský tisk a Bavorská republika rad. In: Sborník k 60. narozeninám Josefa Bieberla. Olomouc 1988. 30 str. rkp. [rozmn., několik vytisků]
- Czeska prasa w Opawie o Morawianach na Śląsku Pruskim. Studia Śląskie, 48, 1989, s. 157-196.
- K úlohe priemyslových oblastí v politickom vývoji českých krajín. In: Od vzniku Československa k socialistickému dnešku. Banská Bystrica 1989, s. 88-93.
- Celostátní syntézy, regionální historiografie a výzkum průmyslových oblastí. Zpravodaj SÚ ČSAV, 1989, leden-březen, s. 1-3.
- Z historie snah o Slezskou univerzitu v Opavě. In: Slezská univerzita Opava. Opava 1990, nestr. [textová část brožury]
- I. internacionála a dělnické hnutí na severní Moravě a ve Slezsku. Vlastivědné listy, 16, 1990, s. 2-5, 16-20.
- K některým otázkám národnostních vztahů na Těšínsku ve 20. a 30. letech. In: Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947. Opava 1991, s. 20-28.
- Kolik bylo Poláků, Němců a Čechů na Těšínsku v roce 1930? Slezský sborník, 89, 1991, s. 39-44.
- Ke vztahu národních a sociálních aspektů v politických programech. In: Otázky sociálního rozvoje a jeho národnostních souvislostí. Opava 1991, s. 95-99.
- Meziválečné období (1918-1938.) In: Slezsko v dějinách českého státu. Stav a úkoly výzkumu. Opava 1991, s. 81-102. (s M. Habrmanovou)
- Česko-polské vztahy na Těšínsku v letech 1918-1947. In: Rola Śląska Cieszyńskiego w czechosłowacko-polskich stosunkach od 1918 do dziś. Bohumín 1991, s. 1-15 (s kolektivem).
- Slezsko po r. 1742. In: Slezsko. Opava 1992, s. 56-73.
- Das böhmisch-mährisch Schlesien in der historischen Erforschung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrichs-Wilhelm-Universität zu Breslau, 33, 1992, s. 202-227. (s M. Gawreckou a M. Wihodou)
- Těšínsko v období mezi světovými válkami (1918-1938). In: Nástin dějin Těšínska. Ostrava-Praha 1992, s. 81-102.
- Śląsk Cieszyński w okresie międzywojennym (1918-1939). In: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Ostrawa-Praga 1992, s. 80-101 (překlad předešlé práce).
- Der Slezský sborník und seine Mitarbeiter. Bohemia, Band 33, Heft 1, München 1992, s. 116-128.
- Macierz Szkolna w Czechosłowacji. Slezský sborník, 90, 1992, s. 81-94, 218-226.
- Orlová v letech 1800-1918. In: Dějiny Orlové. Orlová 1993, s. 22-67.
- Śląskość w państwie Habsburgów 1742-1918. Studia Śląskie, 52, 1993, s. 47-60.
- Rakouské a československé Slezsko v politickém vývoji střední Evropy v letech 1848-1938. Střední Evropa, 27, 1993, s. 69-77.
- Polské politické strany v Československu. In: XXII. Mikulovské sympozium. Brno 1993, s. 163-167.
- Prusové v Opavě za slezských válek. Časopis Slezského zemského muzea - B, 42, 1993, s. 212-219.
- Olza a Olše. Těšínsko 1993, č. 2, s. 13-15.
- Případ Binner. (K osudům německých emigrantů v severovýchodních Čechách.) Dissertationes historicae, 1, 1993. Procházka staletími. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimíra Wolfa. Hradec Králové 1993, s. 71-77.
- Vincenc Prasek a Slezsko. In: Pocta Vincenci Praskovi. Napajedla 1993, s. 8-9.
- Ústřední moc, regionální samospráva a národnostní vztahy. In: XXIII. Mikulovské sympozium 1993. Brno [1994], s. 209-214.
- Instytut Śląski z perspektywy czeskiej. In: Instytut Śląski w Opolu 1934-1994. Opole 1994, s. 129-136. (s M. Gawreckou).
- Pokus o založení univerzity v Opavě v r. 1870. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2, 1995, s. 127-132.
- Jan Winkler a počátky formování novodobých národů na Těšínsku. In: Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 1995, s. 5-13.
- Záznam z diskusních vystoupení na konferenci Česko-slovensko-polské vztahy v letech 1938-1939. Slezský sborník, 94, 1996, s. 90, 91, 92.
- Stosunki między ziemią opawską a ziemią raciborską w aspekcie rozwoju społecznego i gospodarczego w XIX.-XX. wieku. In: Region Opawa-Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej. Opole 1996, s. 25-46.
- Československo a Horní Slezsko 1918-1921. In: Podział Śląska w 1922 roku. Okoliczności i następstwa. Wrocław 1996, s. 85-106.
- Věstník Matice opavské - Slezský sborník. In: XXIV. Mikulovské sympozium 17.-18. října 1996. Kulturní periodika na Moravě. Brno [1997], s. 83 ad.
- Německá antifašistická emigrace na Frývaldovsku 1933-1938. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s. 177-191.
- Horní Slezsko, Hlučínsko a Těšínsko v československé politice meziválečného období. In: Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. Co Polska, a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi? Bytom 1997, s. 239-267.
- Československo a Horní Slezsko 1918-1921. In: Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě. Opava-Wien 1997, s. 20-26.
- Hlavní problémy dějin českého Slezska od roku 1742. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea. Opava 1998, s. 253-271. (Závěrečné slovo, s. 378-379.)
- Opava jako intelektuální a kulturní středisko rakouského Slezska 1742-1847. In: Leopold Jan Szersznik - znany i nieznany. Cieszyn 1998, s. 29-47.
- Opava v roce 1848. In: Opava. Sborník k dějinám města 1, s. 71-91.
- Slezsko a kroměřížský sněm. In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříž 1998, s. 363-372.
- Kulturströmungen in Schlesien 1890-1910. In: Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien, 5, 1998, s. 47-53.
- Německá emigrace na Krnovsku v letech 1933-1938. In: Studia Śląskie, 57, 1998, s. 267-286.
- Przeszłość i współczesność Zlina. In: Zeszyty Chorzowskie 2, 1998, s. 7-31.
- Aktuelle Forschungen zur schlesischen Geschichte an der Schlesischen Universität in Opava (Troppau). In: Dzieje Śląska w XX. w. w świetle badań młodych historyków z Polski, Czech i Niemiec. Wrocław 1998, s. 124-130.
- Polská menšina v Československu 1918-1938. In: Československo 1918-1938. In: Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha, 1999, s. 620-628.
- Aspekte der oberschlesischen Geschichte des 20. Jahrhunderts aus Sicht der tschechischen Historiographie. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava, 1999, s. 86-96.
- Die Arbeiterbewegung im Industriegebiet von Mährisch Ostrau im Spiegel der tschechoslowakischen Historiographie nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, 23, Bochum 2000, s. 61-73.
- Der Schlesische Landtag. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VII. Verfassung und Parlamentarismus. Wien 2000, s. 2105-2130.
- Deset let Ústavu historie a muzeologie. Oddělení historie. In: Deset let Ústavu historie a muzeologie 1990-2000, s. 3-14, 24-29.
- Polska, czeska i niemiecka historiografia wobec problematyki narodowościowej na Śląsku Austriackim w XIX w. In: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15.-18.9.1999. Pamiętnik, t. 1: Przełomy w historii. Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń 2000, s. 271-286.
- Polské politické strany v habsburské monarchii v Československé republice. In: Pavel Marek a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000, s. 238-244.
- Schlesien in der Habsburgermonarchie - Begriffe, Territorium, Periodisierungsversuch. In : Ślask za panowania Habsburgów, Opole 2001, s. 73-86.
- Deset let Ústavu historie a muzeologie. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 5, 2000, s. 5-28. (S P. Vojtalem a V. Janákem.)
- Jest jeszcze inny Śląsk (Przyczynek do definicji i określeń). Śląsk Opolski, roč. 11, 2001, s. 12-22.
- Pokusy o zřízení biskupství v Opavě. Opava. Sborník k dějinám města 2. Opava 2001, s. 45-48.
- Školství ve Slezsku a na Ostravsku do r. 1945. In: Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku. Opava 2001, s. 7-20.
- Opava v letech 1918-1938. Studia Śląskie, t. 60, 2001, s. 137-169.
- Německé školy na Těšínsku 1848-1918. In: Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszynskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4-5 listopada 1999. Cieszyn 2001, s. 265-283.
- K rozdílným pohledům české, polské a německé historiografie na národnostní vývoj v rakouském Slezsku. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Praha 2001, s. 239-254.
- Zagadnienia identyfikacji etnicznej, narodowej i kulturowej - przykład Pawłowiczek. Otázky etnických, národních a kulturních identit - příklad Pavloviček. In: Specifyka tożsamości regionalnej pogranicza Śląska. Opole 2002, s. 93-112.
- Školství na Frývaldovsku 1848-1918. In: Vladimír Wof et Opera Corcontia. Hradec Králové 2002, s. 121-125.
- Poláci, Češi a Němci na Těšínsku 1920-1938. In: Polacy na Zaolziu 1920-2000. Czeski Cieszyn 2002, s. 77-86.
- Slezsko. Územní vymezení, pojmy úvahy. Vlastivědné listy 2002, č. 1. s. 1-5, č. 2, s. 1-4.
- Československo-polský konflikt o Těšínsko v letech 1918-1920, jeho příčiny a následky. In: Rok 1918 w Polsce i w państwach sąsiednich. Osiemdziesięciolecie zakończenia I wojny światowej z perspektywy śląskiej. Opole 2002, s. 129-138.
- Regionale und nationale Identitäten in Österreichisch-Schlesien im langen 19. Jahrhundert. In: Die Grenzen der Nationen. Identitänwandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Hrsg. Von Kai Struve und Philipp Ther. Marburg 2002, s. 111-136.
- Podnikatel Carl Weisshuhn očima své dcery. In: Weisshuhn I.: Vzpomínky na mého otce. Erinnerungen an meinen Vater. Opava 2001, s. 5-15.
- Wiesław Tomasz Lesiuk - doctor honoris causa. 20. června 2002. Opava 2002 /vl. podíl, s. 1-7, 15-16/.
- Problémy dějin mediciny a farmacie v Opavském Slezsku. In: Górny Śląsk - dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań. Katowice 2003, s. 175 - 211.
- Jak Opava ztratila v roce 1924 pravomoc politického úřadu I. instance. In: Opava. Sborník k dějinám města 3. Opava 2003, s. 83 - 90.
- Slezský zemský sněm a otázka zřízení biskupství v Opavě v letech 1866 - 1868. In: Vývoj církevní správy na Moravě. XXVII. Mikulovské sympozium. Brno 2003, s 141 - 149.
- Gundolf Keil, doctor honoris causa Slezské univerzity v Opavě. Opava 2003 (podíl na str. 1 - 8, 14 - 16).
- Troppau um das Jahr 1900. Entwicklungstendenzen und Urbanisierung der schlesischen Landeshauptstadt. In: Stachel, Peter – Szabo-Knotik, Cornelia (Hg.): Ubane Kulturen in Zentraleuropa um 1900. Wien 2004, s. 207-238 (s. P. Šopákem)
- Der preussisch österreichische Krieg 1866 und der Plan einer Buistumsgründung in Österreichisch-Schlesien. In: Neisse: Kulturalitätet und Regionalität. Hg. Von Wojciech Kunicki und Monika Witt. Neisse 2004, s. 73-78.
- Průmyslové oblasti Československa v období socialistické výstavby. Výběrová bibliografie I. Opava 1969. 48 str. (S Dagmar Sommerovou a Janem Hříbkem.)
- Chrestomatie k dějinám Slezska. Prameny k dějinám Slezska 1. Ed. Dan Gawrecki a kol. Opava 1995. 164 s.
- Informace pro studenty historie (dějepisu), muzeologie a středověké archeologie 1994/1995. Opava 1994. 60 s.
- Informace pro studenty historie (dějepisu), muzeologie a středověké archeologie 1994/1995. Opava 1994. 60 s.
- Informace pro studenty historie (dějepisu), muzeologie a středověké archeologie 1995/1996. Opava 1995. 69 s.
- Informace pro studenty historie (dějepisu), muzeologie a středověké archeologie 1996/1997. Opava 1996. 72 s.
- České dějiny. SILCOM. Intermediální výukový program. Zpracováno cca 50 kapitol různého zaměření. 2003-2004.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map