WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BUBENÍK, Josef, PhDr. CSc.

* 1942

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Renoirova 619, 152 00 Praha 5
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 202 357
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Culture (including book printing and art)
Historiography
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
History - History of Slavonic nations
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie raného středověku
- dějiny osídlení a hmotné kultury
- toponomastika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká archeologická společnost
- Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska
- Společnost přátel starožitností
Publikační činnost / Publications - Slovanské osídlení středního Poohří. - Praha : Archeologický ústav ČSAV, 1988. - 286 s. : 289 tab. - Interní tisk.
- Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století : (katalog nalezišť). - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1997. - 95 s. : 3 mp.
- The Archaeology of the Early Middle Ages (6th-12th Centuries) : on the Present State of Early Mediaeval Archaeology in Bohemia. - In: Archaeology in Bohemia 1986-1990. - Prague : Institute of Archaeology, 1991. - s. 27-34.
- Hradiště Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách v raném středověku. - In: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. 1. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1996. - S. 197-206.
- Ke stavu poznání počátků slovanského osídlení Čech v době
Niederlově a v současnosti. - In: Slavia. - Roč. 64, seš. 3(1995), s. 257-262.
- Od počátků hradišť k počátkům přemyslovského státu. : Nástin stavu archeologického poznání staršího úseku raného středověku. - In: Památky archeologické. - Roč. 89 (1998), s. 104-145. - et. Pleinerová, I., Profantová, N.
- Ein Beitrag zur Erkenntnis des Klučover Horizontes. In: Památky archeologické. - Roč. 89 (1998), s. 230-266.
- Poznámky o nejstarších hrdištích raného středověku v Čechách. - In: Archeologické rozhledy. - Roč. 51 (1999), s. 631-648.
- K topografii, vývoji a strukturám staršího raně středověkého (6.-9. stol.) osídlení Pošembeří. - In: Archeologické rozhledy. - Roč. 53 (2001), s. 256-278.
- Od počátků hradišť k počátkům přemyslovského státu. - In : Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. / Ed. Čech P., Dobeš M. - Most, 2000, s. 49-50.
- O vzdělání sv. Prokopa. - In : Sázavsko. - Roč. XI (2004), s. 5-15.
- Ekumena Sázavska. - In : Sborník z konference "Opat Prokop a jeho doba" / Ed. Sommer P.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map