KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČORNEJOVÁ, Ivana, Doc. PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Ústav dějin UK a Archiv UK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 491 472
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivana.cornejova@ruk.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kulturní historie
- dějiny školství - zejména profesoři Pražské univerzity a českých zemí (17.-18. stol.)
- církevní dějiny 16.-18. stol.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Archivu AV ČR - členka
- AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis - členka redakční rady
- Oborová rada pro doktorská studia Institutu mezinárodních studií FSV UK - členka
- Oborová rada pro doktorská studia Katedry dějin a didaktiky dějepisu UK PedF - členka
Publikační činnost / Publications Výběrová bibliografie:

Badatelsky původní monografie a učebnice

- Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622 – 1733. - Praha : Karolinum, 1992. - 192 s.
- Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách. - Praha : Mladá fronta, 1995. - 245 s. - 2. vyd. – Praha : Hart, 2002. - 264 s.
- Jíloviště v dobách minulých (1347-1948) : k 650. výročí první písemné zmínky o Jílovišti. - Jíloviště : Reklamní agentura MIRSA - Obecní úřad Jíloviště, 1998. - 38 s.

Spoluautorství knižních publikací
Vědecké knihy, učebnice a skripta

- Životopisný slovník pražské univerzity : Filozofická a teologická fakulta 1654 – 1773 / Spolu s Annou Fechtnerovou. – Praha : Univerzita Karlova, 1986. - 597 s.
- Histoire des Pays tchèques / Sous la direction de Pavel Bělina, Petr Čornej et Jiří Pokorný. - Paris : Éditions du Seuil, 1995. - S. 173-194, 211-251.
- Dějiny evropské civlilizace I / Petr Čornej ... [et al.]. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 1995. - S. 309-319, 346-360. - (2. vydání 1997, 3. vydání 1999).
- Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48-1622 / Ivana Čornejová ... [et al.] ; redaktor svazku Michal Svatoš. – Praha : Karolinum, 1995. - S. 247-268.
- Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622-1802 / Ivana Čornejová ... [et al.]. – Praha : Karolinum, 1996. - S. 11-68, 99-135, 225-240. (spoluautor Zdeněk Hojda), 241-271.
- A History of Charles University. Volume I. (1348-1802). - Prague : Karolinum Press, 2001. - S. 217-236, 261-297. - (spoluautorka poslední pasáže Marie Pavlíková).
- Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 : středověk a raný novověk / Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2001. - S. 110-131, 133.
- Dějepis pro střední odborné školy : české a světové dějiny / Petr Čornej, Ivana Čornejová, Milan Kudrys, František Parkan. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2002. - S. 96-109, 112-117, 118-123.

Populárně naučné knihy a encyklopedie

- Ve stínu tvých křídel... Habsburkové v českých dějinách / Ivana Čornejová, Jiří Rak, Vít Vlnas. - Praha : Grafoprint Neubert, 1995. - S. 27-63, 95-154.
- Evropa králů a císařů : významní panovníci a vládnoucí dynastie od 5. století do současnosti / Petr Čornej ... [et al.]. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 410 s. : tabulky. - (maďarské vydání Európa uralkodói. – Budapešť : Maecenas Könyukiadó, 1999. – 324 s.)
- Osudové osmičky : přelomové roky v českých dějinách / Milena Bartlová ... [et al.]. ; garanti projektu Petr Čornej a Jiří Pokorný. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - S. 138-151.
- Předěly staletí.: české a světové dějiny v horizontech věků / Milena Bartlová ... [et al.] ; uspořádal Jiří Rulf. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - S. 55-61, 237-243.
- Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách : sto událostí, které dramaticky změnily naši historii / Petr Čornej ... [et al.]. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2001. - S. 182-193, 202-209, 214-221, 226-233.

Vydavatelská a editorská činnost

- Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622-1802 / Ved. autorského kolektivu a hlavní redaktorka I. Čornejová. - Praha : Karolinum, 1996. - 285 s.
- A History of Charles University. Vol. I (1348-1802) / Ivana Čornejová, Michal Svatoš, Petr Svobodný. - Prague : Karolinum Press, 2001.

Studie ve vědeckých časopisech, sbornících a edicích
- Konfesionalizace univerzit. – In: Documenta Pragensia XI. – Praha : Skriptorium, 1993. - S. 55-59.
- Jičínští jezuité a rekatolizace. - In: Rekatolizace v českých zemích : sborník příspěvků z konference v Jičíně konané 10. září 1993. – Jičín : Městský úřad, 1995. - S. 65-72.
- Alma mater Carolo-Ferdinandea, pražské vysoké učení v časech Jana Marka Marci. - In: Jan Marek Marci : život, dílo, doba : sborník přednášek. - Lanškroun : Rosa, 1995. - S. 9-17.
- Pražské univerzitní slavnosti v 17. století. – In: Documenta Pragensia XII. - Praha : Skriptorium, 1995. - S. 137-144.
- Univerzitní autonomie v průběhu věků : Na příkladu Prahy. - In: Ars baculum vitae : sborník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse DrSc. / Uspořádali V. Vlnas a T. Sekyrka. - Praha : Národní galerie, 1996. - S. 28-32.
- Libri sententiarum et decretorum akademického magistrátu pražské univerzity. - In: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám dr. Karla Beránka. - Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 1996. - S. 67-72.
- Náboženská situace v Praze ; Pražské školství. - In: Rudolf II. a Praha : císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy / Uspořádala Eliška Fučíková a kol. – Praha ; Londýn ; Milán : Správa Pražského hradu ; Thames and Hudson ; Skira, 1997. - S. 310-322, 323-331. – (Též anglická a německá mutace.)
- Albrecht z Valdštejna a počátky jezuitské koleje v Jičíne. - In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína. - In: Z Českého ráje a Podkrkonoší . Supplementum 3. – Semily : Státní okresní archiv, 1997. - S. 24-30.
- Jezuitské období univerzit v zemích Koruny české. - In: Historická Olomouc a její problémy XI. – Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 9-14.
- Péče o písemnosti pražské univerzity : jezuitské archivy. - In: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 1. Sciencia nobilita : sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky DrSc / Uspořádal Michal Svatoš. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - S. 105-114.
- Příchod Tovaryšstva Ježíšova do Prahy a náboženská situace v Čechách v polovině 16. století.- In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15. – Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - S. 469-476.
- Zikmund Winter a dějiny pražské univerzity. - In: Zikmund Winter mezi historií a uměním : materiály z mezioborové konference (Rakovník 12. - 14. prosince 1996) / Editor Věra Brožová. – Rakovník : Okresní muzeum Rakovník ; Ústav pro českou literaturu AV ČR, (1999). - S 93-100.
- Jičínské gymnázium za jezuitů. - In: Jičínské gymnázium 1624-1999 : almanach k 375. výročí založení / Uspořádali Eva Bílková, Vladimír Carda, Jan K. Čeliš. - Jičín : Lepařovo gymnázium, 1999. - S. 9-19.
- Organizace jezuitského školství před rokem 1773. - In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. - In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 5. - Semily : Státní okresní archiv, 2000. - S. 9-14.
- René Fülöp-Miller a jeho moc a tajemství jezuitů. - In: René Fülöp-Miller : Moc a tajemství jezuitů. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - S. 645-650.
- Slavnosti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v 17. století. - In: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku / Uspořádali Václav Bůžek a Pavel Král. - České Budějovice : Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2000. - S. 471-479. – (Opera historica 8)
- Věda, vzdělanost, tradice, Gloria Universitatis ; Ozvěny majestátu ; Ideál a skutečnost "svatých Čech" - In: Sláva barokní Čechie : umění, kultura a společnost 17. - 18. století / Uspořádal Vít Vlnas. - Praha : Národní galerie ; Paseka, 2001. - S. 205-207, 273-275, 291-293. – Spoluautor 3. studie Petra Nevímová.
- Obnova katolické církve po Bílé hoře, tradice a nové pohledy. - In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku : sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5. - 6. listopadu 1998 / Uspořádala Michaela Hrubá. - Ústí nad Labem : Albis international, 2001. - S. 258-265.
- Tuchoměřice za panství jezuitů. - In: Tuchoměřice od nejstarších dob k dnešku / Uspořádal S. Boloňský a kol. – Tuchoměřice, 2001. - S. 27-33.
- "Gloria Universitatis carolo-Ferdinandeae Pragensis" – Oslava pražské univerzity v barokních Čechách. - In: Baroko v Itálii – baroko v Čechách : setkávání osobností, idejí a uměleckých forem / Uspořádali Vilém Herold a Jaroslav Pánek. – Praha : Filosofia, 2003.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek