KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ROZBOUDOVÁ (ROZ. HAVELKOVÁ), Lenka, PhDr., Ph.D.

* 1981

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Celetná 13, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 491 815
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Metodika výuky cizích jazyků, didaktika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
Publikační činnost / Publications - Ruština učitele ruštiny /... a J. Konečný, X. Vicaire. Plzeň, Flexibooks, 2015. 110 s. ISBN 978-80-260-8270-5.
- Fonetický test jako východisko pro rozvoj fonetické gramotnosti studentů učitelství ruského jazyka v negraduálním vzdělávání /... a J. Konečný. In: Cizí jazyky. 2014/2015, roč. 58, č. 5, s. 3-10 . ISSN 1210-0811.
- Pациональность и эмоциональность народной фразеологии как средство мотивации на уроках pусского языка в чешской аудитории. Вестник МГОУ. 2015 – v tisku
- Formulace úkolů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako podnět pro využití ICT ve výuce. In: Didaktické studie. 2014, roč. 6, č. 2, s. 31-45. ISSN 1804-1221.
- Применение жанров устной народной словесности на уроках РКИ. In: Актуальные проблемы обучения русскому языку IX. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 47-51. ISBN 978-80-210-7546-7.
- Ruské a české pranostiky s chrématonymy v porovnání. In: Cizí jazyky IX. Rusko: země - jazyk – kultura. 1 vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 28-35. ISBN 978-80-261-0303-5.
- Útvary lidové slovesnosti ve výuce cizího jazyka se zaměřením na ruštinu. Didaktické studie, 2013, roč. 5, č. 1, s. 65-75. ISSN 1804-1221.
- Рациональность и эмоциональность русских и чешских народных примет. In: Рациональное и эмоциональное в русском языке : международный сборник научных трудов. Москва: МГОУ, 2012, с.90-92. ISBN 978-5-7017-1964-2.
- Lidové pranostiky jako odraz národní kultury: srovnání českých, ruských a německých pranostik. In: Slavistische Beiträge 486 / S. Bahenský (ed.). Most 2010. München: Verlag Otto Sagner, 2012. s. 180-184. ISBN 978-3-86688-269-0.
- Integrace cizinců v příbramském regionu /...a M. Petříková. In: . Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu / J. Dušek, L. Pána, R. Svatoš a kol. České Budějovice: VŠERS, 2012. s. 338-343. ISBN 978-80-87472-20-0.
- Otnošenija jazyka i kul´tury v ich město v sovremennoj lingvodidaktike. In: Chronos-Logos-Topos v současném filologickém bádání. Praha : Karolinum, 2012, s. 123-129. ISBN 978-80-246-2231.
- Sémantická hlediska českých, ruských a německých pranostik ve srovnání. In: Didaktické studie, 2011, roč. 3, č. 1, s. 27-33. ISSN 1804-1221.
- Informační technologie ve výuce ruského jazyka /... a V. Kaplanová. In: Problematika ICT ve vzdělávání / L. Půbalová a kol. České Budějovice: VŠERS, 2011. s. 43-50. ISBN 978-80-87472-19-4.
- Využití formální a obsahové blízkosti pranostik ve výuce cizího jazyka. In: Dialog kultur VI. Brno: Tribun EU, 2011, rozsah 8 stran. ISBN 978-80-7399-199-9.
- Intergrace žáků - cizinců v českém školství v příbramském regionu /... a L. Klímová. In: Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize / J. Dušek, J. Gregor a kol. České Budějovice: VŠERS, 2011. s. 352-357. ISBN 978-80-87472-04-0.
- Народные приметы как средство познания культуры на уроках иностранного языка. In Фразеология, познание и культура. Белгород: Изд-во БелГУ, 2010, т. 2, s.359-363. ISBN 978-5-9571-0402-8.
- Применение народных примет на уроках иностранных языков в связи с формированием коммуникативной компетенции учащихся. In: La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas / R. Guzmán Tirado, L. Sokolova, I. Votyakova (eds.). Granada: Univesidad de Granada, 2010, Tomo 1, s. 378-381. ISBN 978-84-8041-144-8.
- Культурологические аспекты обучения иностранным языкам и их реализация в учебниках русского языка как иностранногo. In: Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2010: Секция «Филология». Москва: МАКС Пресс, 2010, s. 6-8. ISBN 978-5-317-03197-8.
- Lidové pranostiky v kontextu kulturologických aspektů výuky cizích jazyků. In: XXIII. Ročenka KrMF. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. : Vybrané přednášky z konference k 100. výročí založení KMF. Pelhřimov: Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita, 2010. s. 115-124. ISSN 0577-3768, ISBN 978-80-7394-256-4.
- Русские и чешские народные приметы и их значение в обучении иностранным языкам. In: Материалы XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученных «Ломоносов» : Секция «Филология». Москва: МАКС Пресс, 2009, с. 189-191. ISBN 978-5-317-02775-9.
- Отношение языка и культуры с точки зрения его значения для коммуникации. In: Rossica Olomucensia XLVIII : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů. Olomouc: UP, 2009. s. 69-72. ISBN 978-80-244-2515-3.
- Русские и чешские народные приметы (сравнение примет двух по происхождению родственных культур и их значение при обучении иностранным языкам). In: Caudernos de Rusística Española. Granada: 2007, № 3. s. 125-130. ISSN 1698-322X.
- Ruské pranostiky. In: Cizí jazyky. 2004/2005, roč. 48, č. 4, s. 123-124. ISSN 1210-0811.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek