KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ULIČNÝ, Oldřich, Prof. PhDr. DrSc.

* 1936

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 215
+420 / 221 619 210
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address oldrich.ulicny@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ulicny.nazory.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Sociolingvistika
- Syntax
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - člen
- Obec překladatelů - člen
- Čeština doma a ve světě - šéfredaktor (vydává Filozofická fakulta UK)
Publikační činnost / Publications - R. Röed : Zwei Studien über den prädikativen Instrumental im Russischen. – In: Zslaw. – Roč. 16 (1971), s. 466-469. - (Recenze)
- On Semipredicative Constructions Seen from the Standpoint of Double-Base Transformations and Complex Condensation. – In: Linguistics. – Roč. 82 (1972), s. 70-88.
- К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках. - In: Otázky slovanské syntaxe ; III. : Sborník sympozia Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích v Brně 27.-30.9.1971. – Brno : UJEP, 1973. - S. 257-260.
- Zum strukturellen Charakter des sog. prädikativen Instrumentals im Tschechischen. - In: Zslaw. – Roč. 20 (1975), s. 369-381.
- Dva diskusní příspěvky. - In: Referati od X. zasedanije na megunarodnata komisija za izučavanje na gramatičkata struktura na slovenskite literaturni jazici. – Skopje : MANU, 1979. - S. 106, 184-185.
- Čítanka bulharské literatury / sest., průvodní text a vysvětlivky napsal O. Uličný. – Praha : Albatros, 1983. - 317 s.
- Expresivita a překlad krásné prózy. - In: Slavica Pragensia ; 32. – Praha, Univerzita Karlova, 1989. - S. 329-354. – (AUC. Philologica ; 4-5, 1989)
- K formalizačním přístupům v polské a české lingvistice. - In: Práce z dějin slavistiky ; 16 : České a polské srovnávací studie. – Praha : Karolinum, 1993. - S. 159-166.
- K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků. - In: Slavia : časopis pro slovanskou filologii. – Roč. 62 (1993), s. 279-283. – (Česká slavistika 1993. České přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů, Bratislava 1993)
- Větněčlenská koncepce v současných syntaktických popisech slovanských jazyků, zvl. češtiny. - In: Přednášky z XXXVI. běhu LŠSS. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. - S. 43-50.
- Plákate bielizeň, alebo/nebo mácháte prádlo? – In: ČDS. – Roč. 2 (1994), s. 177-179.
- Otázky kodifikace slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období. - In: Česká slavistika 1998 : České přednášky pro XII mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. - 1. vyd. – Praha : Euroslavica, 1998. - S. 155-160.
- Instrumentál v struktuře české věty. - 2. vyd. – Praha : Karolinum, 2000. - 166 s. – (Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Monographia ; CXXIX)
- Zur slawischen und europäischen Interkomprehension : Das heutige Tschechisch und Europa. - In: EuroCom - Mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in Sprachfamilien. - 1. vyd. – Hagen : Fernuniversität Hagen, 2002. - S. 422-427.
- Češskij jazyk na perelome stoletij. - In: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. - 1. vyd. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2003. - S. 703-706.
- K deflektivizačním tendencím ve slovanských jazycích. - In: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro 13. Mezinárodní kongres slavistů. Ljubljana 2003. - 1. vyd. – Praha : Academia, 2003. - S. 155-163.
- Чешский язык конца ХХ века. // Современные языковые процессы (межвузовский сборник) / сост. А. Дмитриев. - Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. – С. 101-108.
- Tendencje rozwojowe wspólczesnej czeszczyzny. – Přenáška přednesená 7.6.2005 v rámci přednáškového a diskusního odpoledne v Ústavu slovanské filologie (Instytut Filologii Słowiańskiej – Paderevianum, Mickiewicza 9/12).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek